Ikoyã 19:14

14Bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá à sipi guu, tó a tↄↄlɛ kpaalɛ sɛ̀, á gbɛ̃e su a gbɛ̃́dee kↄↄ pↄ́ gbɛ̃́ káauↄ dà sɛ sↄ̃òo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More