Daniɛli 11

1Mɛdɛ bui Daliusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu, ma zɛ giaànↄ, ma kàedàaàzi. 2Sĩana málɛ onɛ. Kía pãleↄ fɛlɛ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ Pɛɛsi. An síiↄ̃de tɛ́ ń kpɛ, aↄ àizɛɛ vĩ maamaa dɛńla. A gbãakũ a àizɛɛpi yã́i, i to gbɛ̃́pii fɛlɛ ń Gɛlɛsi bùsuo. 3Kía gbãade a fɛlɛ kpala zↄ̃ↄ ble, iↄ kɛ lá a yeiwa. 4Aà fɛlɛa gbɛa aà kpala a gboo à kɛ lɛɛ síiↄ̃, dṹnia gola síiↄ̃ ń a pↄ́o. I kɛ aà buiↄ mɛ́ aa kpalapiↄ bleo, gbɛ̃pãleↄ mɛ́ aa ble mɛ́ aà kpalapiↄ gbãa a ka a káauwao. 5Gɛↄmidↄkĩi kía a gbãakũ, aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄe i gbãakũ dɛaàla, i kible, aà kpala aↄ zↄ̃ↄ. 6Gↄↄpla gbɛa aa lɛdoũkɛ. Gɛↄmidↄkĩi kía a a nɛnↄɛna kpã́sã gugbãntoo kíawa yãyea ń kↄ̃o seela ũ, ãma nↄɛpi aↄ iko vĩ weo, kíapi ń aà nɛ́pio aa gɛ̃gɛ̃o. Wa nↄɛpi ń gbɛ̃́ pↄ́ mↄ̀aànↄↄ ń aà nɛ́o ń aà dↄnlɛdeo kpámá gↄↄ bee. 7Nↄɛpi daɛe mɛ́ a kible aà mae gbɛu. A lɛ́lɛ gugbãntoo kía zĩgↄ̃ↄwa, a gɛ̃ aà zɛgikĩi, a zĩkańnↄ, i gbãamↄnɛ́. 8A ń tã́aↄ ń ń dii pↄ́ aa ń kásaↄ sɛ́lɛ táò Egipi ń ń pↄ́ bɛɛɛde pↄ́ wa kɛ̀ ń vuao ń ã́nusuoↄ. A gugbãntoo kía tó we gĩa gↄↄpla. 9Gugbãntoo kíapi i mↄ lɛ́lɛi gɛↄmidↄkĩi kíapi bùsuwa sↄ̃, i ɛa ta a bùsuu. 10Aà nɛ́ↄ zĩ̀ sↄukɛ, aa zĩgↄ̃ↄ kãaa dasidasi. Aa dazɛu aa dagua lán swa paawa, aai zĩka e aa gɛ pɛò aà zɛgikĩiwa. 11Gɛↄmidↄkĩi kía pↄ a pa, i gɛ́ zĩkai ń gugbãntoo kíao ń zĩgↄ̃ pↄ́ á kã̀aa dasidasiↄ, i zĩblemá. 12Tó à zĩgↄ̃piↄ sɛ̀lɛ tàńnↄ, a azĩa sɛ lɛsĩ, i ń dɛdɛ dɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwia (10.000), ãma aↄ fuańla gↄↄpiio. 13Gugbãntoo kía a ɛa zĩgↄ̃ↄ kãaa dasidasi dɛ a káaua. Tó a gↄↄ kà, a mↄ́ ń a zĩgↄ̃ bílapiↄ, baade ń a gↄ̃kɛbↄↄ. 14Gↄↄbeezĩ gbɛ̃́ daside a fɛlɛ ń gɛↄmidↄkĩi kíao. N bui gↄ̃ pãsĩↄ fɛlɛwà wɛ́pungu pↄ́ ń è yã́ papaa yã́i, kási aa saasɛo. 15Gugbãntoo kía a mↄ koezↄ̃ wɛ̃́lɛ bĩ́idezi, i sí. Gɛↄmidↄkĩi zĩgↄ̃ↄ gbãa a fↄ̃ kpánɛ́o, baa an zĩgↄ̃ badeↄ. An gbãa a kao. 16Kía pↄ́ mↄ̀ lɛ̀lɛwà a kɛ lá a yeiwaɛ, gbɛ̃e a fↄ̃ kpaɛ̀o. A zɛ bùsu kɛfɛnau, aↄ a dúuzↄ̃a zɛ́ vĩ. 17A zɛò à mↄ́ ń a bùsu ikoo píi, ãma a lɛdoũkɛ ń gɛↄmidↄkĩi kíaoɛ, i a nɛnↄɛ kpã́sãwà aà kpala ↄ̃̀ↄkpaa yã́i. Yã́pi a zɛkɛo, aↄ àie vĩɛ̀o. 18I gbasa aɛdↄ ísia saɛ bùsuↄwa, i si dasi, ↄ̃ zĩgↄ̃ↄ dↄaana a aà kàamai midɛ, a to aà kàamai wí aà musu, 19i ɛa aɛdↄ a bɛ bùsu zɛgikĩiↄwa sa, kási a gɛ̃mbↄlɛ à lɛ́lɛɛ, wa aà e lↄo. 20Aà gɛ̃ɛ i gbãamↄnɛde gbaɛmá a kíakɛgawi kã́fĩa yã́i, ãma gↄↄpla gbɛa a gaɛ, i kɛ pↄkũma ge zĩ yã́i no. 21Aà gɛ̃ɛ aↄ dɛ gbɛ̃́ gia pↄ́ wi aà kpa kpalauo ũ. Gↄↄ pↄ gbɛ̃́ↄ yãe yãdaao, a mↄ lɛnakasanɛ́, i kpala símá. 22A zĩgↄ̃ↄ wíwi a aɛ kɛ́lɛkɛlɛ, a ń kaalɛ ń kía pↄ́ à lɛdoũkɛ̀aànↄo. 23Lɛdoũkɛaaànↄ gbɛa a bↄ aà kpɛ, aà gbãa i kã́fĩ, baa tó aà gbɛ̃́ↄ dasio. 24A si bùsu táaede gbɛ̃́ pↄ́ yãe yãdaaoↄzi, i yã́ pↄ́ a maeↄ ge a deziↄ i e kɛ̀o kɛ. A ń pↄ́ↄ sɛ́lɛ, a ń pↄtuoↄ naaa, i ń àizɛɛpiↄ biilɛ a ìwaↄnɛ. A vãi kpaaĩ ń zɛgikĩiↄ, ãma a gↄↄplakɛo. 25A sↄ̃dilɛ, i tɛ́kpa azĩau, i si gɛↄmidↄkĩi kíazi ń zĩgↄ̃ↄ dasidasi. Gɛↄmidↄkĩi kíapi a zĩkaaànↄ ń a zĩgↄ̃ dasi pↄ́ an gbãa kɛ̀ zàiↄ, ãma a fↄ̃o, asa wa lɛkpaaĩaàziɛ. 26Gbɛ̃́ pↄ́ aaì pↄbleaànↄↄ zĩbↄnkpɛkɛɛ̀. Wa aà zĩgↄ̃ↄ yá, wi ń daside dɛdɛ. 27Kía gbɛ̃ↄn plapiↄ zↄ̃lɛ táabũnu doũi ń nↄ̀sɛvãio, aai ɛɛtokↄ̃ɛ. A zɛkɛo, asa yã́ a midɛ a gↄↄwaɛ. 28Gugbãntoo kía a da a bùsu zɛ́u ń àizɛɛ zↄ̃ↄo, ãma a vãi kpaaĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ Lua bàa kúńnↄↄɛ. A yã́yiamá, i gbasa ta a bùsuu. 29Tó a gↄↄ kà, a ɛa si gɛↄmidↄkĩi bùsuzi, ãma gbɛzã yã́pi aↄ dɛ lá a káauwao. 30Bɛ'aɛdeↄ giɛ̀ ń gó'ilɛnaↄ, i vlãnau, i ɛa gɛ́ kpɛ̃nɛbↄbↄ gbɛ̃́ pↄ́ Lua bàa kúńnↄↄwa. A zɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua bàa kuańnↄ yã́ gbòoↄ, 31aà zĩgↄ̃ↄ i Lua kpɛ́ gbãlɛ, aai sa pↄ́ wìↄ o lá gu lɛ́ dↄ midɛ, aai tɛ̃̀ gudɛna pɛ́lɛu. 32A gbɛ̃́ pↄ́ aa Luabaakuańnↄ yã́ gbòoↄ ↄ̃̀ↄkpa ń mↄafilio, ãma gbɛ̃́ pↄ́ aa ń Lua dↄ̃ↄ zɛ gbãa, aai giɛ̀. 33An gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ vĩↄ yãda gbɛ̃́ dasideↄnɛ, ãma gↄↄplanaɛa wa ń gbɛ̃eↄ kwɛ́ ń fɛ̃ndao, wa ń gbɛ̃eↄ kpasa, wa ń gbɛ̃eↄ ka kpɛ́u, wi ń pↄ́ↄ símá. 34Tó aa kpàgua màa, wa dↄńlɛ yↄↄ, mↄafilideↄ i namá dasi. 35Ɔ̃nↄnapi keeↄ kpagua, kɛ́ Lua e ń baasa à ń gbãsĩ wolomá, an nↄ̀sɛ i pu e gↄↄ lɛ́ ká, asa gↄↄpi a ka lá Lua dìlɛwaɛ. 36Kíae mɛ́ a kɛ lá a yeiwa, i azĩa sɛ lɛsĩ, i zↄ̃ↄkɛ dↄ̃ azĩaɛ dɛ diiↄla píi, i dↄ́ɛnnↄyã o diiↄ Dii musu. Aà yã́ aↄ gɛ́ɛ e luapↄkũmabↄbↄmagↄↄ gɛ láaò, asa Lua a yã́ pↄ́ a zɛò kɛɛ. 37Kíapi a a deziↄ tã́aↄ yãdao ge tã́a pↄ́ nↄɛↄ ìↄ yei. A diie yãdao, a zↄ̃ↄkɛ dↄ̃ azĩaɛ dɛńla píiɛ. 38A zɛgikĩiↄ tã́a kpɛla a dii ũ ń gbɛu. A dii pↄ́ a deziↄ dↄ̃opi kpɛla ń vuao ń ã́nusuo ń gbɛ̀ bɛɛɛdeo ń pↄ́ ↄdeↄ. 39A yã́yia zɛgikĩi gbɛ̃̀nɛↄwa ń a diipi dↄnlɛo. A gbɛ̃́ pↄ́ aa a dↄ̃ↄ kpɛla maamaa, i to aa kible gbɛ̃́ dasideↄwa, i bùsu kpaalɛnɛ́ ń asea ũ. 40Tó a gↄↄ lɛ́ kà, gɛↄmidↄkĩi kía a mↄwà ń zĩo, ↄ̃ gugbãntoo kía a fɛlɛwà lán zàa'ĩanawa ń sↄ̃́goↄ ń sↄ̃deↄ ń gó'ilɛnaↄ dasidasi. A si bùsuↄzi dasi, i dagua. 41A si bùsu kɛfɛnazi lↄ. Zĩ a bùsuↄ ble dasi, ãma Ɛdↄũↄ n Mↄabuↄ ń Amↄniↄ dↄaanaↄ bↄɛ. 42Aà iko a bùsu daside le, Egipi a bↄo. 43A gbãable Egipi àizɛɛ pↄ́ ulɛaↄwa, vua ń ã́nusuo ń pↄ́ bɛɛɛdeↄ píi. Libiiↄ ń Etiopiↄ misiilɛɛ̀. 44Bao pↄ́ a bↄ gukpɛ oi ń gugbãntoo oio a to gili gɛ̃aàgu, i dazɛu ń pↄfɛ̃ zↄ̃ↄo dasi kaalɛa ń ń bãdɛao yã́i. 45A a kíakɛ zwã̀akpɛ dↄ ísia ń Lua kpɛ́ gbɛ̀sĩsĩ kɛfɛnao zãnguoɛ. We ↄ̃ a midɛu, gbɛ̃e a dↄaàlɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\