Ikoyã 12

1Ikoyãↄ ń yãdilɛa pↄ́ áↄ kũa bùsu pↄ́ Dii á dezi káauↄ Lua kpàwá guuↄn kɛ: Gↄↄ pↄ́ á kú we píi àↄ zĩkɛwà. 2À bui pↄ́ álɛ ń bùsu símápiↄ gulɛsĩ pↄ́ aa bòↄ gboo píi, gu pↄ́ aaì zↄbleu ń tã́aↄnɛ gbɛ̀ lɛsĩↄ ń sĩ̀sĩↄ musu ń lí yɛ̀lɛlɛↄ gbáuo píi. 3À ń sa'okĩipiↄ gboo, í ń gbɛ̀pɛlɛↄ wíwi, í ń Asetaati lipɛlɛↄ kpasa à tɛ́kũ, í ń pↄ́ pↄ́ aa dìlɛ ń dii ũↄ dúuzↄ̃, í ń tↄ́ dɛ gupiↄu. 4Ásuli kɛ Dii á Luaɛ, lá aaì kɛ ń diiↄnɛwao. 5Dii á Lua a gu dilɛ á buie tↄↄlɛu, aà tↄ́ iↄ kuwà, íↄ aà sisiu. We áli gɛ́u 6ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ń sáaukpasaↄ ń á pↄ́ kwideↄ ń á gbaↄ ń pↄ́ pↄ́ a a lɛgbɛ̃̀ Diiɛↄ ń á pↄeã gbaↄ ń á pↄtuo nɛ́ sɛ̃́iaↄ, 7íli pↄble Dii á Lua aɛ we ń á bɛdeↄ, í pↄnakɛ zĩ pↄ́ á kɛ̀ↄ yã́ musu píi, kɛ́ Dii á Lua báaadàágu yã́i. 8Ásu kɛ lá wálɛ kɛ la gbãɛwao, asa lá à wá baade pↄ gbà ↄ̃ àlɛ kɛ, 9kɛ́ i ka bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá à kã́maboupi guu yãao yã́i. 10Tó a bua Yuudɛ̃wa, mɛ́ a zↄ̃lɛ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá á pↄ́ ũpi guu, a to à ĩ́ampakĩi e á wɛ̀lɛ pↄ́ liaaáziↄ yã́ musu, íↄ ku dↄdↄa. 11Dii á Lua a gu pↄ́ a tↄ́ aↄ kuwà dilɛɛ́, íli gɛ́ we ń pↄ́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ↄ píi, sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ ń sáaukpasaↄ ń á pↄ́ kwideↄ ń á gbaↄ ń pↄmaa pↄ́ a a lɛgbɛ̃̀ɛ̀ↄ. 12Wekĩi á pↄ aↄ na Dii á Luawa, ápiↄ ń á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ ń á zĩkɛnaↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń Levii bui pↄ́ kú á bɛ wɛ̃́lɛu aai bùsu kpaalɛ sɛ́ánↄoↄ. 13À laaika! Ásu sa'o gu pↄ́ kɛ̀ɛ́uo, 14sema gu pↄ́ Dii a dilɛ á buie tↄↄlɛ guu bàasio. Wekĩi áli sa'ou, í yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ↄ kɛu píi. 15Ń beeo àli pↄ́ pↄ́ álɛ só kòlokpa gu pↄ́ kɛ̀ɛ́u, lá Dii á Lua báaadàágu lɛ́u. Gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaoↄ píi aali só ń bɛ wɛ̃́lɛu, lá i tue ge bana sowa. 16Àli pↄ́ kòlokpa a au bↄlɛ kↄ́lɛ tↄↄlɛ lán íwa. Ásu aupi bleo. 17Ásu á pↄ́wɛna kwide pↄ́ á kpàa ble á wɛ̃́lɛuo ge vɛ̃ɛ ge nísi ge á pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ ge pↄ́ pↄ́ a a lɛgbɛ̃̀mɛɛↄ ge á pↄeã gbaↄ ge pↄ́ pↄ́ má dìlɛ àli ma gbaↄ. 18Àli ble Dii á Lua aɛ gu pↄ́ a sɛu, ápiↄ ń á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ ń á zĩkɛnaↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń Levii bui pↄ́ kú á wɛ̃́lɛuↄ. À tó á pↄ líↄ na Dii á Luawa zĩ pↄ́ á kɛ̀ↄ yã́ musu píi. 19À laaika! Ásu niazĩkpa Levii buiↄzi gↄↄ pↄ́ á kú bùsupi guuo. 20Tó Dii á Lua á bùsu kã̀fĩɛ́ lá a òɛ́wa, tó nↄ̀ↄ ni lɛ́ á dɛ, mɛ́ á ye só, àli só á pↄeãwa. 21Tó gu pↄ́ Dii á Lua a sɛ a tↄ́ aↄ kuwà zã̀ánↄ, àli pↄ́ pↄ́ Dii kpàwá kòlokpa lá má dìlɛɛ́wa, í só á bɛ wɛ̃́lɛu á pↄeãwa. 22Lá i tue ge bana só, àli so màa, gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaoↄ píi. 23Ásuli pↄ́ kòlokpasai sóo fá! Asa a au mɛ́ a wɛ̃ni ũ. Ásuli nↄ̀ↄ só ń a wɛ̃nioo. 24Àli pↄ́ kòlokpa a au bↄlɛ kↄ́lɛ tↄↄlɛ lán íwa. Ásuli aupi bleo. 25Ásuli bleo, kɛ́ à e àↄ yã́ pↄ́ Dii yei kɛ yã́i, íↄ aafia, ápiↄ ń á buiↄ á kpɛ. 26Àli pↄ́ pↄ́ á dìlɛ Dii pↄ́ ũ a a lɛgbɛ̃̀ɛ̀ↄ sɛ́ gɛ́ò gu pↄ́ a sɛu. 27Àli sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Dii á Luawa aà gbagbakĩi, a nↄ̀ↄ ń a auo píi. Àli sáaukpasa nↄ̀ↄ só, íli a au ɛ́lɛ Dii á Lua gbagbakĩipiwa. 28Àↄ yã́ pↄ́ málɛ daɛ́piↄ kũa, íↄ zĩkɛwà. Àↄ yã́ pↄ́ maa mɛ́ a zɛ́ vĩ Diiɛ kɛ, kɛ́ à e àↄ aafia, ápiↄ ń á buiↄ e gↄↄpii. 29Dii á Lua a bui pↄ́ álɛ gɛ́ ń bùsu síimápiↄ midɛɛ́, í ń bùsu si à zↄ̃lɛu. 30À laaika! An kaalɛa gbɛa ásu zu bai guuo. Ásu ń diiↄ yã́ gbɛa à mɛ, kpelewa buipiↄ ì zↄble ń diiↄnɛ, wà kɛ màa sↄ̃o bá! 31Ásu kɛ Dii á Luaɛ màao, asa yãbɛ̃ɛ pↄ́ Dii zau píi ↄ̃ aaì kɛ ń diiↄnɛ, aaì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ lↄ se.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\