Ikoyã 13

1Àↄ yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ↄ kũa píi, íↄ zĩkɛwà. Ásu yãe kã́fĩ a guuo, mɛ́ ásu yãe bↄuo. 2Tó ãnabi ge nana'ona fɛ̀lɛ á guu à mɛ̀, á seela ge dabudabu kɛɛ́, 3tó seela ge dabudabu pↄ́ a òɛ́ kɛ̀, mɛ́ a òɛ́ à tɛ dii pↄ́ á dↄ̃ yãaoↄzi, íↄ zↄblenɛ́, 4ásu ãnabipi ge nana'onapi yãmao. Dii á Lua mɛ́ á lɛ́, àlɛ á gwa, tó á nisĩna yeazi ń nↄ̀sɛmɛndoo. 5Àↄ tɛ Dii á Luazi, íↄ aà vĩa vĩ. Àↄ aà yãdilɛaↄ kũa, íↄ aà yãma. Àↄ zↄbleɛ̀, íↄ naaaàzi. 6Sema wà ãnabipi ge nana'onapi dɛ, asa àlɛ oɛ́ à bↄ Dii á Lua pↄ́ á bↄ́lɛ zↄbleu Egipi à á bó kpɛɛ. Àlɛ á kɛ̃́ zɛ́ pↄ́ Dii á Lua ↄ̀lↄɛ́ à bɛuwaɛ. Sema à vãipi midɛ á guu. 7Tó n vĩ̀i ge n dãuna dadoũde ge n nɛgↄ̃ɛ ge n nɛnↄɛ ge n nↄ yenzide ge n kpàasia n swãfɛ̃̀ asii guu à mɛ̀, wà gɛ́ zↄblei dii pↄ́ ápiↄ ge á deziↄ dↄ̃oↄnɛ, 8bui pↄ́ kúánↄ kãi ge zã̀ↄ diin nò, dṹnia lɛ́la e a lɛ́le diiↄn nò, 9ńsu weiɛ̀ ǹ aà yãmao. Ńsu ǹ aà wɛ̃nagwa ǹ sùuukɛaànↄo. Ńsu kàedaaàzio. 10Ǹ aà dɛ. Dↄaa ǹ aà pa ń gbɛo, gbɛ̃́ kĩniↄ i gbasa aà pápa. 11À aà pápa ń gbɛo à dɛ, asa a wɛ̀ɛlɛ à á kɛ̃́ Dii á Lua pↄ́ á bↄ́lɛ zↄbleu Egipiwaɛ. 12Tó Isailiↄ mà, vĩa a ń kṹ ḿpiiɛ, aa we yãvãi bee taa kɛ á guu lↄo. 13Tó á mà wɛ̃́lɛ pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá àↄ ku a guuↄ dou wà mɛ̀, 14gbɛ̃pãↄ fɛ̀lɛ wɛ̃́lɛdeↄ swãfɛ̃̀, aa mɛ̀ wà gɛ́ zↄblei dii pↄ́ á dↄ̃oↄnɛ, 15à yã́pi gbɛagbɛa, í gbɛ̃́ↄ lala maamaa à ma. Tó wà yãbɛ̃ɛpi kɛ̀ á guu sĩanaɛ, 16à wɛ̃́lɛpideↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao míↄmiↄ, í wɛ̃́lɛpideↄ ń ń pↄtuoↄ kaalɛ píi. 17À ń pↄ́ↄ naaa kálɛ gãaɛ, í tɛsↄ̃ wɛ̃́lɛpiwa ń pↄ́piↄ píi sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ Dii á Luaɛ ũ. Wɛ̃́lɛpi i gↄ̃ bɛzia ũ e gↄↄpii, wasu ɛa kálɛ bauo. 18- 19Ásuli pↄ́ pↄ́ Dii á Lua dìlɛ kaalɛpↄ ũ kee sɛo, kɛ́ aà pↄkũma pãsĩ e weewà yã́i. Tó a Dii á Lua yãmà, mɛ́ á aà yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa, mɛ́ a yã́ pↄ́ a yei kɛ̀, a wɛ̃nadↄ̃ɛ́, i sùuukɛánↄ, i to à dasikũ, lá à a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\