Daniɛli 9

1Aasuelu nɛ́ Daliusi, Mɛdɛ bui, kpalablea Babiloni bùsuu wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu, 2ma Daniɛli ma yã́ pↄ́ Dii ò ãnabi Zelemiiɛ è taalau à mɛ̀, Yelusalɛũ a gↄ̃ bɛzia ũ wɛ̃̀ bàaↄ̃kwiɛ. 3Ɔ̃ ma aɛdↄ̀ Dii Lua kúkĩiwa ma kulɛkɛ̀ɛ̀, ma wabikɛ̀wà ń lɛyeo, má zↄ̃lɛa tufua ń zwã̀nkasaↄ daa. 4Ma wabikɛ̀ Dii ma Luawa, ma a gbɛ̃́ↄ duunaↄ òɛ̀. Ma mɛ̀: N yã́ na Dii Lua. Ń zↄ̃ↄ, ni to vĩa ń kṹ. Niↄ n bàa kua ń gbɛ̃́ pↄ́ yenzi aaì misiilɛ yã́ pↄ́ ń dìlɛↄnɛↄ kũa gbɛ̃kɛ guu. 5Wa duunakɛ̀ wa yãvãikɛ̀. Wa tàaekɛ̀nɛ, wa zãnɛ yã́wa. Wa bↄ yã́ pↄ́ ń dìlɛↄ ń n ikoyãↄ kpɛ. 6N zↄ̀blena ãnabiↄ yã'ò wá kíaↄnɛ ń wá kpalablenaↄ ń wá deziↄ ń wá bùsu gbɛ̃́ↄ píi ń n tↄ́o, ↄ̃ wi n yãmao. 7Dii, ń maa. Wápiↄ sↄ̃ wa gↄ̃ ń wío gbã, wá Yelusalɛũdeↄ ń Yudaↄ píi ń Isaili pↄ́ kú kãiↄ ń Isaili pↄ́ kú zã̀ bùsu pↄ́ n ń fãaau an bↄa n kpɛ yã́iↄ píi. 8Dii, wí wá kṹ duuna pↄ́ wá kɛ̀nɛ yã́i, wápiↄ ń wá kíaↄ ń wá kpalablenaↄ ń wá deziↄ. 9Dii wá Lua, baa kɛ́ wa zãnɛ yã́wa, ń sósobi vĩ ń sùuuo. 10Dii wá Lua, wi misiilɛnɛo, wi tɛ́ ikoyã pↄ́ ń dà n zↄ̀blena ãnabiↄnɛ aa òwɛ̃ɛↄzio. 11Isailiↄ píi pã̀ n ikoyãa, aa gì n yãmai. Ɔ̃ n láaikɛ̀wá kɛ́ wa duunakɛ̀nɛ yã́i, lá ń ò n zↄ̀blena Mↄizi ikoyã láuwa. 12N yã́ pↄ́ n mɛ̀ a wá le kɛ̀wɛ̃ɛ ń wá dↄaanaↄ. N yãyìawá, wi yã́ pↄ́ Yelusalɛũ lè taa e dṹnia guu yãao. 13Wá Lua, yã́pi wá lé lá a yã́ kú Mↄizi ikoyã láuwa, kási wi n kĩ́i wɛɛlɛo, wi mikɛ̃ wá duunaↄwa wa laaidↄ̀ n sĩanawao. 14Dii wá Lua, n wɛtɛ̀ wá yã́i, ↄ̃ n yã́pi yìawá, asa n yã́ ìↄ na n yãkɛa guu píiɛ, ↄ̃ wi n yãmao. 15Dii wá Lua, n wá gbɛ̃́ pↄ́ dɛ n gbɛ̃́ ũↄ bↄ̀lɛ Egipi ń n gã̀sa gbãao, n tↄbↄ̀ lá a ku e ń a gbãowa. Wa duunakɛ̀, wa tàaekɛ̀nɛ. 16Dii, lá n yãkɛaↄ maa píi, ǹ n pↄkũma ń n pↄfɛ̃o wee n wɛ̃́lɛ Yelusalɛũ ń n gbɛ̀sĩsĩowa sa, asa Yelusalɛũ ń wá gbɛ̃́ pↄ́ dɛ ń gbɛ̃́ ũↄ gↄ̃̀ láanipↄ ũ gbɛ̃́ pↄ́ liaawáziↄnɛ píiɛ wá duuna ń wá deziↄ yãvãikɛao yã́i. 17Wá Lua, mapi n zↄ̀blena wabi pↄ́ málɛ kɛma si sa ń ma wɛ̃na wiio. N kúkĩi pↄ́ gbòo gwa n tↄ́ yã́i. 18Ma Lua, swã́kpa ǹ ma yãma. Wɛ́ sɛ ǹ wɛ̃́lɛ pↄ́ n tↄ́ kuwà bɛzia gwa. I kɛ wá maakɛa yã́i wálɛ wabikɛimao, n sósobi zↄ̃ↄ yã́iɛ. 19Dii, ma yãma! Dii, suɛ! Dii, swã́sɛ ma yã́i, ní kɛ kpakpa! Ma Lua, ńsu gɛ̃gɛ̃o n tↄ́ yã́i, asa n tↄ́ dↄ wɛ̃́lɛpi ń n gbɛ̃́ↄwaɛ. 20Gↄↄ pↄ́ málɛ yã'o màa, málɛ wabikɛ, málɛ ma duuna o ń ma gbɛ̃́ Isailiↄ pↄ́ↄ, málɛ sùuugbɛa Dii ma Luawa aà gbɛ̀sĩsĩ yã́ musu, 21kɛ́ málɛ wabikɛ màa, Gabliɛli, gbɛ̃́ pↄ́ má è wɛ́pungu'ea guu yãapi vùa mↄ̀ ma kĩ́i sa oosi ogↄↄ. 22À yã'òmɛɛ à mɛ̀: Daniɛli, ma bↄ mↄma kɛ́ mà ń wɛ́ kɛ̃́nɛɛ, n dↄ̃a i kã́fĩ. 23Kɛ́ n na wabikɛawa, Lua sìnnↄ, ↄ̃ ma mↄ oinɛ, asa aà gbɛ̃́ yenziden n ũ. Laaidↄ yã́ɛ beewa, làasookɛ wɛ́pungu pↄ́ ńlɛ ewa. 24Lua wɛ̃̀ sopla lɛɛ bàaↄ̃kwi dìlɛ n gbɛ̃́ↄnɛ ń n wɛ̃́lɛpio, kɛ́ à tàaeↄ midɛ à duuna vĩlɛ, à yãvãiↄ kɛ̃́wá, i bↄ ń maakɛ láasaio, wɛ́pungu'ea ń ãnabikɛkɛao lɛ́ i ká, wi luakukĩi sakɛ̃. 25Làasookɛ yã́piwa, níↄ dↄ̃ kɛ́ sɛa gↄↄ pↄ́ wa dìlɛ Yelusalɛũ ɛa sua a pá ziuwa e à gɛ̀ pɛ̀ kía pↄ́ Lua kpà mↄgↄↄwa aↄ dɛ wɛ̃̀ soplapla lɛɛ sopla ń wɛ̃̀ soplapla lɛɛ bàaↄ̃ ń plaoo ũɛ. Wa ɛa kálɛ, wi a gãaɛↄ kɛkɛ ń zɛaↄ, ãma taasi aↄ ku gↄↄpi. 26Wɛ̃̀ sopla lɛɛ bàaↄ̃ ń plaopi gbɛa wa kíapi bↄlia, gbɛ̃e a zɛaànↄo. Kía pↄ́ lɛ́ mↄ́ zĩgↄ̃ↄ wɛ̃́lɛpi kaalɛ ń Lua kpɛ́o. A lɛ́ a ká lán í daa pↄ́ↄlawa. E a lɛ́ àↄ gɛ́ kái zĩkaa ń gudɛo aↄ ku lá Lua dìlɛwa. 27Kíapi a lɛdoũkɛ ń gbɛ̃́ↄ dasi e wɛ̃̀ sopla. Wɛ̃̀ soplapi guoguo a sa'oa ń gbadaao midɛ, i tɛ̃̀ gudɛna pɛ́lɛ we e kaalɛ pↄ́ Lua dìlɛ gudɛnapiɛ gɛ aà leò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\