Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 7:35

35Mↄizi pↄ́ aa gìɛ̀ yãa aa mɛ̀, dé mɛ́ aà dìlɛ dↄaana ũ à yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́ipi ↄ̃ Lua aà zĩ̀, à dↄ̀aanɛ́ à ń mìsi malaika pↄ́ bↄ̀ mↄ̀wà kàelɛ guu sabai.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More