Amↄsi 2

1Ma Dii ma mɛ̀: Mↄabuↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Aa Ɛdↄũↄ kía gɛ kpàsa e aà wáↄ gↄ̃̀ túfu ũ. 2Má tó tɛ́ fɛlɛ Mↄabuↄwa, i kũ Kelio kpɛ́ gbãaↄwa. Mↄabuↄ gaga zĩ̀ zↄa guuɛ gↄↄ pↄ́ wàlɛ kúkuakɛ, wàlɛ mↄ pɛ́. 3Má ń dↄaana tↄ̀lↄzↄ̃ɛ, mí aà ìwaↄ dɛdɛaànↄ. Ma Dii mámɛ má ò. 4Ma Dii ma mɛ̀, Yudaↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Asa aa gì ma ikoyãiɛ, aaliↄ yã́ pↄ́ má dìlɛↄ kũao. An tã́aↄ mɛ́ ń sãsã, ɛɛde pↄ́ an deziↄ tɛiↄ. 5Má tó tɛ́ fɛlɛ Yuda bùsuwa, i kũ Yelusalɛũ kpɛ́ gbãaↄwa. 6Ma Dii ma mɛ̀, Isailiↄ tàaekɛ̀ gɛ̃n àaↄ̃, a dɛ beea se, ma pↄ a weemáo. Aaì gbɛ̃maaↄ yía zↄↄ ũ ↄ̃a yã́i, aaì taasideↄ yía kyale fĩaboanɛ yã́i. 7Aaì ↄ̃zↄ̃ wɛ̃nadeↄwa bùsu'ũfãau, aaì gbãasaideↄ yã́ málɛnɛ́. Nɛ́ ń a maeo aaì gbada wɛ̃́ndia doũwa, aaì ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpa. 8Aaì ń wó poo sa'okĩiↄ saɛ píi zwãa pↄ́ aa a tↄ̀ↄmasìmáↄwa. Aaì vɛ̃ɛ lú ń ↄ̃a pↄ́ aa sìmáo aa mi ń tã́akpɛu. 9Mámɛ ma Amↄleↄ kàalɛɛ́ yãa, baa kɛ́ aa gbã̀a lán sɛdɛ líↄwa, mɛ́ aa gbãa lán sɛ̃́ gↄ̃n giiwa. Ma ń kaalɛ píi, nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ. 10Mámɛ ma bↄánↄ Egipi, ma dↄaaɛ́ guwaiwaiu wɛ̃̀ bla, má tò Amↄleↄ bùsu gↄ̃̀ á pↄ́ ũ. 11Ma á nɛ́eↄ dìlɛ ãnabiↄ ũ, má tò á ɛ̀waasoeↄ ńzĩa kpàa. Isailiↄ, sĩana málɛ oɛ́o lò? Ma Dii mámɛ má ò. 12A naɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa ńzĩa kpàapiↄwa aa vɛ̃ɛ mi, á dìlɛ ãnabipiↄnɛ aasu ãnabikɛkɛ lↄo. 13À ma! Má á kɛ dɛ̃́ↄdɛ̃ↄɛ, lán zugo pↄ́ pↄ́wɛn aso sɛa ì pↄ́ kɛ dɛ̃́ↄdɛ̃ↄwa. 14Gbɛ̃́ kàsakasaↄ bↄkĩi eo, gↄ̃saↄ e bↄ ń gbãa yã́io, nɛgↄ̃naↄ e ńzĩa misio. 15Kàzunaↄ fↄ̃ zɛ gio, bàwãadeↄ e bↄo, sↄ̃deↄ e ńzĩa misio. 16Baa nɛgↄ̃n wↄ́ↄdeↄ aa bàasi ↄgii gↄↄ beeɛ. Ma Dii mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\