Daniɛli 1

1Yudaↄ kí Yoakiũ kpalablea wɛ̃̀ àaↄ̃de guu, Babɛli kí Nɛbukanɛza mↄ̀ koezↄ̃̀ Yelusalɛũzi. 2Ɔ̃ Dii kí Yoakiũ nàɛ̀ aà ↄzĩ ń Lua kpɛ́ pↄeↄ, ↄ̃ à tàò Babiloni bùsuu, a kàlɛ a tã́akpɛ làasiu. 3Ɔ̃ kíapi ò a bɛ ziia Asepenazaɛ aà mↄ́ ń Isaili ɛ̀waasona pↄ́ aa dɛ kía ge gbãade bui ũↄ, 4gↄ̃ kɛfɛna sãasai pↄ́ an ↄ̃nↄ kà aa yã́pii dada aaↄ wɛzɛ̃ vĩↄ, gbɛ̃́ pↄ́ an dↄ̃a ì kã́fĩ àa, mɛ́ an gↄ̃i kà aa zĩkɛ kibɛↄ. Ziiapi mɛ́ a Babiloni yã́ dadanɛ́ ń a kyóo. 5Kía dìlɛ wà blɛ pↄ́ i ble lá gu lɛ́ dↄ linɛ́ ń vɛ̃ɛ pↄ́ i mio, wi yãdadanɛ́ e wɛ̃̀ àaↄ̃, bee gbɛa aai zĩkɛɛ. 6Yuda buieↄ kú ń guu, Daniɛli ń Ananiao ń Misaɛlio ń Azaliao. 7Ziiapi ń tↄ́ lìlɛnɛ́. À tↄkpà Daniɛliɛ Bɛlasaa, Anania sↄ̃ Sadaki, Misaɛli sↄ̃ Mɛsaki, Azalia sↄ̃ Abɛdinɛgoo. 8Daniɛli zɛ̀ò a sↄ̃u kɛ́ á kía blɛ ble ge á aà vɛ̃ɛ mi à gbãlɛo, ↄ̃ à zɛ́ gbɛ̀a ziiawa à blɛpi to we. 9Lua tò ziiapi gbɛ̃kɛkɛ̀ Daniɛliɛ, à aà wɛ̃nagwà, 10ↄ̃ a òɛ̀: Má a dii ma kía vĩa vĩ, asa aàpi mɛ́ á pↄblea ń á imiao dìlɛ. Tó à su è n oosisia dɛ ń sáadeeↄla sↄ̃ bɛ? Ńyↄ̃ tó yã́pi wi ma musu kía aɛɛ. 11Ziiapi gwana dìlɛ aà laaidↄ Daniɛli ń Ananiao ń Misaɛlio ń Azaliaowa, ↄ̃ Daniɛli òɛ̀: 12Yↄ̃ wápiↄ n zↄ̀blenaↄwa gↄↄ kwi ǹ gwa. Nìliↄ dò sau kpáwá ń íwatɛ̃o, 13ní wá lɛɛũ ń ɛ̀waaso pↄ́ aalɛ blɛ doũ ble ń kíaoↄ, ní kɛwɛ̃ɛ lá ń èwa. 14À wènɛ́ yã́ beei, ↄ̃ à ń tó we e gↄↄ kwi. 15Kɛ́ gↄↄ kwipi pà, à ń gwá a è aa aafia, aa mɛkpà dɛ ɛ̀waaso kĩni pↄ́ lɛ́ blɛ doũ ble ń kíaoↄla. 16Ɔ̃ an gwanapi i kía blɛ ń aà vɛ̃ɛo kpámá lↄo, sema dò sau. 17Lua ɛ̀waaso gbɛ̃ↄn síiↄ̃piↄ gbà dↄ̃a ń wɛzɛ̃o. Aa kyó ń ↄ̃nↄo dↄ̃ píi. Daniɛli sↄ̃ a wɛ́pungu'ea ń nanapoloao dↄ̃. 18Kɛ́ wɛ̃̀ àaↄ̃ pↄ́ kí Nɛbukanɛza dìlɛ wà yãdada ɛ̀waasopiↄnɛ lɛ́ kà, ↄ̃ ziiapi gɛ̀ńnↄ aà kĩ́i. 19Kɛ́ kía faaibòńnↄ, ↄ̃ a è Daniɛli ń Ananiao ń Misaɛlio ń Azaliao sáa vĩ ń guuo, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà ìwaↄ ũ. 20Kía yãlàlamá ↄ̃nↄ ń dↄ̃ao píi musu, ↄ̃ a è aa dɛ̀ màsokɛnaↄ ń wɛzɛ̃na pↄ́ kú a bùsu guuↄla píi lɛɛ kwi. 21Daniɛli ku we e Kilusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\