Ikoyã 20

1Tó a gɛ á wɛ̀lɛↄwa zĩu, mɛ́ a ń sↄ̃́ↄ ń ń sↄ̃́goↄ ń ń zĩgↄ̃ pↄ́ an dasi dɛálaↄ è kpá, ásu vĩakɛnɛ́o, asa Dii á Lua pↄ́ á bↄ́lɛ Egipi kúánↄ. 2Tó álɛ zĩ̀ sↄukɛ, sa'ona lí mↄ́ yã'oi zĩgↄ̃ↄnɛ 3à mɛ: Isaili zĩgↄ̃ↄ, à swã́kpa à ma! Álɛ gɛ́ á wɛ̀lɛↄwa zĩu gbã. Ásu to sↄ̃ kɛ̃́águo. Ásu to vĩa á kṹo. Ásu to gili gɛ̃águo. Ásu to iwãa ká á pↄao. 4Dii á Lua mɛ́ lɛ́ gɛ́ánↄ lɛ́lɛi á wɛ̀lɛↄwaɛ, a to à zĩble. 5Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ i o gbɛ̃́ↄnɛ aa mɛ: Á dé mɛ́ kpɛ́ dafu dↄ̀, mɛ́ i iu yãao ni? Ade ɛa ta a bɛ, kɛ́ asu ga zĩlau, gbɛ̃pãle iↄ iuo yã́i. 6Á dé mɛ́ vɛ̃ɛbu vĩ, i a mↄaokɛ yãao ni? Ade ɛa ta a bɛ, kɛ́ asu ga zĩlau, gbɛ̃pãle iↄ a mↄaokɛo yã́i. 7Á dé mɛ́ nↄkpama vĩ, i sɛ yãao ni? Ade ɛa ta a bɛ, kɛ́ asu ga zĩlau, gbɛ̃pãle sɛo yã́i. 8Gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ i ɛa yã́ kã́fĩ gbɛ̃́ↄnɛ aa mɛ: Á dé mɛ́ vĩa vĩ sↄ̃ kɛ̃̀aàgui? Ade ɛa ta a bɛ, kɛ́ aà gbɛ̃́ↄ kúsu su kwɛ láaàwao yã́i. 9Tó gbɛ̃zↄ̃ↄↄ yã'ònɛ́ aa làa, aali zĩgↄ̃ dↄaanaↄ dilɛ aa dↄaa gbɛ̃́ↄnɛ. 10Tó a gɛ lɛ́lɛi wɛ̃́lɛewa, àli o wɛ̃́lɛpideↄnɛ gĩa aa ńzĩa kpáwá zĩkasai. 11Tó aa wèi, mɛ́ aa ń wɛ̃́lɛ gba wɛ̃̀ɛ́, wɛ̃́lɛpideↄ i gↄ̃ á zĩgbãakɛnaↄ ũ, aaiↄ zↄbleɛ́. 12Tó aai á yãma sↄ̃o, mɛ́ aa fɛ̀lɛwá ń zĩoɛ, à ń káka ń wɛ̃́lɛpiu. 13Tó Dii á Lua wɛ̃́lɛpi nàɛ́ á ↄzĩ, à a gↄ̃ɛↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao píi. 14Nↄɛↄ ń nɛ́ↄ ń pↄtuoↄ ń wɛ̃́lɛpi pↄ́ↄ sↄ̃, à sɛ́lɛ ázĩa pↄ́ ũ píi. Àli á wɛ̀lɛↄ pↄ́ pↄ́ Dii á Lua kpàwáↄ mↄaokɛ. 15Màa á kɛ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ zã̀ánↄ maamaaↄ, i kɛ bui pↄ́ kú kãiɛ beeↄ wɛ̃́lɛↄ no. 16Bui pↄ́ Dii á Lua lɛ́ ń bùsu kpáwápiↄ wɛ̃́lɛↄ sↄ̃, ásu pↄe to a guu bɛ̃́ɛo, baa gbɛ̃nazĩna. 17À Itiↄ ń Amↄleↄ ń Kanaaↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ midɛ míↄmiↄ, lá Dii á Lua dìlɛɛ́wa, 18kɛ́ aasu yãbɛ̃ɛ pↄ́ aaì zↄbleò ń diiↄnɛ daɛ́, í duunakɛ Dii á Luaɛo yã́i. 19Tó a koezↄ̃̀ wɛ̃́lɛei gↄↄpla, álɛ zĩkańnↄ kɛ́ à wɛ̃́lɛpi si yã́i, ásu mↄo tↄ̃ lí pↄ́ wì a bɛ bleↄwao. Àliↄ lípiↄ bɛ ble, ásu zↄ̃o. Líↄnɛ, i kɛ gbɛ̃nazĩna pↄ́ a mↄmá zĩuↄ no. 20Ń beeo á fↄ̃ lí pↄ́ á dↄ̃ wìli a bɛ bleoↄ zↄ̃zↄ̃, kɛ́ à e gbà lɛsĩ daò e wɛ̃́lɛde pↄ́ aalɛ zĩkaánↄↄ gɛ fuò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\