Ikoyã 28

1Tó a Dii á Lua yãmà, tó á aà yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa, álɛ zĩkɛwà, Dii á Lua a á kã́fĩ dɛ dṹnia bui píia. 2Tó a Dii á Lua yãmà, a báaaɛ beeↄ daágu píiɛ. 3A báaadaágu wɛ̃́lɛ guu, a báaadaágu bua. 4A báaada á nɛ́ↄ ń á bua pↄ́ↄ ń á pↄtuoↄgu, á zuↄ ń á sãↄ ń á bleↄ píi. 5A báaada á taↄ ń á góↄgu. 6A báaadaágu á gɛa guu ń á suao. 7Dii a to à zĩble á ibɛɛ pↄ́ aa fɛlɛánↄↄwa. Aa dↄkↄ̃wa aa mↄ lɛ́lɛiwá, aai fãaa ń bao aa tá. 8Dii a báaada á dↄ̃ↄgu ń zĩ pↄ́ á kɛ̀o píi. Dii á Lua a báaadaágu bùsu pↄ́ àlɛ kpáwá guu. 9Tó á Dii á Lua yãdilɛaↄ kũa, mɛ́ á tɛ́ aà iai, a á dɛa a gbɛ̃́ pↄ́ an kua ńdoaↄ ũ zɛdↄ, lá a òɛ́wa, 10dṹnia bui píi i dↄ̃ kɛ́ Dii tↄ́ kúwá, aai vĩakɛɛ́. 11Dii a to pↄ́ kɛɛ́, á nɛ́ↄ ń á pↄtuo nɛ́ↄ ń á buanɛↄ liála bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛ à mɛ̀ á kpáwá guu. 12Dii a a àizɛɛ làasi wɛ̃ɛ́ za musu, i to lou maɛ́ á bùsuu à bↄlɛi, i báaada zĩ pↄ́ álɛ kɛu, í pↄ́ sɛ̃a bui dasideↄnɛ. Áↄ pↄe sɛ̃aamá ni vĩo. 13Dii a to àↄ dɛ mideↄ ũɛ, i kɛ áↄ kpɛɛ no. Tó a Dii á Lua yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ mà á kũa, álɛ zĩkɛwà, áↄ ku musuɛ, i kɛ zĩ́lɛ no. 14Àↄ yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa. Ásu pãalɛ ↄplaai ge zɛɛio. Ásu tɛ dii pãleↄzi à zↄblenɛ́o. 15Tó i Dii á Lua yãmao, tó i aà ↄtondↄkĩi gwao, tó á aà yãdilɛa pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũao, yã́ɛ beeↄ mɛ́ a á le. 16Á wɛ̃́lɛↄ ń á buaↄ i gↄ̃ láaipↄ ũ. 17Á taↄ ń á góↄ i gↄ̃ láaipↄ ũ. 18Á nɛ́ↄ ń á bua pↄ́ↄ ń á zuↄ ń á sãↄ ń a bleↄ i gↄ̃ láaipↄ ũ. 19Í gↄ̃ láaipↄ ũ á gɛa ń á suao. 20Dii a láaizĩwáɛ, a ↄtↄ̃wá, i wɛbiiwá zĩ pↄ́ álɛ kɛ píi guu e a gɛ kaalɛ à midɛ kã́ndo yãvãi pↄ́ á kɛ̀ a pãkpàaàzi yã́i. 21Dii a gagyãkaágu e à gɛ láa bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síi guuɛ. 22Dii a to tↄↄn vãi á le ń sionao ń kákagyão ń mɛ̀wãao ń nↄanao. Pↄ́ piaa gbↄ̃si ń pↄ́ fukpaao i á bua pↄ́ↄ le. Gyãpiↄ pɛ́lɛáziɛ e à gɛ midɛò. 23Luabɛ aↄ kú á musu gii lán mↄgotɛ̃waɛ. Tↄↄlɛ iↄ kú á zíɛ gbã́ugbãu lán mↄsiwa. 24Luutɛ̃ ń bùsutio ↄ̃ Dii a to à e lou gɛ̃ɛ ũ. Aↄ bↄ za musuɛ e à gɛ á dɛdɛò. 25Dii a tó á wɛ̀lɛↄ zĩblewáɛ. Á dↄdↄkↄ̃wa à gɛ́ lɛ́lɛimá, í fãaa ń bao à tá. Sↄ̃ i kɛ̃ dṹnia bui píigu yã́ pↄ́ á lé yã́i. 26Á gɛↄ i gↄ̃ bãↄ ń wàiↄ pↄblea ũ, gbɛ̃e a ń yáo. 27Dii a to Egipi sã́nɛↄ á le ń gbɛnao ń yiao ń kásanao. Áↄ gbã́gbãa vĩo. 28I to ĩ́ana káwá, i to à vĩ̀akũ, i tó á mi liaa, 29íↄ ↄmalɛmalɛ fãanɛ lán vĩ̀a pↄ́ kú gusiauwa. Á yãe ali bↄ maao. Wa gbãamↄɛ́, wi á pↄ́ↄ síwá, kási gbɛ̃e a á suabao. 30Áↄ nↄkpama vĩ, gbɛ̃pãle i kusiwà. Á kpɛdↄ, á e iuo. Á vɛ̃ɛbu kɛ, á e à a bɛ mↄaokɛo. 31Wa á zuↄ kòlokpa á wáa, á e à a nↄ̀ↄ soo. Wa á zàa'ĩnaↄ síwá, mɛ́ á e lↄo. Wa á sãↄ kpá á wɛ̀lɛↄwa, kási gbɛ̃e a á suabao. 32Wa á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄ kpa buipãleↄwa, á wɛ́ iↄ dↄńzi e á wɛ́ wo. Á gbãa a pↄe kɛo. 33Bui pↄ́ á dↄ̃oↄ á bua zĩ pↄ́ á kɛ̀ pↄble. Waↄ gbãamↄɛ́, wiↄ á wɛtã gↄↄpii. 34Ĩana a káwá yã́ pↄ́ á wɛ́ a e yã́i. 35Dii a to bↄ̀kↄↄ á le á koso ń á gbásaonaↄwa. Aa liála sɛa za á gbakpɛa e á minanguo. 36Dii a táánↄ ń á kía pↄ́ á aà dilɛo bui pↄ́ ápiↄ ń á deziↄ dↄ̃oↄ kĩ́i. Wekĩi á zↄbleu líↄnɛ ń gbɛↄ á diiↄ ũ. 37Á gↄ̃ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũ, láanipↄ ũ bui pↄ́ Dii a á yá ń kĩ́iↄnɛ píi, aai yãadaánↄ. 38Áli pↄ́tↄ̃ maamaaɛ, kási ali kɛkɛ yↄↄnnↄɛ. Kwaↄ mɛ́ aa so píi. 39Á vɛ̃ɛbu ba, í a sɛ̃wa, kási á e à a kↄ́ zↄ̃zↄ̃ à a imio. Kↄ̀ↄↄ mɛ́ aa á vɛ̃ɛlipiↄ zↄ̃zↄ̃. 40Kuliↄ di á bùsuuɛ, kási á e a nísi mↄaokɛo, asa aa nↄbↄlɛkɛ píiɛ. 41Á nɛgↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ i'i, kási aaↄ kúánↄo. Wa táńnↄ zĩ̀zↄↄ ũɛ. 42Kwasutɛ̃ↄ i á bùsu líↄ ń á bua pↄ́ↄ síwá. 43Bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guuↄ kúkuála musumusuɛ, á vlã́ iↄ naua. 44Aa pↄ́ sɛ̃aɛ́, kási á e pↄ́ sɛ̃anɛ́o. Aaↄ dɛ mideↄ ũ, íↄ kú ń guu kpɛɛ. 45Yã́ beeↄ á le píiɛ, aaiↄ tɛ́ázi. Aa kɛ̃́wáo e à gɛ midɛò, kɛ́ i Dii á Lua yãmao, i aà ↄtondↄkĩi gwao, mɛ́ á aà yãdilɛa pↄ́ a dàɛ́ↄ kũao yã́i. 46Yã́ pↄ́ aa á lepiↄ aaↄ dɛ seela pↄ́ ì dimá ũɛ e á buiwa. 47Tó i zↄble Dii á Luaɛ ń pↄnao ń nↄ̀sɛ nao á namablegↄↄo, 48á wɛ̀lɛ pↄ́ Dii a ń zĩwáↄ ↄ̃ á zↄblenɛ́ bṹu ń nↄanao ń imio pↄ́kɛ̃sãma guu. Dii i mↄ̀ zuu daɛ́ á nↄɛ e à gɛ á kaalɛò. 49Bui pↄ́ kú za tↄↄlɛ lɛ́wa zã̀zã ili ń yãmaoↄ ↄ̃ Dii a to aa kúu'o aa mↄ́wá. 50Buipiↄ aaↄ pãsĩ, aa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ wɛgwao, aa wɛ̃nadↄ̃ nɛ́ↄnɛo. 51Aa á pↄtuoↄ sóso ń á bua pↄ́ↄ e à gɛ kaalɛòɛ. Aa á pↄ́wɛna ge á vɛ̃ɛ ge á nísi ge á zu ge á sã tóɛ́o e à gɛ midɛò. 52Aa koezↄ̃ á bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá wɛ̃́lɛↄzi píi e á bĩ́i gbãa lɛsĩ pↄ́ álɛ a náaikɛↄ gɛ kwɛòɛ. 53Á á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛ pↄ́ Dii á Lua a kpáwáↄ so taasi pↄ́ á wɛ̀lɛↄ á dau koezↄ̃aázi guu yã́i. 54Baa á gↄ̃ɛ busɛ wɛ̃nadↄ̃nɛde a bĩikɛ ń a gbɛ̃́deeo ń a nↄ yenzideo ń a nɛ́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ 55ń a nɛ́ pↄ́ àlɛ sópio. A li an gbɛ̃eɛo, kɛ́ pↄe i gↄ̃ɛ̀o taasi pↄ́ á wɛ̀lɛↄ á dau koezↄ̃aázi guu yã́i. 56Baa á nↄɛ busɛ wɛ̃nadↄ̃nɛde, nↄɛ pↄ́ lí we kɛ̀sɛ tↄ̃̀ bùsuwao kɛ́ a busɛ mɛ́ wɛ̃nadↄ̃nɛdeɛ yã́i, a bĩikɛ ń a gↄ̃ yenzideo ń a nɛgↄ̃ɛo ń a nɛnↄɛo 57a nɛ́ pↄ́ a ì ń a bio yã́ musu. A so asii guuɛ pↄ́kɛ̃sãma ń taasi pↄ́ á wɛ̀lɛↄ á dau koezↄ̃aázi guuo yã́i. 58Tó á ikoyã pↄ́ kú láɛ bee guuↄ kũa, álɛ zĩkɛwào, tó á Dii á Lua tↄ́ gbia pↄ́ ì ń mɛ séenata bɛɛɛ dↄ̃o, 59Dii a gaga pↄ́ á a fãn vĩoↄ káágu ń á buiↄɛ, gaga pãsĩ pↄ́ ì gↄↄplakɛↄ ń gyãvãi pↄ́ lí láaoↄ. 60A to Egipi gyã pↄ́ á a vĩa vĩↄ á le, a kɛ̃́wáo. 61Baa gaga ń gyã pↄ́ a yã́ kú ikoyã láɛ bee guuoↄ, Dii a káágu píi e à gɛ kaalɛòɛ. 62Tó i Dii á Lua yãmao, baa ń á dasi lán saanaↄwa kɛo, á gↄ̃ bílao. 63Lá à kà Diigu à yãmaakɛ̀ɛ́, a tò a dasikũ̀, màa a kaaàgu à á dɛdɛ, i á kaalɛ. A á wo bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síi guu, 64i á fãaa buiↄ guu za dṹnia lɛ́la e a lɛ́le. We á zↄbleu líↄnɛ ń gbɛↄ, dii pↄ́ ápiↄ ń á deziↄ á dↄ̃oↄ. 65Á ĩ́ampakĩi e buipiↄ guuo, á pↄ̀ↄpɛkĩi e gueio. Wekĩi Dii a to àↄ sↄ̃̀deedeekɛu, á wɛ́ iↄ wo, á yɛ̃̀ɛɛ i láa. 66Á nisĩna iↄ naa líwa, vĩa iↄ á kṹ gwãasĩna ń fãanɛo, áↄ á kua náai vĩo. 67Vĩa pↄ́ a á kṹ yã́ pↄ́ a wɛsìɛ yã́i áli mɛ kↄↄɛ à to oosi kɛ, íli mɛ oosiɛ à to gu dↄ. 68Dii a á ká gó'ilɛnaↄ guu à táánↄ Egipiɛ, tá pↄ́ má òɛ́ ásu o lↄopi. We á wɛɛlɛ à ázĩa yíau á wɛ̀lɛↄwa zↄↄ ũ, kási gbɛ̃e a á lúo. 69Dii bàa kua ń Isailiↄ yã́ pↄ́ a dìlɛ Mↄiziɛ Mↄabu bùsuun we, yã́ pↄ́ a dìlɛɛ̀ Olebu bàasi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\