Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 7:5

5Lua i bùsupi tↄↄlɛe kpawà baa kɛ̀sɛ doo, ãma à a lɛgbɛ̃̀ɛ̀ à mɛ̀ a gↄ̃ aà pↄ́ ũ ń aà buiↄ. Gↄↄ bee sↄ̃ Ablahaũ nɛ́ vĩo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More