Amↄsi 7

1Yã́ pↄ́ Dii Lua ↄ̀lↄmɛɛn kɛ: Má è Dii bↄ̀ ń kwaↄ pↄkɛkɛ daalɛgↄↄ, pↄ́ pↄ́ wì kpa kíawa kɛkɛa gbɛa. 2Kɛ́ kwaↄ tↄↄlɛ pↄ́ↄ sò píi aa làa, ma mɛ̀: Dii Lua, sùuukɛ! Bↄ́ Yakↄbu buiↄ e aaↄ kuòi? Asa aa kɛ̀ fɛ̃́nɛũ. 3Ɔ̃ Dii yã́pi bↄ̀ a nↄ̀sɛu à mɛ̀, bee a kɛ lↄo. 4Yã́ pↄ́ Dii Lua ↄ̀lↄmɛɛn kɛ: Má mà Dii Lua lɛ́ mɛ á yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́ↄ ń tɛ́o. Tɛ́pi ísia zↄ̃ↄ í bà, ↄ̃ à kũ̀ Isaili bùsuwa. 5Ɔ̃ ma mɛ̀: Dii Lua, n yã́ na! Tuɛlɛ! Bↄ́ Yakↄbu buiↄ e aaↄ kuòi? Asa aa kɛ̀ fɛ̃́nɛũ. 6Ɔ̃ Dii Lua yã́pi bↄ̀ a nↄ̀sɛu à mɛ̀, beepi a kɛ lↄo. 7Yã́ pↄ́ a ↄ̀lↄmɛɛn kɛ: Ma Dii è zɛa bĩ́i súsu saɛ, a pↄ́ súsugwabↄ kũa. 8Ɔ̃ à ma la à mɛ̀: Amↄsi, bↄ́ ń èi? Ɔ̃ má wèwà ma mɛ̀, pↄ́ súsugwabↄɛ. Ɔ̃ à mɛ̀: Gwa, ma pↄ́ súsugwabↄ pòo ma gbɛ̃́ Isailiↄwa, má sùuukɛńnↄ lↄo. 9Wa Isailiↄ gulɛsĩ pↄ́ aa bòↄ daaĩ, wa Izaaki buiↄ sa'okĩiↄ wíwi. Má fɛlɛ Yeloboaũ bɛwa ń fɛ̃ndaoɛ. 10Ɔ̃ Bɛtɛli sa'onkia Amazia gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Isailiↄ kí Yeloboaũwa à mɛ̀: Amↄsi lɛ́ lɛkpaaĩnzi ń gbɛ̃́ↄ Isaili bùsuu. Bùsudeↄ aa aà yã́ fↄ̃́ lↄo. 11Asa à mɛ̀ wa Yeloboaũ dɛ ń fɛ̃ndaoɛ, wi Isailiↄ kṹkũ ń bùsuu, wà táńnↄ zĩ̀zↄↄ ũɛ. 12Ɔ̃ Amazia mↄ ò Amↄsiɛ à mɛ̀: Gu'ena, bàasi ǹ ta Yuda bùsuu, níↄ ble ń ãnabikɛkɛawa we. 13Ńsu ɛa mↄ ãnabikɛkɛi Bɛtɛli la lↄo, asa sa'okĩi pↄ́ ì kía gba gbãa ku laɛ. 14Ɔ̃ Amↄsi a zãsì Amaziawa à mɛ̀: Ãnabi ge ãnabi gãli gbɛ̃en ma ũ yãa seo. Sãdãnan ma ũ, kaadↄɛmblea dↄ́ɛ má dↄ̃. 15Sãdãpi guu ↄ̃ Dii ma sɛu, a òmɛɛ mà gɛ ãnabikɛkɛ a gbɛ̃́ Isailiↄnɛ. 16Swã́kpa ǹ Dii yãma sa. N mɛ̀, másu ãnabikɛkɛ Isailiↄ yã́ musuo, másu vãi pↄ́ a Izaaki buiↄ le oo. 17A yã́ mɛ́ tò Dii mɛ̀, n na a káaluaka wɛ̃́lɛu, wa n nɛ́ↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ. Wa ba yↄ̃ n bùsuwa, wi kpaalɛkↄ̃ɛ. Wa Isailiↄ kṹkũ ń bùsuu wà táńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ, ní ga luayãdↄ̃nsaiↄ bùsuu we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\