Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 7:38

38Mↄizipi kú ń gbɛ̃́ pↄ́ kãaaapiↄ guwaiwaiu, a ku we ń wá deziↄ ń malaika pↄ́ yã'òɛ̀ Sinai gbɛ musuo. Lua yã́ wɛ̃nideↄ kpàwà, ↄ̃ a dàwɛ̃ɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More