Ikoyã 19:9

9Tó álɛ zĩkɛ yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbãɛ beeↄwa, mɛ́ á kũa píi, tó á ye Dii á Luazi, mɛ́ á bɛ aà zɛ́u gↄↄpii, a tó á bùsu zↄ̃ↄkũ, lá à a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛwaɛ. Tó à bùsupi kpàwá píi, à ɛa wɛ̃́lɛ dilɛ mɛ̀n àaↄ̃ lↄ, à kã́fĩ àaↄ̃ pↄ́ á dìlɛ káau guu,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More