Ikoyã 11

1Àↄ ye Dii á Luazi, íↄ aà yãdilɛnɛ kũa gↄↄpii ń aà ikoyãↄ ń aà yãdilɛaↄ, íↄ aà ↄtondↄkĩi gwa. 2Àↄ dↄ̃ gbã, i kɛ á nɛ́ↄ ↄ̃ Dii á Lua ń wɛtã̀o, aamɛ aa wɛsìaàlɛo, ámɛ. A wɛsì aà zↄ̃ↄkɛlɛ ń aà gã̀sa gbãao ń aà gã̀sĩ pↄ́ a pòoo 3ń seela pↄ́ a kɛ̀ↄ ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄ ń a bùsuoɛ píi 4ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Egipi zĩgↄ̃ↄnɛ ń ń sↄ̃́ↄ ń ń sↄ̃́goↄ. À Ísia Tɛ̃a kũ̀aamá gↄↄ pↄ́ aalɛ pɛ́lɛázi, à ń mìdɛ míↄ. 5Á yã́ pↄ́ a kɛ̀ɛ́ guwaiwaiu e a gɛ kaò guɛ beeu dↄ̃ 6ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Lubɛni bui Ɛliabu nɛ́ↄ Datani ń Abilaũoↄnɛ. Tↄↄlɛ wɛ̃̀aa á guu à ń mↄmↄ ń ń bɛdeↄ ń ń zwã̀akpɛↄ ń ń gbɛ̃́ↄ píi. 7A wɛsì yãzↄ̃ↄ pↄ́ Dii kɛ̀piↄlɛ píi. 8Àↄ yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa, kɛ́ àↄ gbãa, í bua Yuudɛ̃wa à gɛ́ bùsu pↄ́ álɛ gɛ́upi síi, 9í wɛ̃ni kɛ bùsu pↄ́ Dii a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛ à mɛ̀ á kpámá ń ń buiↄpi guu, bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupi. 10Bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síipi dɛ lán Egipi bùsu pↄ́ a bↄuwao. Egipipi a pↄtↄ̃̀, a itↄ̀ á kàwà lán kaa pↄ́waɛ. 11Bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síipi sĩ̀sĩ vĩ ń guzulɛoɛ, lou mɛ́ ì ma we. 12Dii á Lua mɛ́ ìↄ ↄlia bùsupizi gↄↄpii. Ìↄ wɛ́tɛi za wɛ̃̀ daalɛawa e a midɛawa. 13Tó a yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ mà, tó á nisĩna ye Dii á Luazi mɛ́ álɛ zↄbleɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndoo, 14a to lou ma á bùsuu a gↄↄwa. A daalɛ káabuana, i bↄlɛi, á pↄ́wɛna ń á vɛ̃ɛo ń á nísio i kɛɛ́ maamaa, 15í pↄble à kã́. A to sɛ̃ bↄlɛ á zuↄnɛ lↄ. 16À laaika! Ásu to wà á sã́sã, à zɛ ń dii pãleↄ à kúlɛ à zↄblenɛ́o. 17Tó á kɛ̀ màa, Dii pↄ a paáziɛ, i musu zɛtaɛ́, kɛ́ lou su maɛ́o yã́i. Tↄↄlɛ a blɛkɛo, í kaalɛ kã́ndo bùsu maa pↄ́ Dii lɛ́ kpáwápiu. 18Àↄ yã́piↄ kũa á sↄ̃u ń á nↄ̀sɛo, í da á ↄwa ń á mi'aɛo seela ũ. 19Àliↄ dada á nɛ́ↄnɛ, íli onɛ́ gↄↄ pↄ́ á kú ua ge á bɛ zɛ́u, ge tó álɛ wúlɛ ge álɛ fɛlɛn nò. 20À kɛ̃́ á kpɛ́ kpɛɛlɛ gĩↄwa ń á bↄlɛↄ, 21kɛ ápiↄ ń á nɛ́ↄ e gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ Dii a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛ à mɛ̀ á kpámá e dṹnia gɛ́ láaopi guu. 22Tó á yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ kũa, álɛ zĩkɛwà píi, tó á ye Dii á Luazi, mɛ́ á tɛ́ aà iai, a naaàzi, 23a buipiↄ yáɛ́ píiɛ, í bui pↄ́ an zↄ̃ↄ dɛálapiↄ bùsu símá. 24Gu pↄ́ á gbá a pɛ́lɛu a gↄ̃ á pↄ́ ũ píiɛ, sɛa za guwaiwaiu e Libã bùsuu, sɛa za Uflata dↄ̀ↄi e ísia pↄ́ kú bɛ'aɛ oiwa. Á bùsu zↄ̃lɛↄn we. 25Gbɛ̃e a fↄ̃ gíɛ́o. Gu pↄ́ a kɛ̀sɛ lɛ́ a zɛu píi, Dii á Lua a to gili ń vĩao gɛ̃ bùsupideↄguɛ, lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ́wa. 26À ma! Málɛ báaadangu yã́ ń láaizĩama yã́o dilɛɛ́ gbã. 27Tó a Dii yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ mà, a báaadaáguɛ. 28Tó i Dii á Lua yãdilɛapiↄ mao, mɛ́ á tɛ́ dii pↄ́ á ń dↄ̃oↄzi, a láaizĩwáɛ. 29Tó Dii á Lua gɛ̃̀ánↄ bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síipi guu, à báaadangu yã́pi kpàwakɛ Galiziũ gbɛ musu, í láaizĩama yã́pi kpàwakɛ Ebali gbɛ musu. 30Gbɛpiↄ ku Yuudɛ̃ bɛ'aɛ baa, gu pↄ́ Kanaa pↄ́ kú Yuudɛ̃ sɛ̃uↄ kuu. A zã̀ ń Mↄle líↄo, bↄaa ń Giligalio. 31Á bua Yuudɛ̃wa tia, í gɛ́ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwápi síi. Tó á sì a zↄ̃lɛu, 32íↄ ikoyãↄ ń yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa, àↄ zĩkɛwà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\