Daniɛli 3

1Kí Nɛbukanɛza tã́a pì ń vuao lán gbɛ̃nazĩnawa. A lɛsĩ gã̀sĩsuu bàaↄ̃, a yàasa gã̀sĩsuu soolo. Ɔ̃ a pɛ̀lɛ Dula guzulɛu Babɛli bùsuu. 2Ɔ̃ à lɛ́kpãsãkɛ̀ a bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ aa kↄ̃kãaakɛ, kíaↄ, lɛdamadeↄ, zĩgↄ̃ dↄaanaↄ, gbãadeↄ, ↄ'ulɛnaↄ, yã́kpalɛkɛnaↄ, yãgↄ̃gↄ̃naↄ ń a bùsu kpalablenaↄ píi, aa mↄ pↄ́ pↄ́ a pì a pɛ̀lɛpi sakɛ̃i. 3Ɔ̃ bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ kↄ̃ kã̀aa tã́api sakɛ̃a yã́ musu, aa sĩa a aɛ. 4Ɔ̃ kpàwakɛna ò bílaɛ gbã́ugbãu à mɛ̀: Bùsu píi gbɛ̃́ↄ ń bui píio, à yã́ pↄ́ wa dìlɛɛ́ ma. 5Tó a kuu'ↄ mà ń kulɛo ń goeo ń kúuo ń mↄↄnao ń kↄ̃̀ↄ pↄ́ↄ píi, à kúlɛ misiilɛ tã́a pↄ́ kí Nɛbukanɛza pì ń vuao a pɛ̀lɛpiɛ. 6Gbɛ̃́ pↄ́ gì kúlɛi à misiilɛɛ̀, wa ade zu mua tɛ́ pãsĩ guu gↄ̃̀ↄɛ. 7A yã́ mɛ́ tò tó gbɛ̃́ pↄ́piↄ ↄ́ mà, bùsu píi gbɛ̃́ↄ ge bui píin nò, aaì kúlɛ aa misiilɛ vua tã́apiɛ. 8Gↄↄ bee ↄ̃ saanyãdↄ̃naeↄ mↄ̀ Yuda buieↄ kↄmalɛkɛ̀, 9aa ò kí Nɛbukanɛzaɛ: Adeↄ n dↄ̃ ń aafiao Záai! 10Kí, n yãdìlɛ n mɛ̀, tó gbɛ̃́ pↄ́ↄ ↄ́ mà, aa kúlɛ misiilɛ tã́a pↄ́ ń pì ń vuaoɛ. 11N mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ i kulɛ misiilɛɛ̀o, wa ade zu mua tɛ́ pãsĩ guuɛ. 12Tↄ̀ↄ, Yuda buieↄ ku, n ń dílɛ Babɛli bùsu gbãadeↄ ũ. An tↄ́n Sadaki, Mɛsaki ń Abɛdinɛgooo. Kí, gbɛ̃́piↄ lí n yãmao, aali zↄble n diiↄnɛo, mɛ́ aali kúlɛ a vua pↄ́ pↄ́ ń pɛ̀lɛɛo. 13Ɔ̃ Nɛbukanɛza pↄ pà maamaa, à mɛ̀ wà mↄɛ ń Sadakio n Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo. Ɔ̃ wà mↄ̀ gbɛ̃́piↄ kpàwà. 14Nɛbukanɛza ń lá à mɛ̀: Sadaki, Mɛsaki ń Abɛdinɛgooo, álɛ gí zↄblei ma diiↄnɛ sĩana yã̀? Álɛ gí kúlɛi vua pↄ́ pↄ́ má pɛ̀lɛɛ yã̀? 15Tó á sↄu mà à kúlɛ misiilɛ pↄ́ pↄ́ má pìpiɛ gↄↄ pↄ́ a pↄ́ↄ ↄ́ mà, a maaɛ, ãma tó i kúlɛɛ̀o, wa á zu mua tɛ́ pãsĩ guu gↄ̃̀ↄɛ. Tã́a kpele mɛ́ a fↄ̃ à á bↄ ma ↄzĩi? 16Aa wèwà aa mɛ̀: Wá yã́pi zã́simao. 17Kí, tó wà wá zú mua tɛ́u, wá Lua pↄ́ wi zↄbleɛ̀ a fↄ̃ wá bↄu, i wá bↄ n ↄzĩ. 18Baa tó i kɛ sↄ̃o, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ wá zↄble n diiↄnɛo. Wá kúlɛ vua pↄ́ pↄ́ ń pɛ̀lɛɛo. 19Ɔ̃ Nɛbukanɛza pↄ pà maamaa, à a oa fɛ̃́nkpàńzi. À mɛ̀ wà mua tɛ́ kã́fĩ dɛ lá wì kɛa lɛɛ sopla. 20Ɔ̃ a ò a zĩgↄ̃ gↄ̃sa gbãaeↄnɛ aa Sadaki ń Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo yeye aa ń zu mua tɛ́ pãsĩpi guu. 21Ɔ̃ gↄ̃sapiↄ ń yeye ń ń pↄkasa pↄ́ aa daaↄ, ulaↄ ń sooloↄ ń tuluↄ píi, ↄ̃ aa ń sɛ́ ń zú mua tɛ́ pãsĩpi guu. 22Lá kía yãdìlɛ pãsĩpãsĩ, mɛ́ muapi wã̀ maamaa, ↄ̃ tɛ́ pusu gↄ̃sa pↄ́ aa ń zúpiↄ lɛ̀ à ń dɛdɛ. 23Gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ sↄ̃ aa gɛ̀ kwɛ̀ mua tɛ́ gbãapi guu yeyea. 24Ɔ̃ kí Nɛbukanɛza gbãlɛ à fɛ̀lɛ zɛ̀, gili gɛ̃̀aàgu. À a ìwaↄ là à mɛ̀: Gbɛ̃ↄn àaↄ̃ ↄ̃ wà ń zú tɛ́u yeyeao lò? Aa wèwà aa mɛ̀: Màaɛ kí! 25Ɔ̃ à mɛ̀: À gwae! Gbɛ̃ↄn síiↄ̃ má è. Aa poloa, aalɛ bɛbɛ tɛ́pi guu, aai ĩamao. An gbɛ̃ↄn síiↄ̃de bↄ̀ lán Lua Nɛ́wa. 26Ɔ̃ à sↄ̃̀ mua bↄlɛi à mɛ̀: Sadaki, Mɛsaki ń Abɛdinɛgooo, Lua Musude zↄ̀blenaↄ, à bↄlɛ. Ɔ̃ aa bↄ̀lɛ tɛ́u. 27Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń lɛdamadeↄ ń zĩgↄ̃ dↄaanaↄ ń gbãadeↄ ń kíaↄ kã̀aańzi, aa è tɛ́pi i fↄ̃ pↄe wòmáo, an mikã i tɛ́kũo, an ulaↄ i ↄ̃̀ↄkpao. Baa tɛ́ gĩ kumá seo. 28Ɔ̃ Nɛbukanɛza mɛ̀: Wà Sadaki ń Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo Lua sáaukpa! À a Malaika zĩ̀ à a zↄ̀blena pↄ́ aa a náai vĩↄ suabà. Asa aa gì yã́ pↄ́ má dìlɛ kɛiɛ, aa sì wà ga, kɛ́ wasu kúlɛ misiilɛ dii pãleↄnɛo yã́i, sema ń Lua. 29Yã́ pↄ́ má dìlɛn kɛ: Tó gbɛ̃e Sadaki ń Mɛsakio n Abɛdinɛgooo Lua tↄbɛ̃ɛsì, bùsu píi gbɛ̃́ ge bui kpelen nò, wa aà zↄ̃ɛzↄ̃ɛ, wi aà ua kɛ tufua ũ. Asa dii pãle a fↄ̃ gbɛ̃́ suaba màao. 30Ɔ̃ kía Sadaki ń Mɛsakio ń Abɛdinɛgooo gbà gbãa Babɛli bùsuu. 31Kí Nɛbukanɛza mɛ́ lɛ́ yã́ɛ bee o gbɛ̃́piiɛ, bùsu gbɛ̃́pii ge bui pↄ́ kú dṹnia guu píin nò, à mɛ̀: Àↄ kú ń aafiao maamaa! 32À kàmagu kɛ́ mà dabudabuↄ ń yãbↄnsaɛ pↄ́ Lua Musude kɛ̀mɛɛↄ oɛ́. 33Aà dabudabuↄ zↄ̃ↄ fá! Aà yãbↄnsaɛↄ pãsĩ. Aà kpala láaa vĩo, aà kiblea aↄ ku gↄↄpiiɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\