Ikoyã 27

1Mↄizi ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ yãdìlɛ ń gbɛ̃́ↄnɛ. Mↄizi mɛ̀: Àↄ yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbãↄ kũa. 2Tó a bua Yuudɛ̃wa, a gɛ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwáu, à gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛↄ pɛ́lɛpɛlɛ à soolɛwà, 3í ikoyãɛ beeↄ kɛ̃wà píi. Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupiu, lá Dii á Lua a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛwa, 4à gbɛpiↄ pɛ́lɛpɛlɛ Ebali gbɛ̀sĩsĩwa Yuudɛ̃ baale, lá málɛ daɛ́ gbãwa, í soolɛwà. 5À Dii á Lua gbagbakĩi bo we ń gbɛo. Ásu gã́pɛlɛ gbɛpiↄwao, 6à bo ń gbɛ̀ ãsaiↄ, í sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Dii á Luawa we. 7À sáaukpa sa'o we lↄ, í pↄnakɛ Dii á Lua aɛ. 8À ikoyãɛ beeↄ kɛ̃ gbɛpiↄwa píi wásawasa. 9Ɔ̃ Mↄizi ń sa'ona Levii buiↄ ò Isaili buiↄnɛ píi aa mɛ̀: Isailiↄ, à kɛ kílikili! À swã́kpa yãma! A gↄ̃ Dii á Lua gbɛ̃́ↄ ũɛ sa. 10À Dii á Lua yãma, íↄ aà ↄtondↄkĩi gwa, íↄ zĩkɛ aà yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄwa. 11Gↄↄ doũpi zĩ́ ↄ̃ Mↄizi yãdìlɛnɛ́ à mɛ̀: 12Tó a bua Yuudɛ̃wa, buiɛ beeↄ mɛ́ aa zɛ Galiziũ sĩ̀sĩpↄlɛu, aai báaadaágu: Simɛↄ, Levii, Yuda, Isakaa, Yosɛfu, Bɛ̃yãmɛɛ. 13Buiɛ beeↄ mɛ́ aa zɛ Ebali sĩ̀sĩpↄlɛu, aai láai yã'o: Lubɛni, Gada, Asɛɛ, Zabulↄni, Dã, Nɛfatali. 14Levii buiↄ aai yã́ɛ beeↄ o Isaili buiↄnɛ píi ń lↄↄ gbãao, aa mɛ: 15Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ tã́a ã̀ ge a kàsa, a pɛ̀lɛ asii guu ũ. Dii ye ↄzĩ bee taa gĩyãio. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 16Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ a de ge a da kpɛbↄ̀ ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 17Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee kↄↄ sɛ sↄ̃̀ò ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 18Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ tò vĩ̀a zã̀ zɛ́wa ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 19Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ yãkɛ̀kɛ bↄ̀mↄ ge nɛtonɛ ge gyaaɛ ↄkpɛai ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 20Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ a mae gɛ̃kĩi à wùlɛ ń aà nao ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 21Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ pↄtuo dã̀akpà ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 22Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ wùlɛ ń a dãeo ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 23Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ wùlɛ ń a ã̀nsueo ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 24Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ a gbɛ̃́dee dɛ̀ asii guu ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 25Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ tàaesaide dɛ̀ gbagusaɛ yã́i ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi! 26Láaipↄn gbɛ̃́ pↄ́ i zɛ ń ikoyãɛ beeↄ àlɛ zĩkɛwào ũ. Gbɛ̃́pii i mɛ, ãmi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\