Amↄsi 1

1Tekoa sãdãnaↄ do Amↄsi yã́ pↄ́ a è Isailiↄ yã́ musun kɛ. Yã́ pↄ́ a èpi dↄaaa tↄↄlɛ lualuaaɛ wɛ̃̀ plaɛ. Gↄↄ bee Uzia dɛ Yudaↄ kía ũ mɛ́ Yehoasi nɛ́ Yeloboaũ dɛ Isailiↄ kía ũ. 2À mɛ̀: Dii lɛ́ bↄ Siↄna ń pũnaao, àlɛ bↄ Yelusalɛũ ń palaa gbãao. Pↄdãnaↄ dã́dãkɛkĩiↄ lɛ́ gↄ̃ wɛ̃nannↄ, Kaamɛli gbɛpↄlɛ lɛ́ giigaga. 3Ma Dii ma mɛ̀, Damasi bùsu tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo, asa aa Galada bùsudeↄ gbɛ̃̀gbɛ̃ ń ɛ̃́ngoↄɛ. 4Má tó tɛ́ fɛlɛ an kí Azaeli bɛwa, i kũ aà nɛ́ Bɛnadada kpɛ́ gbãaↄwa. 5Má Damasi bĩ́ibↄlɛ gba gbooɛ, mí Avɛni guzulɛpi kía tↄ̀lↄzↄ̃, gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ báawa Edɛnibɛpi, wi tá ń Sili bùsudeↄ Kii zĩ̀zↄↄ ũ. Ma Dii mámɛ má ò. 6Ma Dii ma mɛ̀, Gazadeↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Asa aa ma gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ píiɛ, ↄ̃ aa ń ná Ɛdↄũↄnɛ ń ↄzĩ. 7Má tó tɛ́ fɛlɛ Gaza bĩ́iwa, i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa. 8Má Asedoda kía tↄ̀lↄzↄ̃ ń gbɛ̃́ pↄ́ zↄ̃lɛ báawa Asekelonio. Má ↄsɛ mà Ɛkɛlonideↄ lɛ́, e Filitɛ̃ kↄ̃na pↄ́ gↄ̃̀ weↄ gɛ midɛò. Ma Dii Lua mámɛ má ò. 9Ma Dii ma mɛ̀, Tiideↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Asa aa ma gbɛ̃́ↄ kũ̀kũ zĩ̀zↄↄ ũ píiɛ, ↄ̃ aa ń ná Ɛdↄũↄnɛ ń ↄzĩ. Lɛdoũ pↄ́ aa kɛ̀ńnↄ i dↄńguo. 10Má tó tɛ́ fɛlɛ Tii bĩ́iwa, i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa. 11Ma Dii ma mɛ̀, Ɛdↄũↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Aa pɛ̀lɛ ń daɛↄzi ń fɛ̃ndao, aai gbɛ̃e wɛ̃nagwao. Aa pↄkũmabↄ̀bↄmá zɛzɛsai, an pↄ fɛ̃ańzi i kpálɛo. 12Má tó tɛ́ fɛlɛ ń bùsu Temaniwa, i kũ a mɛɛwia Bↄzɛla kpɛ́ gbãaↄwa. 13Ma Dii ma mɛ̀, Amↄniↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Aa Galada bùsu nↄsindeeↄ pùi, kɛ́ aa ye ń bùsu kã́fĩ yã́i. 14Má tɛsↄ̃ ń mɛɛwia Labawa, i kũ a kpɛ́ gbãaↄwa. Zĩkawii iↄ dↄ, zàa'ĩan gbãa i fɛlɛńgu, 15wi tá ń ń kíao zĩ̀zↄ ũ, aàpi ń a ìwaↄ sãnu. Ma Dii mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\