Ikoyã 22

1Tó n bↄ n gbɛ̃́dee zu ge aà sãwa à vũ̀aa, ńsu pↄ́pi to weo. Kũ suoɛ̀. 2Tó n gbɛ̃́deepi bɛ ku kãio, ge tó ń aà dↄ̃oɛ, pↄ́pi dilɛ n bɛ e aà mↄ̀ wɛɛlɛi, ní gbasa ǹ kpawà. 3Màa ńyↄ̃ kɛ ń aà zàa'ĩnao ge aà zwãa ge pↄ́ pↄ́ sù vũ̀aa ń gbɛ̃́deewan nò, mɛ́ n bↄwà. Ńsuli tó weo. 4Tó n n gbɛ̃́dee zàa'ĩna ge aà zu è, à lɛ̀lɛwà zɛ́u, ńsu dↄaàzio, ǹ aà fɛlɛaànↄ. 5Nↄɛe suli gↄ̃ɛ pↄkasa dao, mɛ́ gↄ̃ɛe suli nↄɛ pↄkasa dao, asa Dii á Lua ye yã́pikɛna gĩyãio. 6Tó ń bɛ zɛ́u, mɛ́ n bã sakpɛ è lí musu ge zĩ́lɛ, a nɛ́ vĩ kau ge gbe, mɛ́ an da kúńla, ńsu bãpi kṹ ń a nɛ́ↄ píi sãnuo. 7To bãpi gɛ̃zɛa, ní aà nɛ́ↄ sɛ́lɛ, kɛ́ n kua e àↄ na, ní wɛ̃ni kɛ. 8Tó n kpɛ́ dafu dↄ̀, gĩbo a musu yↄↄnnↄ ǹ liai, kɛ́ gbɛ̃e su bãɛ a musu, aà gaa yã́ i wí n musuo yã́i. 9Ásuli pↄpãle bui ba á vɛ̃ɛbuuo. Tó a gi, á vɛ̃ɛbɛↄ ń pↄ́wɛnapio a gↄ̃ɛ́ tɛ̃ ũɛ. 10Ásuli zu nakↄ̃wa ń zàa'ĩnao à sapańnↄo. 11Ásuli pↄkasa pↄ́ wa tã̀ ń sãkão ń buao yãalɛa dao. 12Àli tufada á pↄkasaↄ lɛ́i. 13Tó gↄ̃ɛ nↄsɛ̀ mɛ́ à wùlɛò, ↄ̃ à gbàsa yeio, 14tó à yã́ dasi dↄ̀wà, à aà tↄ́ ↄ̃̀ↄkpà à mɛ̀: Ma nↄɛɛ bee sɛ̀, kɛ́ ma wulɛaànↄ, mi aà ↄ eo, 15nↄɛpi de ń aà dao aa gɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ le wɛ̃́lɛ bↄlɛu ń ń nɛ́ ↄ'ea seelao. 16Nↄ mae i o gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ a mɛ: Ma a nɛ́ kpà gↄ̃ɛɛ beewaɛ. Kɛ́ a sɛ̀, ↄ̃ a yei lↄo. 17Ɔ̃ à yã́ dasi dↄ̀ ma nɛ́piwa à mɛ̀, i aà ↄ eo. Ma nɛ́ ↄ'ea seelan kɛ. Nↄ de ń aà dao i aà daa zwãau zwã̀a audepi poo wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ aɛ. 18Wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ i gↄ̃pi kṹ, aai aà wɛtã, 19aai ã́nusu ↄwatɛ̃ basↄo siwà, aai kpa nↄpi maewa, kɛ́ à Isaili nɛnↄɛ lɛ́so tↄ́ ↄ̃̀ↄkpà yã́i. Gↄ̃pi iↄ nↄpi kũa a bɛ. A nↄpi yaa zɛ́ vĩo e à gɛ gaò. 20Tó yã́piá sĩanaɛ, mɛ́ wi nↄpi ↄ'ea seela eo, 21wà nↄpi sɛ gɛ́ò aà mae kpɛ́ kpɛɛlɛ, wɛ̃́lɛ gↄ̃ɛↄ i aà pápa ń gbɛo wà aà dɛ, asa à wíyã kɛ̀ Isaili bùsuu, à káaluakà a mae uaɛ, vãi i láa á guu. 22Tó wà gↄ̃ɛ kũ̀ ń nↄzãeo, wàli ń dɛ ń pla ḿpii, nↄɛpi ń gↄ̃ɛ pↄ́ wùlɛaànↄpio, vãi i láa á Isailiↄ guu. 23Tó wà gↄ̃ kɛ̀ wɛ̃́ndia lɛ́soɛ, mɛ́ gↄ̃ɛe kpàaũaànↄ wɛ̃́lɛ guu, à wùlɛaànↄ, 24àli gɛ́ńnↄ wɛ̃́lɛ bↄlɛu an pla ḿpii, í ń pápa ń gbɛo à ń dɛ. Wa wɛ̃́ndiapi dɛ, kɛ́ wɛ̃́lɛ guuɛ, mɛ́ à gì wiidↄiwà yã́i. Gↄ̃pi sↄ̃, kɛ́ à kùsi a gbɛ̃́dee nↄwa yã́i. Màa áli kɛ, vãi i láa á guu. 25Tó sɛ̃u ↄ̃ gↄ̃ɛ kpàaũ ń wɛ̃́ndia lɛ́so pↄ́ wà gↄ̃ kɛ̀ɛ̀o, à kùsiwà à wùlɛaànↄ, gↄ̃ɛpi a ga adoɛ. 26Ásu yãe kɛ wɛ̃́ndiapiɛo, asa i yã́ pↄ́ kà wà aà dɛ kɛo. Yã doũpiɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃dɛ̀o, 27asa à bↄ̀ wɛ̃́ndia gↄ̃depiwa sɛ̃uɛ. Baa kɛ́ nↄɛpi wiidↄ̀wà, gbɛ̃e ku we à aà suabao. 28Tó gↄ̃ɛ kpàaũ ń wɛ̃́ndia lɛ́so gↄ̃saideo, mɛ́ à kùsiwà à wùlɛaànↄ, tó wà bↄ̀má, 29gↄ̃ɛpi a ã́nusu ↄwatɛ̃ blakwi kpa aà maewaɛ, i aà sɛ nↄ ũ, kɛ́ à kùsiwà yã́i. A nↄɛpi yaa zɛ́ vĩo e à gɛ gaò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\