Ikoyã 31

1Mↄizi gɛ̀ yã́ɛ beeↄ ò Isailiↄnɛ 2à mɛ̀: Tia kɛ́wa ma ka wɛ̃̀ basoolo, má fↄ̃ dↄaaɛ́ lↄo. Dii òmɛɛ à mɛ̀ má bua Yuudɛ̃wao. 3Dii á Lua mɛ́ a dↄaaɛ́ à buawà, i bui pↄ́ kú weↄ kaalɛɛ́, í ń bùsu sí. Yozuee mɛ́ aↄ dↄaaɛ́ sa lá Dii òwa. 4Dii a kɛnɛ́ lá a kɛ̀ Amↄleↄ kí Siↄ̃ɛ ń kí Oguo ń ń bùsuowa, à ń kaalɛ. 5Dii a ń naɛ́ á ↄzĩɛ, í kɛnɛ́ lá má dìlɛɛ́wa píi. 6À sↄ̃dilɛ, íↄ wↄ́ↄ vĩ! Ásu to vĩa á kṹo, ásu to sↄ̃ kɛ̃́águ ń yã́io, asa Dii á Lua mɛ́ lɛ́ gɛ́ánↄ. A á tó weo, a pãkpaázio. 7Ɔ̃ Mↄizi Yozuee sìsi, a òɛ̀ Isailiↄ píi wáa à mɛ̀: Sↄ̃dilɛ, níↄ wↄ́ↄ vĩ, asa ḿmɛ ńyↄ̃ gɛ́ ń gbɛ̃́ɛ beeↄ bùsu pↄ́ Dii a lɛgbɛ̃̀ ń dezi káauↄnɛ à mɛ̀ á kpámá guu. Ḿmɛ ńyↄ̃ bùsupi kpaalɛnɛ́. 8Dii mɛ́ a dↄaanɛ. Ɔ̃mɛ aↄ kunnↄ, a n to weo, a pãkpanzi bauo. Ńsu to vĩa n kũo, ńsu bílikɛo. 9Mↄizi ikoyãpi kɛ̃̀ lá guu, a kpà sa'ona Levii bui pↄ́ aaìↄ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛaↄwa ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi. 10Mↄizi yãdìlɛnɛ́ à mɛ̀: Wɛ̃̀ sopla gbɛa, wɛ̃ pↄ́ wì fĩadeↄ kɛ̃́, Lákpɛdↄa dikpɛgↄↄ, 11tó Isailiↄ mↄ̀ ńzĩa ↄ̀lↄ Dii ń Luaɛ ḿpii gu pↄ́ a sɛu, àli ikoyã láɛ bee kyokɛnɛ́ aa ma. 12Àli ń kãaa, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kú á wɛ̃́lɛuↄ, aa ma, aai dada, kɛ́ aa e wàↄ Dii á Lua vĩa vĩ, aaiↄ ikoyãpiↄ kũa píi, aaiↄ zĩkɛwà. 13An nɛ́ pↄ́ yã́pi dↄ̃oↄ i ma, aaiↄ vĩakɛa Dii á Luaɛ dada gↄↄ pↄ́ á kú bùsu pↄ́ álɛ bua Yuudɛ̃wa álɛ gɛ́ síipi guu. 14Dii ò Mↄiziɛ: N gagↄↄ kãikũ̀. Yozuee sísi, í gɛ zɛ kpaaũkpɛu, mí aà dilɛ. Ɔ̃ Mↄizi ń Yozueeo gɛ̀ zɛ̀ kpaaũkpɛu. 15Dii bↄ̀ mↄ̀má we tɛlu pↄ́ zɛa kpɛ́pi kpɛɛlɛa guu. 16Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Tó n zu n deziↄ guu, gbɛ̃́piↄ fɛlɛ gbãsĩkɛ ń bùsu pↄ́ aalɛ gɛ̃u dii zĩ̀loↄɛ. Aa pãkpamazi, aai ma bàakuańnↄ yã́ↄ gbooɛ. 17Gↄↄ bee ma pↄ a pańzi, mí bↄńkpɛ, wi ń mↄ́mↄ. Yã́ ĩa a ń le dasi, aai taasikɛ. Gↄↄ bee aa mɛ: Yã́ ĩapiↄ wá le, kɛ́ wá Lua kúwanↄo yã́i yã̀? 18Gↄↄ bee má bↄńkpɛ yãvãi pↄ́ aa kɛ̀ aa zɛ̀ ń dii pãleↄ yã́i. 19Lɛɛ bee kɛ̃ láu sa, ní dada Isailiↄnɛ aa sí, kɛ́ àↄ dɛmɛɛ an bↄa ma kpɛ seela ũ. 20Tó ma gɛńnↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ ń dezi káauↄnɛ guu, bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupi, tó aa kã̀ aa mɛ̀kpa, aa zɛ ń dii pãleↄɛ, aai zↄblenɛ́. Aa pãkpamazi, aai ma bàakuańnↄ yã́ gbooɛ. 21Tó yã'ĩapiↄ ń lé dasi, mɛ́ aalɛ taasikɛ, lɛpi mɛ́ a ń yã́'ĩikpamá, asa a yã́ a sã́ ń buiↄguo. Má làasoo pↄ́ aalɛ kɛ gbã dↄ̃, e màↄ gɛ́ gɛ́ińnↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀nɛ́ guu. 22Mↄizi lɛpi kɛ̃̀ láu gↄↄ bee, ↄ̃ a dà Isailiↄnɛ. 23Dii yãdìlɛ Nuni nɛ́ Yozueeɛ à mɛ̀: Sↄ̃dilɛ, níↄ wↄ́ↄ vĩ! Ḿmɛ ńyↄ̃ gɛ́ ń Isailiↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀nɛ́ guu, mɛ́ mapi máↄ kunnↄɛ. 24Kɛ́ Mↄizi ikoyãpiↄ kɛ̃̀ láu píi míↄmiↄ, 25à yãdìlɛ Levii bui pↄ́ aaìↄ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛaↄnɛ à mɛ̀: 26À ikoyã láɛ bee si dilɛ Dii á Lua bàakuańnↄ kpagolo saɛ, iↄ ku we á bↄa Dii kpɛ seela ũ. 27Asa má á swã́gbãa dↄ̃, lá i gi yã́i. Za gↄↄ pↄ́ má kúánↄ iↄ bↄ Dii yã́ kpɛɛ e ń a tiao. Wa ma gaa gbɛa pↄ́ o lↄa? 28À á bui gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń á dↄaanaↄ kãaamɛɛ, kɛ́ mà yã́ɛ beeↄ kã́nɛ́ ń swã́wa, luabɛ ń tↄↄlɛo iↄ dɛ ma seeladeↄ ũ á yã́ musu. 29Asa má dↄ̃ kɛ́ á ázĩa ↄ̃̀ↄkpa ma gaa gbɛaɛ, í kɛ̃́ zɛ́ pↄ́ má ↄ̀lↄɛ́wa. A gbɛa yã'ĩa a á le, asa á yã́ pↄ́ vãi Diiɛ kɛ, aà pↄ i paázi tã́a pↄ́ á kɛ̀ↄ yã́iɛ. 30Ɔ̃ Mↄizi lɛpi yã́ dàu a sìu Isaili pↄ́ kãaaaↄnɛ míↄmiↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\