Daniɛli 5

1Kí Balazaa a bùsu gbãadeↄ sìsi dikpɛ blɛwa gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo, ↄ̃ àlɛ vɛ̃ɛ mińnↄ. 2Kɛ́ aà pↄ kɛ̀ ípiwa na, à mɛ̀ wà mↄ́ ń vua imibↄↄ ń ã́nusu imibↄ pↄ́ a dezi Nɛbukanɛza sɛ̀lɛ Lua kpɛ́u Yelusalɛũↄ, à imiò, aàpi ń a bùsu gbãadeↄ ń a naↄ ń a nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ. 3Ɔ̃ wà mↄ̀ ń imibↄpiↄ, aalɛ imiò. 4Aalɛ vɛ̃ɛ mi, aalɛ tã́a pↄ́ wà ń kɛ́ ń vuao ń ã́nusuo n mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń lío ń gbɛo sáaukpa. 5Wegↄ̃ↄ gbɛ̃nazĩna ↄbↄ̀ filia íi, àlɛ lákɛ̃ kibɛ gĩ pↄ́ wà bↄlↄkɛ̀wàwa. Kía ↄpi è, àlɛ lákɛ̃, 6ↄ̃ aà làasoo tò sↄ̃ kɛ̃̀aàgu. Aà oa ↄ̃̀ↄkpà, aà wopɛɛkĩiↄ bùsa, ↄ̃ aà gbázĩna lùa. 7À wii gbãa lɛ̀ à mɛ̀ wà mↄ́ ń àsi'onaↄ ń saanyãdↄ̃naↄ ń màsokɛnaↄ. Ɔ̃ a ò Babɛli ↄ̃nↄnapiↄnɛ à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ wɛ̃̀sãɛ bee kyokɛ̀ à a bↄↄlɛkɛ̀mɛɛ, má gomusu tɛ̃a ń vua yàbaao daɛ̀, i gↄ̃ ma bùsu gbãadeↄ àaↄ̃de ũ. 8Kɛ́ kía ↄ̃nↄnapiↄ gɛ̃̀ ḿpii, ↄ̃ an gbɛ̃e i fↄ̃ wɛ̃̀sãpi kyokɛ̀ à a bↄↄlɛkɛ̀ kíɛo. 9Sↄ̃ ɛ̀a kɛ̃̀ kí Balazaagu maamaa, aà oa ɛ̀a ↄ̃̀ↄkpà, mɛ́ aà bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gↄ̃̀ bíli guu. 10Kɛ́ kía na kía ń bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ zↄa mà, à gɛ̃̀ńzi blɛblekpɛu à mɛ̀: Adeↄ n dↄ̃ ń aafiao Záai! Ńsu to n làasoo n pↄ yao, ńsu ǹ n oa ↄ̃̀ↄkpao. 11Gbɛ̃e ku n bùsuu la, a Lua pↄ́ a kua adoa Nisĩna vĩ. N dezi Nɛbukanɛza gↄↄ wa è a laai vĩ ń wɛzɛ̃o ń ↄ̃nↄo lán Luawa. N dezi aà dìlɛ wɛzɛ̃naↄ ń àsi'onaↄ ń saanyãdↄ̃naↄ ń màsokɛnaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ. 12Aà ↄ̃nↄ ń aà dↄ̃ao pãsĩ, ì yã́pii maɛ. Ì nanaↄ bↄↄlɛkɛ, ì yã́ zĩ'ũↄ yáasi polo ń yã'ĩaↄ. Aà tↄ́n Daniɛli. Kía tↄkpàɛ̀ lↄ Bɛlasaa. Ǹ aà sísi sↄ̃, i yã́pi bↄↄlɛkɛnɛ. 13Kɛ́ wà mↄ̀ ń Daniɛlio kíapi kĩ́i, ↄ̃ a òɛ̀: Ḿmɛ ń zĩ̀zↄ pↄ́ wì mɛ Daniɛli, ma dezi bↄ̀ò Yuda bùsuu ũa? 14Má mà wà mɛ̀ ń Lua Nisĩna vĩ, ń laai vĩ ń wɛzɛ̃o ń ↄ̃nↄ gbãao. 15Wà mↄ̀mɛɛ tia ń ↄ̃nↄnaↄ ń àsi'onaↄ aa wɛ̃̀sãɛ bee kyokɛ, aai a bↄↄlɛkɛmɛɛ, ãma aai fↄ̃o. 16Má mà ni fↄ̃ ǹ yã́ↄ bↄↄlɛkɛ, ni fↄ̃ ǹ yã'ĩaↄ polo. Tó n fↄ̃ n wɛ̃̀sãɛ bee kyokɛ̀ ń a bↄↄlɛkɛ̀mɛɛ, má gomusu tɛ̃a ń vua yàbaao danɛ, ní gↄ̃ ma bùsu gbãadeↄ àaↄ̃de ũ. 17Ɔ̃ Daniɛli òɛ̀: Ǹyↄ̃ n gbaↄ kũa, ní asea kɛ gbɛ̃pãleɛ. Ń beeo má wɛ̃̀sãpi kyokɛnɛ kí, mí a bↄↄlɛkɛnɛ. 18Kí, Lua Musude mɛ́ kíakɛ ń zↄ̃ↄkɛo ń gawio ń bɛɛɛo kpà n dezi Nɛbukanɛzawa. 19Lá à aà sɛ̀ lɛsĩ màa, gbɛ̃́pii aà vĩa vĩ, aaì misiilɛɛ̀, bui píi ge yã'oa bui píin nò. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye dɛ, ì aà dɛɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye bↄ, ì aà bↄɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye gba gbãa, ì aà gba gbãa. Gbɛ̃́ pↄ́ a ye kɛ̃́sã, ì aà kɛ̃́sãɛ. 20Ãma kɛ́ à azĩa sɛ̀ lɛsĩ mɛ́ aà swã́ yìaa mɛ́ à zazakũ̀, ↄ̃ Lua aà bↄ̀ kpalau, à aà gawi kↄ ɛ̀. 21Wà aà ya bↄ̀ gbɛ̃nazĩnaↄ guu, aà làasoo gↄ̃̀ lán nↄ̀bↄↄwa. A kú ń saeↄ, à sɛ̃ blè lán zuwa. Fíi aà gbɛ̃̀, ↄ̃ a dↄ̃̀ sa kɛ́ Lua Musude mɛ́ iko vĩ gbɛ̃nazĩna kpalaↄwa, mɛ́ ì gbɛ̃́ pↄ́ a yei kpa kpalau. 22Mpi sↄ̃ Balazaa, aà tↄũnan n ũ. Baa kɛ́ ń yã́piↄ dↄ̃ píi, ni nzĩa busao. 23N lɛ'ɛ̀ Dii Musudewa. Ń tò wà mↄ̀ ń aà kpɛ́ imibↄↄ, ↄ̃ mpi ń n bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń n naↄ ń n nↄ pↄ́ ni mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ a vɛ̃ɛ mìò, ↄ̃ n tã́a pↄ́ wa kɛ̀ ń vuao ń ã́nusuo ń mↄgotɛ̃o ń mↄsio ń lío ń gbɛo sáaukpà, pↄ́ pↄ́ aali gu'eo, aali yãmao, mɛ́ aa dↄ̃a vĩoↄ. N wɛ̃ni ń n ziao ku Lua ↄzĩɛ, ↄ̃ ni aà kpɛlao. 24A yã́i a tò ↄpi mↄ̀ wɛ̃̀sãpi kɛ̃̀. 25Yã́ pↄ́ ↄpi kɛ̃̀n kɛ: Mɛnɛ, mɛnɛ, tɛkɛli, pɛɛsi. 26Yã́piↄ bↄↄlɛn kɛ: Mɛnɛ mɛ̀ Lua n kpalablegↄↄ nào, à a lɛzɛ̀. 27Tɛkɛli mɛ̀ wà n gbia lɛgwà kiloowa, wa è ni kiloo sɛo. 28Pɛɛsi mɛ̀ wà n kpala kpaalɛ Mɛdɛↄ ń Pɛɛsiↄnɛ. 29Balazaa yã'ò, ↄ̃ wà gomusu tɛ̃a ń vua yàbaao dà Daniɛliɛ, wà kpàwakɛ̀ wà mɛ̀, aà bùsu gbãadeↄ àaↄ̃den aà ũ. 30Gwãasĩn doũpi guu ↄ̃ wà Babiloni kí Balazaa dɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\