Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 7:10

10à aà bↄ̀ aà taasi píi guu. Lua Yosɛfupi gbà ↄ̃nↄ, a tò a na ń Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄo, ↄ̃ à aà dìlɛ Egipi bùsu dↄaana ũ ń a bɛ'uao.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More