Ikoyã 24

1Tó gↄ̃ɛe nↄsɛ̀, mɛ́ nↄpi yã́ i kaaàguo, kɛ́ a è a dↄ́ɛ'ĩi vĩ yã́i, mɛ́ à gínzila kɛ̃̀ kpàwà à aà yàò, 2tó nↄɛpi bↄ̀ aà bɛ, à gɛ̀ zã pãle kɛ̀, 3mɛ́ gↄ̃ plaadepi yeaàzio, tó à gínzila kɛ̃̀ a kpàwà à aà yàò sↄ̃, ge gↄ̃ plaade pↄ́ aà sɛ̀pi gàn lò, 4gↄ̃ pↄ́ aà yà sɛ̃́ia zɛ́ vĩ à aà sɛ nↄ ũ lↄo, asa à dↄ̀aa à aà ↄ̃̀ↄkpàɛ. Dii ye yã́ bee gĩyãio. Ásu bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá á pↄ́ ũ ↄ̃̀ↄkpao. 5Tó gbɛ̃́ nↄsɛ̀ dafu, asu gɛ́ zĩlauo, mɛ́ wasu zĩ daɛ̀ zã̀o. Wa aà kɛ̃́, iↄ ku bɛ wɛ̃̀ do, kɛ́ aà nↄ pↄ́ a sɛ̀pi pↄ e àↄ na. 6Wasu gbɛ̃e wísilↄgbɛ tↄ̀ↄmasio, baa a nɛ́, asa aà wɛ̃ni tↄ̀ↄmasian we. 7Tó gbɛ̃́ a Isaili dee sɛ̀ kpã́i, à aà kɛ̀ zↄ ũ ge à aà yìan nò, sema à kpã́ipi dɛ, vãi i láa á guu. 8À láai ka kusui, í laaidↄ a yã́ pↄ́ sa'ona Levii buiↄ òɛ́wa maamaa. Lá má dìlɛnɛ́wa, àↄ kũa màa. 9À to yã́ pↄ́ Dii á Lua kɛ̀ Miliaũɛ zɛ́u á bↄa Egipi gbɛa dↄágu. 10Tó n pↄ́ sɛ̃̀a n gbɛ̃́deeɛ, ńsu gɛ̃ aà kpɛ́u ǹ aà zwãa sí tↄ̀ↄma ũo. 11Zɛ ǹ aà dã bàasi, i bↄnɛ ń n zwãapio bàasi we. 12Tó taasideɛ, ńsu ǹyↄ̃ kũa e n gɛ taò kpɛ́uo. 13Gɛ ǹ kpawà e ĩatɛ̃ àↄ gɛ́ gɛ̃i kpɛ́u, i e i ń a zwãapio. A fↄkpama, yã́ pↄ́ ń kɛ̀pi i kɛ Dii á Luaɛ na. 14Ásu á gbɛ̀wina pↄ́ dɛ taaside wɛ̃nade ũ wɛtão, á gbɛ̃́ Isaili ge bↄ̀mↄ pↄ́ kú á bùsu wɛ̃́lɛun nò. 15Àliↄ aà fĩaboɛ̀ lá gu lɛ́ dↄ e ĩatɛ̃ àↄ gɛ́ gɛ̃i kpɛ́u, asa taasideɛ, mɛ́ aà wɛ́ dↄ a ↄ̃ai. Tó màa no, a wiilɛ Diiwaɛ, í gↄ̃ tàaedeↄ ũ. 16Maeↄ ga ń nɛ́ↄ duuna yã́io, mɛ́ nɛ́ↄ ga ń maeↄ duuna yã́io. Baade a ga azĩa duuna yã́iɛ. 17Ásuli yã́gↄ̃gↄ̃ bↄ̀mↄ ge tonɛ pↄ́ gwana vĩoɛ ↄkpɛaio. Ásuli gyaa gbɛ̃ando pↄkasa tↄ̀ↄmasio. 18Kɛ́ a zↄblè Egipi, ↄ̃ Dii á Lua á bↄ́u, à to a yã́ↄ dↄágu. Bee yã́i málɛ yã́ɛ bee dilɛiɛ́ àↄ kũa. 19Tó álɛ pↄkɛkɛ bua, mɛ́ á pↄ́ bàaae yã́ sã̀águ, ásu ɛa gɛ́ sɛ́io. À bee to bↄ̀mↄↄnɛ ń nɛtonɛ pↄ́ gwana vĩoↄ ń gyaa taasideↄ, Dii á Lua i báaadaágu ń zĩ pↄ́ álɛ kɛo píi. 20Tó álɛ kukɛ, ásu a bɛ kↄ̃nwɛo. À bee to bↄ̀mↄↄnɛ ń nɛtonɛↄ ń gyaaↄ. 21Tó álɛ vɛ̃ɛ bobo, ásu a bɛ kↄ̃nwɛo. À bee to bↄ̀mↄↄnɛ ń nɛtonɛↄ ń gyaaↄ. 22À tó á zↄblea Egipi yã́ↄ dↄágu. Bee yã́i málɛ yã́ɛ bee dilɛiɛ́ àↄ kũa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\