Ikoyã 29

1Mↄizi Isailiↄ sìsi píi à mɛ̀: A yã́ pↄ́ Dii kɛ̀ Egipi Falaↄ̃ↄɛ ń aà ìwaↄ ń aà bùsuo è píi. 2A wɛsìɛ lá à seelaↄ ń dabudabu zↄ̃ↄↄ kɛ̀, à aà gbãa lɛgwàò. 3Kási e gbã Dii i á nↄ̀sɛ wɛ̃ɛ́ a ↄ̃nↄkũ̀o. I á wɛ́ kɛ̃́ɛ́ a gu'èo. I á swã́ wɛ̃ɛ́ a yãmào. 4Kɛ́ ma dↄaaɛ́ guwaiwaiu wɛ̃̀ bla, á pↄkasaↄ ń á kyaleↄ i yaao. 5I pɛ̃ɛ soo, i vɛ̃ɛ ge í gbãa mio. Dii á gwá, kɛ́ à e dↄ̃ ↄ̃mɛ Dii á Lua ũ. 6Kɛ́ wa ka guɛ beeu, Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ ń Basana kí Oguo bↄ̀lɛwá ń zĩo, ↄ̃ wa zĩblèmá. 7Wa ń bùsu sì wá kpà Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase bui kĩniↄwa ń pↄ́ ũ. 8A yã́ mɛ́ tò àↄ Dii bàakuaánↄ yãdilɛaɛ beeↄ kũa, íↄ zĩkɛwà, yã́ pↄ́ álɛ kɛ píi i bↄ maa. 9Ápii á sĩa Dii á Lua aɛ gbã, á dↄaanaↄ ń á kíaↄ ń á gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń á zĩgↄ̃ badeↄ ń á gↄ̃ɛↄ píi 10ń á nɛ́ↄ ń á nↄɛↄ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kú á bòou yàawɛnaↄ ń itↄnaↄ ũↄ. 11Á sĩa la kɛ́ à zɛ ń Dii á Lua bàakuaánↄ yã́o. Dii á Lua lɛ́ a bàakuaánↄ lɛgbɛ̃ ń a kuao gbã, 12kɛ́ à á dɛa a gbɛ̃́ↄ ũ zɛdↄ gbã. Aↄ dɛ á Lua ũ lá a òɛ́wa, lá à a lɛgbɛ̃̀ á deziↄnɛ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuowa. 13I kɛ átɛ̃ɛ ↄ̃ málɛ yã́pi lɛgbɛ̃ɛ́o. 14I kɛ á gbɛ̃́ pↄ́ á kúwanↄ gbã Dii wá Lua aɛↄ átɛ̃ɛ no, ń wá bui pↄ́ wi ń i yãaoↄɛ. 15Á dↄ̃ ázĩawa lá á kú yãa Egipi, mɛ́ lá a bↄlɛ ń buipãleↄ bùsuↄ. 16A ń pↄ́ pↄ́ aa kɛ̀ ń lío ń gbɛo ń ã́nusuo ń vuao tã́aↄ ũ è, pↄ́ pↄ́ Dii ye a gĩyãio. 17Á gbɛ̃e su bↄ Dii wá Lua kpɛ à gɛ́ zↄblei buipãle diipiↄnɛo, á gↄ̃ɛe ge á nↄɛen nò, á buie ge á ualɛen nò. Yãvãi zĩ́na su àↄ kú á guu kona ge gↄ̃i ũo. 18Tó gbɛ̃e láai yã́ɛ beeↄ mà, asu azĩa sáaukpa à mɛ, baa tó a swã́ gbãa, áↄ ku aafiaɛo. Bee a to wà iwãa tↄ́tↄ káɛ́ á í niɛuɛ. 19Dii a we sùuukɛaànↄo. Aↄ pↄkũma ń pↄfɛ̃o bↄbↄwà gↄↄpiiɛ. Láai yã́ pↄ́ kú láɛ bee guu a aà le píiɛ, Dii i aà tↄ́ dɛ dṹniau. 20Dii a aà bↄ Isaili buiↄ guuɛ, i láaipↄ wà a yãkɛ̃̀ ikoyã láɛ bee guuↄ zĩwà píi ĩadaawà yã́i. 21Á bui pↄ́ aa mↄ á kpɛↄ ń buipãle gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ bùsu zã̀zãuↄ aa gaga pↄ́ kà bùsuɛ beeuↄ e ń gyã pↄ́ Dii kàáguↄ. 22Ĩatɛ̃gbↄ̃ ń wisio a bùsuɛ bee tɛ́kũ píiɛ. Wa pↄ́tↄ̃ weo, pↄe a bↄlɛo, baa sɛ̃. Aↄ dɛ lán Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo ń Adamao ń Zeboiũ pↄ́ Dii ń suumpà ń pↄkũma pãsĩoↄwaɛ. 23Bui píi a mɛ: Bↄ́yãi Dii yã́ bee taa kɛ̀ bùsuɛ beeɛi? Aà pↄfɛ̃ zↄ̃ↄ bee taa dɛa ni? 24Wi wemá wà mɛ: Kɛ́ aa pãkpà Dii ń deziↄ Luapi bàakuańnↄ yã́zi an bↄa Egipi gbɛa yã́iɛ. 25Aa gɛ̀ zↄblè dii pãleↄnɛ, aa kùlɛ dii pↄ́ aa dↄ̃ yãaoↄnɛ, i kɛ Dii mɛ́ dìlɛnɛ́o. 26Ɔ̃ Dii pↄkũmabↄ̀bↄ bùsupiwa, à láaipↄ kú láɛ bee guuↄ zĩ̀wà píi. 27À ń wó ń bùsuu à ↄzↄ̃̀ńzi e bùsu pãleu, lá aa ku tiaɛwa. 28Yã́ pↄ́ ulɛaↄ dɛ Dii wá Lua yã́ ũɛ. A pↄ́ pↄ́ à bↄ̀ò gupuau sↄ̃, wápiↄ ń wá nɛ́ↄ yã́ɛ gↄↄpii, kɛ́ wà e wàↄ zĩkɛwà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\