Daniɛli 2

1Nɛbukanɛza kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, à nana'ò'o. Nanapi yã́ aà kũ̀ gbãa, i fↄ̃ i'ò lↄo. 2Ɔ̃ à mɛ̀ wà màsokɛnaↄ ń àsi'onaↄ ń ɛsɛdeↄ ń saanyãdↄ̃naↄ sísi aa nanapi poloɛ. Kɛ́ aa mↄ̀ aà aɛ, 3a ònɛ́: Ma nana'ò, nanapi ma kũ gbãa. Má ye nanapi àsi dↄ̃. 4Ɔ̃ aa òɛ̀ ń Sili yã́o aa mɛ̀: Adeↄ n dↄ̃ ń aafiao, Záai! Nanapi yã'o wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ, wí a bↄↄlɛkɛnɛ. 5Kía ònɛ́: Yã́ pↄ́ ma zɛò mà kɛɛ́n kɛ: Tó i nanapi ń a bↄↄlɛo omɛɛo, wa á zↄ̃ɛzↄ̃ɛɛ, wi á uaↄ kɛ tufua ũ. 6Tó a nanapi ń a bↄↄlɛo sìumɛɛ sↄ̃, má á kpɛla maamaaɛ, á gbaↄ e á asea ũ. À nanapi omɛɛ sa ń a bↄↄlɛo. 7Aa ɛ̀a òɛ̀ lↄ aa mɛ̀: Kí, nanapi o wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ, wí a bↄↄlɛkɛnɛ. 8Ɔ̃ kía ònɛ́: Má dↄ̃ sã́asã kɛ́ álɛ yã́ gagaɛ, kɛ́ á yã́ pↄ́ ma zɛò mà kɛɛ́ dↄ̃ yã́i. 9Tó i nanapi omɛɛo, yã́ mɛ̀ndopi mɛ́ gↄ̃̀ɛ́. A lɛkpàaĩ à ɛɛtomɛɛ ń yãkpaanlaoɛ e yã́ àↄ lilɛ. À nanapi yã́ omɛɛ, míↄ dↄ̃ kɛ́ á fↄ̃ à a bↄↄlɛkɛ. 10Ɔ̃ aa òɛ̀: Kí, gbɛ̃e ku dṹnia guu a fↄ̃ yã́ pↄ́ ńlɛ gbɛaɛ bee bↄↄlɛkɛo. Kíae ku à yã́ bee taa gbɛa màsokɛnaↄ n àsi'onaↄ ń saanyãdↄ̃naↄwao, baa kía sà gbãngbooɛ. 11Kí, yã́ pↄ́ ńlɛ gbɛapi zĩ'ũ. Gbɛ̃e a fↄ̃ onɛo, sé Lua, mɛ́ aà bɛ ku gudoũ ń wá gbɛ̃nazĩnaↄo. 12Yã́ bee tò kía pↄ pà, aà za fɛ̃̀ maamaa, à mɛ̀ wà Babɛli ↄ̃nↄnaↄ dɛdɛ píi. 13Kɛ́ wà ↄ̃nↄnaↄ dɛdɛa yã́pi kpàwakɛ̀, ↄ̃ wàlɛ Daniɛli ń a gbɛ̃́ↄ wɛɛlɛ wà ń dɛdɛ. 14Kɛ́ kía dↄaiↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ Alioki gɛ̀ Babɛli ↄ̃nↄnaↄ dɛdɛi, ↄ̃ Daniɛli yã́zɛde òɛ̀ ń làasoo maao, 15ↄ̃ Daniɛli aà là à mɛ̀: Bↄ́yãi kía yãpãsĩpi dìlɛi? Ɔ̃ Alioki yã́pi dàu a sìu Daniɛliɛ. 16Ɔ̃ Daniɛli gɛ̀ wabikɛ̀ kíawa aà sↄ̃ ń gↄↄo yↄↄ, í gbasa nanapi bↄↄlɛkɛɛ̀. 17Ɔ̃ à tà bɛ, à yã́pi sɛ̀lɛ sìu a gbɛ̃́ↄnɛ Anania ń Misaɛlio ń Azaliao. 18A ònɛ́ aa wabikɛ Lua Musudewa aà wɛ̃nadↄ̃nɛ́ nanapi asii yã́ musu, kɛ́ wasu ń dɛdɛ ń Babɛli ↄ̃nↄde kĩniↄo yã́i. 19Gwãasĩna Daniɛli wɛ́pungu è, Lua Musude nanapi asii òɛ̀, ↄ̃ Daniɛli aà sáaukpà à mɛ̀: 20Wàↄ Lua sáaukpa gↄↄpii, ↄ̃mɛ ↄ̃nↄ ń gbãao vĩ. 21Ì gↄↄ ń zaao lilɛ, ì kíaↄ kpa kpalau, ì ń bↄu, ì ↄ̃nↄ da ↄ̃nↄnaↄnɛ, ì dↄ̃a kpa wɛzɛ̃naↄwa. 22Ì asiiyãↄ ń yã́ pↄ́ ulɛaↄ ↄlↄnɛ́, a gusia yã́ↄ dↄ̃, asa ↄ̃mɛ ì gupu. 23Ma n sáaukɛ̀ ma deziↄ Lua, ma n tↄbↄ̀, asa n ↄ̃nↄ ń gbãao kã̀fĩmɛɛ. n yã́ pↄ́ wá gbɛ̀ama dàu ń sìumɛɛ, n nana pↄ́ kía ò ↄ̀lↄwɛ̃ɛ. 24Ɔ̃ Daniɛli gɛ̀ Alioki pↄ́ kía aà dìlɛ aà Babɛli ↄ̃nↄnaↄ dɛdɛ kĩ́i, a òɛ̀: Ńsu Babɛli ↄ̃nↄnaↄ dɛdɛo. Gɛmanↄ kía kĩ́i, mí aà nana bↄↄlɛkɛɛ̀. 25Wegↄ̃ↄ Alioki Daniɛli sɛ̀ gɛ̀aànↄ kía kĩ́i, a òɛ̀: Ma gbɛ̃́ pↄ́ a fↄ̃ n nana bↄↄlɛkɛnɛ è Yuda zĩ̀zↄↄ guu. 26Kía Daniɛli pↄ́ wì mɛɛ̀ lↄ Bɛlasaa là à mɛ̀: Ńyↄ̃ fↄ̃ nana pↄ́ má ò bↄↄlɛkɛmɛɛ, ní a yáasi polomɛɛa? 27Daniɛli wèwà à mɛ̀: Ɔ̃nↄnae ge àsi'onae ge màsokɛnae ge saanyãdↄ̃nae a fↄ̃ asiiyã pↄ́ ń gbɛ̀api onɛo. 28Ãma Lua ku musu, ↄ̃mɛ ì asiiyã onɛ́. Kí Nɛbukanɛza, Lua yã́ pↄ́ a mↄ zia ↄ̀lↄnɛɛ. Nana pↄ́ ń ò n liiwa ń wɛ́pungu pↄ́ ń èon kɛ: 29Kí, gↄↄ pↄ́ ń wúlɛa n liiwa, n làasoo tà yã́ pↄ́ a mↄwa, ↄ̃ Lua pↄ́ ì asiiyã ↄlↄnɛ́ tò n yã́ pↄ́ a mↄ dↄ̃̀. 30Mapi sↄ̃, i kɛ ma ↄ̃nↄ mɛ́ dɛ dãↄla ↄ̃ Lua asiiyãpi òmɛɛo. A òmɛɛ kɛ́ ǹ e ǹ a bↄↄlɛ maɛ, níↄ làasoo pↄ́ kú n nↄ̀sɛ guu dↄ̃. 31Kí, n gugwà ↄ̃ n pↄe è n aɛ lán gbɛ̃nazĩnawa. A zↄ̃ↄ, àlɛ tɛkɛ mɛ́ ì to vĩa gbɛ̃́ kṹ. 32Pↄ́pi miá vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛɛ, aà kua ń aà gã̀sĩↄá ã́nusuɛ, aà gbɛɛ ń aà geleↄá mↄgotɛ̃ɛ, 33aà gbáↄá mↄsiɛ, mɛ́ aà gbálaↄá mↄsi ń gĩoɛ. 34Gↄↄ pↄ́ ńlɛ gwa, gbɛsie gbòo, i kɛ gbɛ̃e mɛ́ kã̀wào, ↄ̃ à mↄ̀ pↄ́pi gbála pↄ́ dɛ mↄsi ń gĩo ũↄ ulↄ̀ à ń wiwi. 35Zĩbeezĩ mↄsi ń gĩo ń mↄgotɛ̃o ń ã́nusuo ń vuao wìwi gↄ̃̀ↄ, ↄ̃ à gↄ̃̀ lán ése mìsina pↄ́ kú pↄ́wɛngbɛ̃zɛuwa. À gɛ̃̀ ń ĩ́anao, wi a ia e lↄo, ↄ̃ gbɛsi pↄ́ gbɛ̃nazĩna taapi ulↄ̀ gↄ̃̀ gbɛ̀sĩsĩ zↄ̃ↄ ũ, à dṹnia pà píi. 36Nanapin we. Kí, wá a bↄↄlɛkɛnɛ sa. 37Kí, ḿmɛ ń kíaↄ kía ũ. Lua Musude n kpa kpalau ń ikoo ń gbãao ń gawio. 38À gbɛ̃nazĩnaↄ ń sɛ̃̀anↄbↄↄ ń bãↄ nànɛ ń ↄzĩɛ. Gu pↄ́ aa kuu píi ńyↄ̃ↄ dɛ ń kía ũɛ. Ḿmɛ ń dɛ mi pↄ́ dɛ vua ũpi ũ. 39Kpala pãle a bↄ n kpɛ, a ka n pↄ́wao. Bee gbɛa a àaↄ̃de a bↄ, i li dṹniaa píi. Bee mɛ́ mↄgotɛ̃ ũ. 40Kpala síiↄ̃de a mↄ́, aↄ gbãa lán mↄsiwa, asa mↄsi ì pↄ́pii wíwi à a tiboɛ. Lá mↄsi ì pↄ́ wíwi, màa a kpala káauↄ bãdɛ à ń kɛ dɛ̃́ↄdɛ̃ↄ. 41Lá n gbálaↄ ń gbánɛↄ è, a gueↄ dɛ gĩ̀ oobobↄ ũ, a gueↄ dɛ mↄsi ũ, màa kpalapi aↄ kpaalɛa, ãma mↄsi gbãa aↄ ku a guuɛ, asa ń è mↄsi yãalɛa ń gĩ̀ kúsaaoɛ. 42Lá gbánɛ gueↄ dɛ mↄsi ũ, a gueↄ dɛ gĩ ũ, màa kpalapi kĩni aↄ gbãa vĩ mɛ́ a kĩni aↄ kasokasoa. 43Lá n mↄsi è yãalɛa ń gĩ̀ kúsaao, màa gbɛ̃nazĩn buiↄ ku we yãalɛa, ãma aa kↄ̃sio, lá ń è mↄsi lí kↄ̃si ń gĩoowa. 44Kíapiↄ gↄↄ Lua Musude a kpala láasai kpá. A midɛo mɛ́ a gↄ̃ buipãleↄ pↄ́ ũ bauo. A kpala káaupiↄ kɛ dɛ̃́ↄdɛ̃ↄɛ, i ń bãdɛ, aàpi iↄ ku gↄↄpii. 45Beewa ń è gbɛsie gbòo gbɛ̀sĩsĩwa, i kɛ gbɛ̃e mɛ́ kã̀wào, ↄ̃ à gɛ̀ mↄsi ń mↄgotɛ̃o ń gĩo ń ã́nusuo ń vuao wìwi. Kí, Lua Zↄ̃ↄde yã́ pↄ́ a mↄ zia ↄ̀lↄnɛɛ. Nanapiá sĩanaɛ, mɛ́ a bↄↄlɛ náai vĩ. 46Ɔ̃ kí Nɛbukanɛza wùlɛ a gbɛɛu Daniɛli aɛ à misìilɛɛ̀, ↄ̃ à mɛ̀ wà aà gba pↄ́, wà tulaletikaɛ̀ tɛ́a. 47A ò Daniɛliɛ: Á Luaá diiↄ Luaɛ, kíaↄ Diiɛ sĩana. Ɔ̃mɛ ì asiiyã bↄnɛ́ gupuau, asa n fↄ̃ n bↄwɛ̃ɛ ń asiipio. 48Ɔ̃ kía Daniɛli gbà gbãa, à aà gbà pↄ́ↄ dasi, à aà kpà kpalau aàↄ wɛ́tɛɛ Babɛli bùsui, à aà dìlɛ Babɛli ↄ̃nↄnaↄ píi gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 49Daniɛli gbɛ̀a kíawa, ↄ̃ à Sadaki ń Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo dìlɛ Babɛli bùsu gbãadeↄ ũ. Daniɛli sↄ̃ a ku kibɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\