Ikoyã 17

1Ásuli sa'o Dii á Luawa ń zu ge sã vãi ge a sãadeoo, asa Dii á Lua ye yã́ bee taa gĩyãio. 2Tó gbɛ̃e ku wɛ̃́lɛ pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwáↄ guu, gↄ̃ɛ ge nↄɛ, mɛ́ àlɛ yã́ pↄ́ Dii á Lua yeio kɛ, àlɛ Dii bàakuaánↄ yã́ gboo, 3àlɛ zↄble dii pãleↄnɛ, àlɛ kúlɛnɛ́ ge ĩatɛ̃ ge mↄvua ge saanaɛn nò, lá má òɛ́ ásu kɛowa, 4tó á mà màa, à yã́pi gbɛagbɛa maamaa. Tó wà yãbɛ̃ɛpi kɛ̀ á guu sĩanaɛ, mɛ́ a sea vĩo, 5à gↄ̃ɛ ge nↄɛ pↄ́ yãvãipi kɛ̀ sɛ bↄaànↄ bĩ́ibↄlɛu, í aà pápa ń gbɛo à dɛ. 6Tó seeladeↄ ku gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃, à gbɛ̃́pi dɛ. Ásuli gbɛ̃dɛ gbɛ̃́ mɛ̀ndo seeladekɛ yã́ musuo. 7Seeladeↄ mɛ́ aa dↄaa aà pá, gbɛ̃́pii i gbasa aà pápa, kɛ́ vãi e láa á guu yã́i. 8Tó wà mↄ̀ ń gbɛ̃́ káalao á bɛ wɛ̃́lɛu, mɛ́ yã́pi kɛ̀ɛ́ zĩ'ũ, i fↄ̃ á kɛ̀kɛo, gbɛ̃dɛa ge yã́gↄ̃gↄ̃a ge gbɛ̃kɛ a ĩan nò, à gɛ́ńnↄ gu pↄ́ Dii á Lua a sɛu. 9Í gɛ́ńnↄ sa'ona Levii buiↄ kĩ́i ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛ yã́kpalɛkɛna ũ gↄↄ beeo. À yã́pi gbɛagbɛamá, aai oɛ́ lá wa yã́pi gↄ̃́gↄ̃. 10À kɛ lá aa oɛ́ gu pↄ́ Dii a sɛuwa. À laaika! À kɛ lá aa daɛ́wa píi. 11À zĩkɛ ikoyã pↄ́ aa dàɛ́wa ń lá aa yã́kpalɛ mìdɛo. Ásuli pãalɛ ↄplaai ge zɛɛio. 12Tó gbɛ̃́ kàamai vĩ, mɛ́ i yã́kpalɛkɛna ge sa'ona pↄ́ lɛ́ zĩkɛ Dii á Luaɛ yãmao, à gbɛ̃́pi dɛ à vãi bↄ á guu. 13Tó Isailiↄ mà píi, vĩa a ń kṹ, aa dↄ́ɛńnↄ lↄo. 14Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá guu, á sì a zↄ̃lɛu, á mɛ wà gbɛ̃́ dilɛ wá kía ũ, lá bui pↄ́ liaawáziↄ kɛ̀wa. 15À gbɛ̃́ pↄ́ Dii á Lua a sɛ á guu dilɛ á kía ũ. Ásuli buipãle dilɛ a ũo. 16Kíapi suli sↄ̃́ kãaaazi dasio. Asu to gbɛ̃́ↄ gɛ́ sↄ̃́ dasi wɛɛlɛi Egipio, asa Dii òɛ́ à mɛ̀, ásu ɛa gɛ́ we lↄoɛ. 17Asu nↄsɛ dasio, kɛ́ an yã́ su aà sↄ̃ bleo yã́i. Asu ã́nusu ń vuao kãaaazi zↄ̃ↄzↄ̃ↄo. 18Tó à kpalablè, aà ikoyã pↄ́ na sa'ona Levii buiↄ ↄzĩɛ bee kɛ̃ láu azĩa pↄ́ ũ, 19iↄ kũa, iↄ a kyokɛ e a wɛ̃ni lɛ́u, kɛ́ à e vĩakɛa Dii á Luaɛ dada, iↄ aà ikoyãɛ beeↄ kũa píi, i aà ↄtondↄkĩi gwa. 20Asu azĩa sɛ lɛsĩ dɛ a gbɛ̃́ↄla à pãalɛ ikoyãɛ ↄplaai ge zɛɛio, kɛ́ aàpi ń a buiↄ e gɛ̃gɛ̃ Isaili kpalau yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\