Ikoyã 23

1Gbɛ̃e su a mae nↄ sɛ à gɛ̃ a mae gɛ̃kĩio. 2Gbɛ̃́ pↄ́ a lɛ wia ge a gↄ̃ɛkɛbↄ zↄ̃ɛa zɛ́ vĩ à gɛ̃ Dii gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaa guuo. 3Naaenɛ zɛ́ vĩ aà gɛ̃ Dii gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaa guuo, baa bui pↄ́ nɛ́pi a kɛ e an buiwa. 4Amↄniↄ ń Mↄabuↄ zɛ́ vĩ aa gɛ̃ Dii gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaa guuo, baa an buiↄ e an buiwa. 5Asa gↄↄ pↄ́ á bɛ zɛ́u á bↄa Egipi gbɛa, aai mↄ á yàaekɛi ń pɛ̃ɛoo, aai í kpáwá á mìo. Aa fĩabò Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ, Petoo pↄ́ kú Mɛsↄpↄtami bùsu gbɛ̃́ɛ aà láaizĩwáɛ, 6kási Dii á Lua i we Balaaũ yãmào, ↄ̃ à sa vãipi lìlɛ sa maa ũ, kɛ́ a yeázi yã́i. 7E à gɛ àↄ kuo, ásu buipiↄ aafia ge an bↄa maa wɛɛlɛo. 8Ásu Ɛdↄũↄ bↄlↄboo, asa á daɛↄnɛ. Ásu Egipiↄ bↄlↄboo, asa á kú an bùsuu bↄ̀mↄↄ ũ yãaɛ. 9Sɛa za ń sĩ́wɛnaↄwa aamɛ aali e gɛ̃ Dii gbɛ̃́ↄ kↄ̃kãaa guu. 10Tó a gɛ á wɛ̀lɛↄwa zĩu, mɛ́ á kú bòou, à laaika gbãlɛai. 11Tó á gbɛ̃e azĩa è gwãasĩna, à gbãlɛ̀n we. Ade bↄ bòou, iↄ ku we. Asu gɛ̃ bòouo. 12Tó oosi kɛ̀, aà zu'o, i su bòou ĩatɛ̃ gɛ̃a kpɛ́u gbɛa. 13À gu pↄ́ áli gɛ́ bĩ́ikpɛkɛui dilɛ bòo kpɛ. 14Àliↄ ɛyↄ̃bↄ kũa á gↄ̃kɛbↄↄ guu. Tó a gɛ bĩ́ikpɛkɛi, àli ɛyↄ̃, tó a bĩ́ikpɛkɛ̀ á làa, íli bùsu kaa. 15Asa Dii á Lua ìↄ bɛ á bòou, àↄ á dↄ̃́aɛ, i á wɛ̀lɛↄ naɛ́ á ↄzĩ. Sema á bòoↄ ku gbãlɛsai, kɛ́ Dii su gbãsĩ eu, i bↄ á kpɛo yã́i. 16Tó zↄe bàalɛ̀ a diiɛ, à mↄ̀ azĩa kpàwá, ásu à aà kpa a diiwao. 17À to aàↄ kúánↄ gu pↄ́ a yeiu, á wɛ̃́lɛ pↄ́ kɛ̀ɛ̀ maau. Ásu à aà wɛtão. 18Isaili nↄɛe ge gↄ̃ɛe su gↄ̃ tã́akpɛ káalua ũo. 19Ásu mↄ Dii á Lua kpɛ́u ń káaluaka'ↄ̃ao à lɛ́gbã dↄowào, asa Dii á Lua ye káaluaↄ gĩyãio. 20Tó a pↄe sɛ̃̀a á gbɛ̃́deeɛ, ↄ̃a ge blɛ ge pↄpãlen nò, ásu a idiaɛ̀o. 21À a idia bui zĩ̀loɛ, ãma ásu dia á gbɛ̃́deeɛo, Dii á Lua i báaadaɛ́ á zĩ píiu bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síipi guu. 22Tó a lɛkɛ̀ Dii á Luawa, ásu to a fĩaboa gↄↄ gágao, asa Dii a á lá a yã́i, í gↄ̃ duundeↄ ũɛ. 23Tó i lɛkɛwào, á gↄ̃ duundeↄ ũo. 24Yã́ pↄ́ bↄ̀ á lɛ́u, àli zĩkɛwà ń laaio, asa a lɛkɛ̀ Dii á Luawa ń pↄeãoɛ. 25Tó a gɛ̃ á gbɛ̃́dee vɛ̃ɛbuu, à vɛ̃ɛbɛ ble we lá á yeiwa à kã́, ãma ásu bobo ka gbíu à suòo. 26Tó a gɛ̃ á gbɛ̃́dee pↄ́wɛmbuu, à a sáoↄ wɛ ń ↄo, ãma ásu kↄma ká á gbɛ̃́dee pↄ́wɛnai à kɛ̃o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\