Kɔlɔsi 2

1Má ye àↄ dɛ̃ɛ zↄ̃ↄ pↄ́ málɛ káɛ́ dↄ̃, ápiↄ ń Laodisideↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ wi wɛsikↄ̃lɛoↄ píi, 2kɛ́ aa e ń sↄ̃dilɛ, aa nakↄ̃wa aa yekↄ̃i, mɛ́ wɛzɛ̃ guu aaiↄ Lua asiiyã pↄ́ dɛ Kilisi ũ dↄ̃ wásawasa, aai a ài zↄ̃ↄ e. 3Aà guu ↄ̃nↄ ń dↄ̃ao àizɛɛ píi ulɛau. 4Málɛ bee oɛ́, kɛ́ gbɛ̃e su á sã́sã ń lɛnaoo. 5Baa tó má kúánↄo, ma làasoo ku, má è álɛ yãkɛ a zɛ́wa, mɛ́ á Kilisi náaikɛa gbãa, ↄ̃ ma pↄ kɛ̀na. 6Lá a Kilisi Yesu sì á Dii ũ, àↄ naawà màa, 7á zĩ́na iↄ pɛ́lɛa aà guu, í zɛdↄu, íↄ gbãa aà náaikɛa guu lá wa dàɛ́wa, íↄ Lua sáaukpa maamaa. 8À laaika kɛ́ gbɛ̃e su dↄ̃a gbãa kásaɛ́ à á sã́sã ń gbɛ̃nazĩna fɛlɛkaa ↄ̃nↄ pã giioo. Yã́ beeↄ ì bↄ fɛlɛkaa pↄ́ pↄ́ wì misiilɛnɛ́ↄ kĩ́iɛ, Kilisi kĩ́i no. 9Asa luakɛa píi pɛ̀ɛwà aà gbɛ̃nazĩnkɛ guu. 10Naa gbɛ̃́ pↄ́ dɛ gbãa píi ń iko píio mide ũpiwa, apii pɛ̀ɛwá. 11Naawà a tↄ̃zↄ̃̀ bↄa á dàau ũ. I kɛ tↄ̃ pↄ́ wì zↄ̃ ń ↄo no, pↄ́ Kilisi ì zↄ̃nɛ́ɛ. 12Asa da'ilɛkɛa guu wà á vĩ́aànↄ mɛ́ a vuaànↄ, kɛ́ a gbãa pↄ́ Lua aà fɛ̀lɛ bↄ̀ò gau náaikɛ̀ yã́i. 13Á dɛ gɛↄ ũ yãa Luaɛ á tàaeↄ ń á luanaaikɛsaio yã́i, ↄ̃ Lua á gbá wɛ̃ni dafu ń Kilisio sãnu, à sùuukɛ̀wanↄ ń wá tàaeↄ píi. 14Lua wá tàae taala pↄ́ wá dá yã́u bãdɛ̀, a sɛ pà lipãakↄ̃awa. 15Kilisi gaa líwa báa bↄ̀ diiↄ ń gbãadeↄla, à bↄ̀ńnↄ gupuau à ń kpán'aɛkɛ̀ zĩ̀zↄↄ ũ. 16A yã́ mɛ́ tò ásu to gbɛ̃e yãdilɛɛ́ pↄblea ge imia ge dikpɛ ge mↄbↄa dafu ge gↄↄbↄa yã́ musuo. 17Yã́ beeↄ píiá yã́ pↄ́ wà mɛ̀ a mↄ taaɛ, Kilisi mɛ́ a sĩana ũ sa. 18Ásu to gbɛ̃́ pↄ́ ì giiye gbɛ̃́ↄwa aa ńzĩa busa, aa wabikɛ ń malaikaↄ kɛ̀sɛ kũao á bↄbↄ'ↄsio. Wɛ́pungu'ea yã́ mɛ́ ìↄ gbãa gbɛ̃́ bee taaɛ, ↄ̃ ì ĩ́an gii dã a dṹnia làasoo yã́ musu. 19A pɛa Kilisi pↄ́ dɛ mi ũwao. Naawà guu mɛgu píi ì kↄ̃'eu, aa nakↄ̃wa kĩↄ zĩ sabai, ìↄ gbã lá Lua ye à gbãwa. 20Lá a ga ń Kilisio fɛlɛkaa pↄ́ pↄ́ wì misiilɛnɛ́ↄ yã́ musu, bↄ́yãi i yãdilɛnɛ ma lán dṹnia gbɛ̃́ↄwai? 21Wì mɛ ńsu kɛ́ na n ↄzĩo, ńsu kɛ́ iɛo, ńsu ↄkã kɛ́wao. 22Pↄ́ beeↄ píi ì láa an mↄaokɛa guuɛ. Gbɛ̃nazĩna yãdanɛ ↄ̃ wa tɛi we. 23Ɔ̃nↄ tↄ́ mɛ́ dↄ yã́ beeↄwa. Wàlɛ lousisiyã kakanɛ́ ń zĩabusaao ń ĩadaanzĩawao. Ń beeo aali kpá wá dàaɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\