Zĩnnanɔ yãkɛnanɔ 9

1Gↄↄ bee sↄ̃ Sↄlu lɛ́ pↄbↄ a níu, àlɛ yãpãsĩ o Dii ìwaↄ dɛdɛa yã́ musu. À gɛ̀ sa'onkia kĩ́i, 2a gbɛ̀awà aà lákɛ̃ Damasi lousisikpɛdeↄnɛ aà kpawa, kɛ́ tó a su zɛ́pideↄ è we, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ píi, a ń kṹkũ suńnↄ Yelusalɛũ. 3Kɛ́ à dàzɛu, à kãikũ̀ ń Damasio, ↄ̃ kã́ndo gupua bↄ̀ luabɛ à kùlɛwà. 4À bↄ̀lɛlɛ, ↄ̃ à lↄↄ mà, wàlɛ òɛ̀: Sↄlu, Sↄlu, bↄ́yãi ńlɛ ĩadaai? 5Ɔ̃ à mɛ̀: Ḿmɛnn déi Dii? Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Mámɛ má Yesu pↄ́ ńlɛ ĩadawà ũ. 6Fɛlɛ gɛ̃ wɛ̃́lɛ guu, wi yã́ pↄ́ ńyↄ̃ kɛ onɛ. 7Gbɛ̃́ pↄ́ aa bɛaànↄↄ gↄ̃̀ sã́ii. Aa lↄↄpi mà, ãma aai gbɛ̃e eo. 8Kɛ́ Sↄlu fɛ̀lɛ, ↄ̃ à a wɛ́ wɛ̃̀, i gu'eo. Ɔ̃ wà aà kũ̀ a ↄwa, wà gɛ̀aànↄ Damasi. 9À kɛ̀ gↄↄ àaↄ̃ gu'esai, i pↄbleo, i imio. 10Yesudee ku Damasi wì mɛ Ãnania. Dii yã'òɛ̀ wɛ́pungu'ea guu à mɛ̀: Ãnania. Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Má kɛ́ Dii. 11Ɔ̃ Dii òɛ̀: Fɛlɛ gɛ́ zɛ́ pↄ́ wì mɛ Súsu guu e Yuda bɛ'ua, ní Taasu gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Sↄlu gbɛa. Àlɛ wabikɛa we. 12Wɛ́pungu'ea guu a è n mↄ n ↄnàwa kɛ́ a wɛ́ gu'e. 13Ɔ̃ Ãnania òɛ̀: Dii, má mà wà gbɛ̃́pi yã'ò dasi, lá à yãvãikɛ̀ n gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũↄnɛ. 14Sa'onkia aà gbà zɛ́ aà gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ n sisi laↄ kṹkũ. A yã́i à mↄ̀i. 15Ɔ̃ Dii òɛ̀: Gɛ́, asa ma gbɛ̃́pi sɛ̀ aà gɛ́ ma tↄbↄi buipãleↄnɛ ń ń kíaↄ ń Isailiↄɛ. 16Lá a taasikɛ ma tↄbↄa yã́i, má ↄlↄɛ̀. 17Ɔ̃ Ãnania bↄ̀ à gɛ̀ gɛ̃̀ uapiu, à ↄnà Sↄluwa à mɛ̀: Sↄlu ma gbɛ̃́, Dii Yesu pↄ́ bↄ̀ mↄ̀ma zɛ́u gↄↄ pↄ́ ńlɛ mↄ́ la mɛ́ ma zĩ, kɛ́ ǹ gu'e yã́i, Lua Nisĩna i dinɛ. 18Wegↄ̃ↄ pↄ́ bↄ̀lɛ aà wɛ́u lán kpↄ̀tɛɛↄwa aa lɛ̀lɛ, ↄ̃ à gu'è. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ da'ilɛkɛ̀. 19Kɛ́ à pↄblè, à gbãa è, ↄ̃ à gↄↄplakɛ̀ ń Yesude pↄ́ kú Damasiↄ. 20Ɔ̃ Sↄlu nà Yesu yã́ waasokpaawa gↄ̃̀ↄ Yudaↄ lousisikpɛↄ guu à mɛ̀, Yesu mɛ́ Lua Nɛ́ ũ. 21Yã́pi bↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ màↄ saɛ aa mɛ̀: Gbɛ̃́ bee mɛ́ i gbɛ̃́pi sìsinaↄ ásookɛ Yelusalɛũo lò? I mↄ la à ń kṹkũ à táńnↄ sa'onkiaↄ kĩ́io lò? 22Sↄlu sↄ̃, aà gbãa ìↄ kã́fĩ, à Yesu Mɛsiikɛyã bìiwànɛ́, ↄ̃ aà yã́ Yuda pↄ́ kú Damasiↄ fù. 23Gↄↄpla gbɛa Yudaↄ lɛkpàaĩaàzi kɛ́ aa e wà aà dɛ, 24ↄ̃ à ń lɛkpaaĩapi mà. Aa wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛↄ dↄ̃̀a fãanɛ ń gwãasĩnao, kɛ́ aa e wà aà dɛ yã́i. 25Gwãasĩna ↄ̃ Sↄlu gbɛ̃́ↄ aà dà gbíu, aa aà gbàɛ ń bao bàasi bĩ́i musu. 26Kɛ́ à kà Yelusalɛũ, a wɛ̀ɛlɛ à na Yesudeↄwa, ↄ̃ aa vĩakɛ̀ɛ̀ ḿpii, aalɛ aà Yesudekɛ náaikɛo. 27Ɔ̃ Baanaba aà sɛ̀ gɛ̀aànↄ zĩnaↄ kĩ́i, a dàu a sìunɛ́ lá Sↄlu Dii è zɛ́u ń yã́ pↄ́ Dii òɛ̀o ń lá à Yesu yã'ò gupuau Damasio. 28Ɔ̃ Sↄlu gɛ̃̀ Yesudeↄ guu, à bɛ̀bɛńnↄ Yelusalɛũ, à yã'ò gbɛ̃́ↄnɛ gupuau ń Dii tↄ́o. 29Kɛ́ à yã'ò Yuda Gɛlɛki yãmanaↄnɛ, à lɛkpaakɛ̀ńnↄ, ↄ̃ aalɛ aà wɛ. 30Kɛ́ Yesudeↄ dↄ̃̀, aa gɛ̀ zɛ̀ɛ̀ Sezale, ↄ̃ à tà Taasu. 31Bee gbɛa Yesudeↄ gↄ̃̀ dↄdↄa Yude ń Galileo ń Samali bùsuo píi, aalɛ zɛdↄ, aalɛ gɛ́ aɛ vĩakɛa Diiɛ guu, aalɛ kã́fĩ ń Lua Nisĩna dↄnlɛo. 32Piɛɛ ì bɛbɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo píi, ↄ̃ à gɛ̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ kú Lidaↄ gwai. 33À gↄ̃ɛ pↄ́ wì mɛ Enɛɛ è we, à kàaũ kálɛa wɛ̃̀ swaaↄ̃. 34Ɔ̃ Piɛɛ òɛ̀: Enɛɛ, Yesu Kilisi lɛ́ n gbãgbã. Fɛlɛ ǹ n pɛ koo. Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gↄ̃̀ↄ. 35Lidadeↄ ń Salↄnadeↄ aà è, ↄ̃ aa zɛ̀ ń Diio. 36Nↄɛ Yesudee ku Zope, aà tↄ́n Tabita. Ń Gɛlɛki yã́o sↄ̃ Dↄↄkasi. Bee mɛ̀ tue. Yãmaakɛa pɛ̀ɛwà mɛ́ ì wɛ̃nadↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ. 37Gↄↄ bee ↄ̃ à gyãkɛ̀ à gà. Kɛ́ wà aà bↄ̀ í pãsĩu, wà aà sɛ wùlɛ kpɛdiakↄ̃au musu. 38Zope sↄ̃ a zã̀ ń Lidaoo. Kɛ́ Yesudeↄ mà Piɛɛ ku we, aa ń gbɛ̃ↄn plaↄ zĩ̀wà aa wabikɛ̀wà aa mɛ̀: Mↄ wá bɛ kpakpa. 39Ɔ̃ Piɛɛ fɛ̀lɛ gɛ̀ńnↄ. Kɛ́ à kà, wà dɛ̀dɛaànↄ kpɛ́pi musu. Ɔ̃ gyaaↄ sↄ̃̀aàzi ḿpii ń ↄↄlↄo, aa ula ń pↄkasa pↄ́ Tabita kɛ̀ gↄↄ pↄ́ a kúńnↄↄ ↄ̀lↄɛ̀. 40Piɛɛ ń yá ń bↄ́lɛ bàasi. À kùlɛ à wabikɛ̀, ↄ̃ à aɛdↄ̀ gɛpiwa à mɛ̀: Tabita fɛlɛ! À wɛ́ wɛ̃̀ à Piɛɛ è, ↄ̃ à fɛ̀lɛ zↄ̃̀lɛ. 41Piɛɛ aà kũ̀ a ↄwa à aà fɛ̀lɛ zɛ̀. Ɔ̃ à Lua gbɛ̃́piↄ sìsi ń gyaaↄ, ↄ̃ à aà kpàmá bɛ̃́ɛ. 42Yã́pi lì Zopea píi, ↄ̃ wà Dii náaikɛ̀ we dasi. 43Piɛɛ gↄↄplakɛ̀ we Simↄↄ báatotona bɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\