Ikoyã 2

1Wa ɛa wa Ísia Tɛ̃a zɛ́ sɛ̀ guwaiwaiu, lá Dii òwɛ̃ɛwa, ↄ̃ wa liaaliaa Sei bùsu sĩ̀sĩdeu gↄↄpla. 2Ɔ̃ Dii òmɛɛ à mɛ̀, 3wá liaaliaaa gusĩsĩdepiu mↄ̀. Wà ɛa gɛ́ gugbãntoo oi sa. 4À mɛ̀ mà oɛ́ álɛ bↄlɛ ń á daɛ Esau buiↄ Sei bùsuoɛ. Aa vĩakɛɛ́, ń beeo à laaika maamaa, 5ásu ń lɛ́ wɛo, asa Dii a ń bùsu saaloe kpáwáo, baa kɛ̀sɛ do, asa à Sei bùsu sĩ̀sĩde kpà Esau buiↄwaɛ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ vĩ. 6Dii mɛ̀ à blɛ lúmá, í ble. Baa íɛ, à lú, í mi. 7Dii á Lua báaadà zĩ pↄ́ á kɛ̀u píiɛ, mɛ́ à wɛtɛ̀ázi guwaiwai zↄ̃ↄɛ bee baa vĩa guu. Dii á Lua kúánↄ a wɛ̃̀ blan kɛ, pↄe i kɛ̃́sãwáo. 8Ɔ̃ wa dↄ wá daɛ Esau buiↄ Sei bùsuzi. Bↄa Elata ń Ɛziↄ̃gɛbɛɛo wa lilɛ, wa Alaba sɛ̃ zɛ́ sɛ̀, ↄ̃ wa Mↄabu guwaiwai zɛ́ sɛ̀. 9Dii òmɛɛ wásu íbɛlɛsɛ ń Mↄabuↄ wà ń lɛ́ wɛ́ wà zĩkańnↄo, asa a ń bùsu saaloe kpáwá wá pↄ́ ũo. À bùsupi kpà Lↄtu buipiↄwa, à gↄ̃̀ ń pↄ́ ũɛ. 10Bùsupi guu ↄ̃ Ɛmi buiↄ ku yãa. Aa gbãa mɛ́ aa dasi. An gbã̀a kà Anaki buiↄwa. 11Wì ń dilɛ Lefai buiↄ ũ lán Anaki buiↄwaɛ, ãma Mↄabuↄ ì onɛ́ Ɛmiↄɛ. 12Oliↄ ku Sei yãaɛ, ↄ̃ Esau buiↄ mↄ̀ wa sìmá aa ń dɛdɛ, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ ń gbɛu, lá Isailiↄ kɛ̀ bùsu pↄ́ Dii kpàmá aa gↄ̃̀ vĩɛwa. 13Dii òwɛ̃ɛ wà bua Zelediwa, ↄ̃ wa buawà. 14Za gↄↄ pↄ́ wa bↄ Kadɛsi Baanɛa e wa gɛ bua Zelediwa, wɛ̃̀ bla plasai gɛ̃̀. Gbɛ̃́ pↄ́ aa kà zĩkaa yãaↄ gàga píi, lá Dii ònɛ́wa. 15Dii mɛ́ ↄtↄ̃̀ↄlɛmá e à gɛ̀ ń kaalɛ míↄmiↄ. 16Kɛ́ á gbɛ̃́ pↄ́ aa kà zĩkaa yãapiↄ gàga píi, 17ↄ̃ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀, 18wà bua Mↄabu bùsu pↄ́ wì mɛ Aa bùsu lɛ́wa sa. 19Tó wa mↄ Amↄniↄ lè, wásu íbɛlɛsɛńnↄ wà ń lɛ́ wɛo, asa á ń bùsu saaloe kpáwáo. A kpà Lↄtu buipiↄwa à gↄ̃̀ ń pↄ́ ũɛ. 20Wà bùsupi dìlɛ Lefaiↄ pↄ́ ũ lↄɛ, asa aa ku we yãaɛ. Amↄniↄ ì onɛ́ Zaũzumiↄ. 21Buipiↄ gbãa mɛ́ aa dasi, an gbã̀a kà Anaki buiↄwa. Dii mɛ́ ń kaalɛ Amↄniↄnɛ, ↄ̃ aa ń bùsu sì, aa zↄ̃̀lɛ ń gbɛu. 22Màa Dii kɛ̀ Esau buiↄnɛ Sei lↄ. À Oliↄ kàalɛnɛ́, ↄ̃ aa ń bùsu sì aa zↄ̃̀lɛ ń gbɛu e ń a gbão. 23Avii pↄ́ aa wɛ̃́lɛ kàlɛkalɛ e za Gazaↄ sↄ̃, Kɛlɛtiↄ bↄ̀ Kɛlɛti aa mↄ̀ ń kaalɛ, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛ ń gbɛu. 24Dii mɛ̀ wà dazɛu wà bua Aanↄwa. À mɛ̀ a Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃, Amↄle bui nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩɛ ń aà bùsuo. À mɛ̀ wà fɛlɛ zɛ ń aà bùsu siao, i fɛlɛwá ń zĩo. 25Sɛa za gbã á tó vĩa dṹnia buiↄ kũ píi, sↄ̃ i kɛ̃́ńgu á yã́i. Tó aa á bao mà, aa sↄ̃̀deedeekɛ, gili i gɛ̃ńgu á yã́i. 26Kua Kedemↄ guwaiwaiu ma gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃wa ń aafia yã́o, ma mɛ̀ 27aà wá gba zɛ́ wà pã a bùsua. Zɛ́kpaa wáↄ bɛu, wá lilɛ ↄplaai ge ↄzɛɛio. 28Ma mɛ̀ aà blɛ yíawá wà ble, aà í yíawá wà mi, wí fĩaboɛ̀ ń ã́nusuo. Aà to wà pã a bùsua kɛ̀sɛ lé. 29Má òɛ̀ Esau buiↄ wá gbá zɛ́ Sei, mɛ́ Mↄabuↄ wá gbá zɛ́ Aa, ↄ̃ wálɛ gɛ́ buai Yuudɛ̃wa e bùsu pↄ́ Dii wá Lua lɛ́ kpáwáu. 30Ɔ̃ Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ i wá gba zɛ́ wà pã a bùsuao, asa Dii á Lua aà swãfɛ̃̀ɛ̀, ↄ̃ à fèe, kɛ́ à e à aà naɛ́ á ↄzĩ, lá a dɛ gbãɛwa. 31Ɔ̃ Dii òmɛɛ mà gwa lá álɛ Siↄ̃ ń a bùsuo nawɛ̃ɛ wá ↄzĩ. À mɛ̀ wà fɛlɛ wà aà bùsupi sí, i gↄ̃ wá pↄ́ ũ. 32Siↄ̃ ń a gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ dàwálɛ ń zĩo Yaaza. 33Dii wá Lua aà kpàwá, ↄ̃ wà aà dɛ̀ ń a nɛ́ↄ ń a gbɛ̃́ↄ píi. 34Gↄↄ bee ↄ̃ wa aà wɛ̃́lɛↄ sì píi, wa wɛ̃́lɛpiↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́ↄ dɛ̀dɛ píi. Wi gbɛ̃e to bɛ̃́ɛo. 35Ɔ̃ wa ń pↄtuoↄ nàaa, wa wɛ̃́lɛ pↄ́ wá sìpiↄ pↄ́ↄ sɛ̀lɛ wá pↄ́ ũ. 36Sɛa za Aloee wɛ̃́lɛu Aanↄ baa ń mɛɛwia pↄ́ kú guzulɛpiuo e Galada, wɛ̃́lɛe ku a gbãa dɛwálao. Dii wá Lua ń náwɛ̃ɛ wá ↄzĩ píiɛ. 37Wi sↄ̃ Amↄni bùsuio, Yaboko baan nò, gusĩsĩde wɛ̃́lɛↄn nò, lá Dii wá Lua òwɛ̃ɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\