Ikoyã 10

1Zĩbeezĩ Dii òmɛɛ mà gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n plaↄ ã́ lá a káauↄwa, mí dɛdɛ gbɛwa mà mↄò a kĩ́i. À mɛ̀ lↄ mà kpagolo kɛ ń lío. 2À mɛ̀ á ɛa yã́ pↄ́ á kɛ̃̀ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ káau pↄ́ má wìwiↄwa kɛ̃ a dafupiↄwa lↄɛ, mí gɛ ka kpagolopi guu. 3Ma kpagolopi kɛ̀ ń lɛpusialio, ↄ̃ ma gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ ã̀ mɛ̀n pla lá a káauↄwa. Ma dɛdɛ gbɛpiwa, má gbɛ̀ pɛ̀pɛɛpiↄ kũa, 4ↄ̃ à yãdilɛa mɛ̀n kwi pↄ́ a òɛ́ tɛ́ guu za gbɛ musu gↄↄ pↄ́ a kãaa weↄ kɛ̃̀wà lↄ, a kpàa. 5Ɔ̃ ma ɛa ma pila gbɛpiwa, ma gbɛ̀ pɛ̀pɛɛpiↄ kà kpagolo pↄ́ má kɛ̀pi guu lá Dii òmɛɛwa. Aa ku we e ń a gbão. 6A bↄ Yaakãↄ lↄ̀ↄ'ɛa, a táa'ò gɛ̀ Mↄsela, we ↄ̃ Aalona gàu. Wà aà vĩ̀, ↄ̃ aà nɛ́ Ɛleazaa gↄ̃̀ sa'onkia ũ aà gbɛu. 7Bↄa we a gɛ Gudegoda, ↄ̃ a gɛ Yↄbata bùsu swadeu. 8Gↄↄ bee Dii Levii buiↄ dìlɛ aaↄ a bàakuaánↄ kpagolo sɛ́a, aaliↄ a gbagba, aaliↄ samaa'o gbɛ̃́ↄnɛ ń a tↄ́o lá aalɛ kɛ e gbãwa. 9A yã́i tò Levii buiↄ bùsu kpaalɛ sɛ́ ń ń gbɛ̃́ↄo, asa Dii mɛ́ ń baa ũ, lá Dii á Lua ònɛ́wa. 10Má kú gbɛ musu gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao lán káauwa. Dii ma yãmà gↄↄ bee lↄ, ↄ̃ i á kaalɛ lↄo. 11Dii òmɛɛ mà pila mà gɛ dↄaa gbɛ̃́ↄnɛ, kɛ́ aa e gɛ bùsu pↄ́ a a lɛgbɛ̃̀ ń dezi káauↄnɛ à mɛ̀ á kpámápi sí. 12Isailiↄ, yã́ kpele Dii á Lua lɛ́ gbɛawá sai? Sema àↄ Dii á Luapi vĩa vĩ, íↄ tɛ aà iai, íↄ yeaàzi, íↄ zↄbleɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai, 13íↄ aà yãdilɛaↄ kũa ń aà ikoyã pↄ́ málɛ daɛ́ gbã á aafia yã́iↄ. 14Luabɛá Dii á Lua pↄ́ɛ e musumusu. Dṹniaá aà pↄ́ɛ lↄ ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi. 15Ń beeo Dii pↄ dↄ á dezi káauↄwa, a yeńzi, ↄ̃ à á sɛ́, á gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ ń bui ũↄ, lá á dɛ gbãwa. 16A yã́ mɛ́ tò à á sↄ̃̀ gbãsĩ wolo, á kua su àↄ gbãa lↄo. 17Asa Dii á Lua mɛ́ luaↄ Lua ũ. Ɔ̃mɛ diiↄ Dii ũ. Lua zↄ̃ↄ gbãapiide pↄ́ ì tó ń mɛ séenatan aà ũ. Ìli gbɛ̃́ zãboo, ìli gbagusaɛsio. 18Ì yãnakpa tonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ ń gyaa gbɛ̃andoↄwaɛ. A ye bↄ̀mↄↄzi, ì pↄblea ń zwãao kpámá. 19Ápiↄ sↄ̃ àↄ ye bↄ̀mↄↄzi, asa bↄ̀mↄↄn á ũ Egipi yãa sↄ̃. 20Àliↄ Dii á Lua vĩa vĩ, íli zↄbleɛ̀. Àli naaàzi, íli lɛgbɛ̃ ń aà tↄ́o, 21íliↄ aà táasilɛ. Ɔ̃mɛ á Lua ũ, à yãzↄ̃ↄ pↄ́ ì to vĩa ń kṹↄ kɛ̀ɛ́, a wɛsìɛ. 22Á dezi pↄ́ tà Egipiↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiɛ, ↄ̃ Dii á Lua tò aa dasikũ̀ lán saanaↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\