Ikoyã 14

1Dii á Lua nɛ́ↄn á ũ. Ásu à á mɛ líli ge à á mi bo gɛ yã́ musuo, 2asa Dii á Lua gbɛ̃́ pↄ́ an kua adoaↄn á ũ. À á sɛ́ dṹnia buiↄ guu a gbɛ̃́ yenzideↄ ũɛ. 3Ásu tɛ̃e bleo. 4Nↄ̀ↄ pↄ́ áli sóↄn kɛ: Zu, sã, ble, 5bana, tue, bua, sae, yaa, gbↄ, kpasaa. 6Nↄ̀ↄ pↄ́ a swɛ paaa pla mɛ́ ì pↄbↄ a kòlou à ɛa àↄ só, àli beeↄ só. 7Tó a swɛ paaa plao, ge ìli pↄbↄ a kòlou à ɛ̀a sòo, ásuli sóo. Ásu yiongo ge kífɛ̃nɛna ge ɛ̃́n'ui'uina soo. Aaì pↄbↄ ń kòlou aa ɛa só, ãma an swɛ paaao. À nↄ̀ↄ beeↄ tɛ̃́. 8Sàwa swɛ paaa, kási ásu soo, asa ìli pↄbↄ a kòlou à ɛ̀a sòo. À nↄ̀ↄ beeↄ tɛ̃́. Ásu ↄkã a gɛwa seo. 9Pↄ́ pↄ́ kú í guu, tó a ka ń tɛɛo vĩ, àli só. 10Pↄ́ pↄ́ ka ń tɛɛo vĩ sↄ̃o, à tɛ̃́, ásuli sóo. 11Àli bã pↄ́ wi dilɛ tɛ̃ ũoↄ só píi. 12Bã pↄ́ áli sóoↄ tↄ́n kɛ: Yãamusu, kúu, bãso, 13baɛ, zabã, bleaa bui píi, 14gbagbaa bui píi, 15koohũhũna, taataa, yaabɛɛ bui píi, 16koo bui píi, bãyakpa, fana, 17gáu, tɛɛpili, kpↄbↄ'ilɛna, 18wàaliana, yaapuna bui píi, wɛlɛmbã, sasi. 19À kↄ̀ↄ gã̀sĩadeↄ tɛ̃ píi, ásu soo, 20a gã̀sĩade pↄ́ dɛ tɛ̃ ũoↄ bàasi. 21Ásu pↄ́ pↄ́ gà ń azĩao soo. À kpa bↄ̀mↄ pↄ́ kú á uawa aà so ge à yía buipãlewa. Ápiↄ, Dii á Lua gbɛ̃́ pↄ́ an kua adoaↄn á ũ. Ásuli blenɛ nↄ̀ↄ kuu ń a da yↄ̃́'ioo. 22Àliↄ á bua pↄ́wɛna kwide kpa wɛ̃ ń wɛ̃o. 23Àli ble Dii á Lua aɛ gu pↄ́ a sɛ àli a sísiu, á pↄ́wɛna ń á vɛ̃ɛo ń á nísio ń á pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ, kɛ́ à e àↄ Dii á Lua vĩa vĩ gↄↄpii yã́i. 24Tó gu pↄ́ Dii a sɛpi asu àↄ zã̀ɛ, mɛ́ á fↄ̃ sɛ à gɛ́ò we píio báaa pↄ́ a dàágupi yã́i, 25à yía, í gɛ́ ń a ↄ̃ao we. 26Àli pↄ́ pↄ́ á yei lú ń ↄ̃apio, zu ge sã ge vɛ̃ɛ ge wɛ̃ ge pↄ́ pↄ́ á pↄ gbà píi, í ble Dii á Lua aɛ we à pↄnakɛò, ápiↄ ń á bɛdeↄ píi. 27Ásu niazĩkpa Levii bui pↄ́ kú á wɛ̃́lɛuↄzio, asa aa bùsu kpaalɛ sɛ́ánↄo. 28Àli wɛ̃̀ àaↄ̃de pↄ́ kwide kálɛ á wɛ̃́lɛↄu, 29á wɛ̃́lɛ Levii bui pↄ́ aa bùsu kpaalɛ sɛ́ánↄoↄ ń bↄ̀mↄↄ ń nɛtonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ ń gyaa taasideↄ aai mↄ ble aa kã́, Dii á Lua i báaadaágu zĩ pↄ́ álɛ kɛ yã́ musu píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\