Amↄsi 8

1Yã́ pↄ́ Dii Lua ↄ̀lↄmɛɛn kɛ: Ma libɛ mài è ká gbí guu. 2Ɔ̃ Dii ma la à mɛ̀: Amↄsi, bↄ́ ń èi? Ɔ̃ má wèwà ma mɛ̀: Libɛ mài má è ká gbí guu. Ɔ̃ à ɛ̀a òmɛɛ: Ma wɛmà ma gbɛ̃́ Isailiↄwaɛ, má sùuukɛńnↄ lↄo. 3Ma Dii Lua ma mɛ̀, gↄↄ bee ma kpɛ́ lɛsia a li ↄ́ↄlↄa ũɛ, gɛↄ gↄ̃ kpálɛ gupiiu kpɛ̃̀nɛnɛ. Gu a kɛ kílikili! 4À yã́ɛ bee ma, á gbɛ̃́ pↄ́ i gbãable taasideↄwa, i wɛ̃nadeↄ midɛ á bùsuu. 5I mɛ: Mↄ dafu dikpɛ a láa wà e wá pↄ́wɛna yía bↄɛ ni? Gↄↄ kpele kã́mabogↄↄ a gɛ̃ wà e wá dↄ̃ↄ wɛ̃i? Wá zaa nɛ́na dauɛ, wí a ↄ̃a kã́fĩ, wá wá kilooↄ lilɛ, wíↄ gbɛ̃ble. 6Wá wɛ̃nadeↄ lú ń ã́nusuo, wí taasideↄ sɛ zↄↄ ũ, kɛ́ baa wá kyale fĩa aai e bòwɛ̃ɛo yã́i. Wá pↄ́wɛna yía ń a bìsaoɛ. 7Ma Dii Yakↄbu buiↄ Lua gawide, ma lɛgbɛ̃̀ ń ma kuao ma mɛ̀, an yãkɛae a sãmagu bauo. 8A yã́i tↄↄlɛ a lualua, gbɛ̃́ pↄ́ kálɛwàↄ i búbuapɛ ḿpii. Bùsu a loo lán Niili í gbakakaawa, a ya i ɛa kpálɛ lán Egipi swapi íwa. 9Ma Dii Lua ma mɛ̀, gↄↄ bee má tó ĩatɛ̃ gɛ̃ kpɛ́u gↄↄ pↄ́ à kà minanguo, má tó gu si fãanɛ gbãa zã́. 10Má á dikpɛↄ lilɛɛ́ búbuapɛgↄↄ ũ, á lɛsiaↄ i gↄ̃ wɛ̃nalɛↄ ũ. Má tó à zwã̀nkasaↄ kákaála, á baade i a mi wa gbáigbai. Má tó gↄↄpi àↄ dɛ lán nɛgↄ̃ɛ mɛ̀ndona gaa ↄↄlↄwa, gↄↄpi i midɛ ń pↄsiao. 11Ma Dii Lua ma mɛ̀, a gↄↄ lɛ́ mↄ́ má tó nↄana ká á bùsuu. I kɛ blɛ ge í nↄana no, swã́kpaa ma yã́ ni mɛ́ aↄ á dɛ. 12Wa bã̀abãabo ísia baa ń ísia baao, wa bɛbɛ za gukpɛ e bɛ'aɛ. Aa kpálɛkɛ ma yãmaai, kási aa mao. 13Gↄↄ bee wɛ̃́ndia maaↄ ń gↄ̃sa gbãaↄ yɛ̃̀ɛɛ a láa imi yã́i. 14Gbɛ̃́ pↄ́ aaì lɛgbɛ̃ ń Samali tã́a tↄ́oↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì mɛ ń Dã dii kuaoↄ, ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì mɛ ń gɛa sa'oi Bɛɛsɛba gbãaoↄ, aa kpaguaɛ, aa fɛlɛ bau lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\