Ikoyã 15

1Wɛ̃̀ sopla ń wɛ̃̀ soplao àliↄ fĩadeↄ kɛ̃́. 2Lá áli kɛ a yã́ musun kɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ sɛ̃̀a a gbɛ̃́deeɛ, aà ade kɛ̃́. Asu fĩala a gbɛ̃́deepi ge a gbɛ̃́wao, asa wà fĩatoanɛ kpàwakɛ̀ Dii yã́iɛ. 3Nibↄ ↄ̃ àli fĩalawà, íli fĩa pↄ́ kú a gbɛ̃́deewa toɛ̀. 4- 5Tó a Dii á Lua yãmà, mɛ́ álɛ zĩkɛ yãdilɛa pↄ́ málɛ oɛ́ gbãↄwa ń laaio lé, taaside aliↄ kú á guuo, asa Dii á Lua a báaadaágu bùsu pↄ́ àlɛ kpáwá à gↄ̃ vĩpi guuɛ. 6Dii á Lua a báaadaágu lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ́waɛ. Ámɛ á fĩadↄ buiↄwa, áↄ fĩasɛamá ni vĩo. Ámɛ á kiblemá, i kɛ aamɛ aa kiblewáo. 7Tó á gbɛ̃e su gↄ̃̀ taaside ũ á guu bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá wɛ̃́lɛe guu, ásu á nↄ̀sɛ kṹkpaɛ̀ à gí pↄ́ sɛ̃aiɛ̀o. 8Àli ↄ pooɛ̀, à pↄ́ pↄ́ kɛ̃̀sãwà sɛ̃aɛ̀. 9À laaika! Ásu làasoo vãi kɛ à mɛ wɛ̃̀ soplade pↄ́ wì fĩadeↄ kɛ̃́u kà kãiɛo. Tó a bĩikɛ̀ ń á gbɛ̃́ pↄ́ dɛ taaside ũo, mɛ́ i pↄe kpawào, tó à wiilɛ̀ Diiwa á yã́ musu, a gↄ̃ɛ́ duuna ũɛ. 10À kpawà sↄũsↄũ, i kɛ ń nↄ̀sɛmɛmplao no. Tó á kɛ̀ màa, Dii á Lua a báaada zĩ pↄ́ á kɛↄu ń yã́ pↄ́ á kɛↄ píi. 11Taasideↄ láa á bùsuuo. A yã́i tò málɛ oɛ́, àli ↄ poo á bùsu gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ wɛ̃nadeↄ ge taasideↄ ũↄnɛ. 12Tó wà á Ɛbɛlu dee gↄ̃ɛ ge nↄɛ yìawá, àli zↄbleɛ́ wɛ̃̀ sooloɛ, a wɛ̃̀ soplade guu à aà bↄ zↄkɛu, i gↄ̃ azĩaɛ. 13Tó álɛ aà gbaɛ sↄ̃, ásu à aà gbaɛ ↄgiio. 14À aà gba á kpàsa pↄ́ↄ ń á dↄ̃ pↄ́ↄ ń á vɛ̃ɛ pↄ́ á fɛ̃̀o. Lá Dii á Lua báaadàágu, à kpawà màa sↄ̃. 15Lá a zↄblè Egipi, ↄ̃ Dii á Lua á bó, à to a yã́ dↄágu. Bee yã́i ma yã́ɛ bee dìlɛiɛ́ gbã. 16Tó á zↄe òɛ́ á kɛ̃́wáo, kɛ́ a yeázi ń á bɛdeↄ, àlɛ namama á kĩ́i yã́i, 17à ka sɛ́, í aà swã́ fↄ̃́ò kpɛɛlɛ gbawa, i gↄ̃ á zↄ ũ gↄↄpii. À yã́ doũpi kɛ ń zↄnↄɛo lↄ. 18Ásu to zↄgbaɛa yã́pi kɛɛ́ zĩ'ũo, asa zĩ pↄ́ a kɛ̀ɛ́ e wɛ̃̀ soolo ài dɛ gbɛ̀wina pↄ́a lɛɛ pla. À aà gbaɛ, i gↄ̃ azĩaɛ, Dii á Lua i báaada zĩ pↄ́ á kɛↄu píi. 19À á pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ dilɛ Dii á Lua pↄ́ ũ. Ásuli zĩkɛ ń a zù nɛsana sɛ̃́iaoo. Ásuli á sã nɛsana sɛ̃́ia kãkɛ̃ɛlɛo. 20Wɛ̃ ń wɛ̃o àli só ń á bɛdeↄ Dii á Lua aɛ gu pↄ́ a sɛu. 21Tó pↄtuo nɛ́piↄ kee sãa vĩ, ɛɛ ge vĩ̀a ge sãa vãi pãle a vĩn lò, ásu sa'oò Dii á Luawao. 22Àli só bɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa gbãlɛaoↄ píi, lá i tue ge bana sowa. 23Ásu só ń a auoo. Àli a kòlokpa a au bↄlɛ kↄ́lɛ tↄↄlɛ lán íwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\