Ikoyã 19:6

6Tó i wɛ̃́lɛ dilɛ màao, daɛ pↄ́ a tↄsiwà a pɛ́lɛ gbɛ̃dɛnapizi ń pↄfɛ̃oɛ, i aà dɛ, kɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ wa dìlɛ kɛ̀ zã̀ yã́i. I ka wà aà dɛ sↄ̃o, asa a ĩ́ikũa ń gbɛ̃́ pↄ́ á dɛ̀o no.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More