Ikoyã 33

1Sa maa pↄ́ Lua gbɛ̃́ Mↄizi ò Isailiↄnɛ e àↄ gɛ́ gain kɛ, 2à mɛ̀: Dii bↄ̀ Sinai à mↄ̀wá, aà gawi bìlɛwá za Sei, à pìpiwɛ̃ɛ za Palana gbɛ musu, à bↄ̀ a gbɛ̃́ dasidasiↄ kĩ́i, lou lɛ́ pílɛpilɛ aà ↄplaai. 3Dii ye a gbɛ̃́ↄzi, gbɛ̃́ pↄ́ an kua ńdoapiↄ ku aà ↄzĩ. Aaì kãaaaàzi wà aà yãma. 4Mↄizi ikoyã dìlɛwɛ̃ɛ, wá Yakↄbu buiↄ pↄ́ ũ. 5Dii mɛ́ gↄ̃̀ wá bui maa kía ũ, kɛ́ wá Isaili bui dↄaanaↄ kↄ̃ kã̀aa. 6Mↄizi mɛ̀: Lubɛni buiↄ aaↄ kuɛ, aa gao, kási aaↄ dasio. 7À yã́ɛ bee ò Yuda buiↄ yã́ musu: Dii, Yuda buiↄ wii ma, ní suńnↄ ń gbɛ̃́ↄ guu. Aalɛ gí ń ńzĩao, dↄńlɛ an ibɛɛↄ yã́ musu. 8Levii buiↄ yã́ musu à mɛ̀: N Tumiũ ń Uliũo kpà n gbɛ̃́ náaideↄwa. N ń lɛ́ n ń gwá Masa, n zↄakàńzi Mɛliba í kĩ́i. 9Aai ń de ń ń dao yãdao, aai ń vĩ̀iↄ ń ń dãunaↄ dↄ̃o ge an nɛ́ↄ. Aa n yã́ kũa, aa zɛ̀ ń n bàakuańnↄ yã́o. 10Aaì n yã́ↄ da Yakↄbu buiↄnɛ, aaì n ikoyã da Isailiↄnɛ. Aaì tulaletikatɛa n aɛ, aaì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń gbagbakĩiwa. 11Dii, báaadańgu, ní ń gba gbãa, kɛ́ zĩ pↄ́ aalɛ kɛↄ e kangu. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ fɛlɛńnↄↄ lɛ́ ń wówa, ǹ ń zangudeↄ gbɛ̃, aasu fɛlɛ lↄo. 12Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ yã́ musu à mɛ̀: Dii gbɛ̃́ yenzideↄ zↄ̃lɛaaànↄ dↄdↄa. Dii aↄ kàedańzi, aↄ kú ń guu gↄↄpiiɛ. 13Yosɛfu buiↄ yã́ musu à mɛ̀: Dii báaada ń bùsuu ń fíi maa pↄ́ ì bↄ musu à kpao ń í pↄ́ kálɛa tↄↄlɛ zíɛo 14ń pↄmaa pↄ́ ĩatɛ̃ ì to aa bↄlɛↄ ń pↄmaa pↄ́ ì bↄlɛ mↄ ń mↄoↄ 15ń gbɛ̀sĩsĩ zi musupↄↄ ń sĩ̀sĩ pↄ́ kú za káauↄ pↄmaaↄ 16ń pↄmaa pↄ́ kú tↄↄlɛↄ píi. Yosɛfu buiↄ na ń Lua pↄ́ kú yãa kàelɛuo, ɛ̀fãaipiↄ i su ń miwa, asa Yosɛfu á bɛɛɛdeɛ a gbɛ̃́ↄ guu. 17Aà buiↄ aaↄ zↄ̃ↄkɛ vĩ lán zuswana nɛsana sɛ̃́iawa, aaↄ gbãa vĩ lán zùsɛ̃lɛ kↄ́baↄwa, aa málɛ buiↄzi e dṹnia lɛ́wa. Màa Ɛflaiũ bui aↄ dasi, màa Manase bui aↄ dasi. 18Zabulↄni buiↄ yã́ musu à mɛ̀: Zabulↄni buiↄ, à pↄnakɛ laa pↄ́ álɛ taↄ guu. Isakaa buiↄ, à pↄnakɛ bɛ. 19Aa gbɛ̃́ↄ sísi Dii gbɛ̀sĩsĩwa, aai samaa'owà we, asa aa àizɛɛ pↄ́ di ísiauↄ ble ń pↄ́ pↄ́ ulɛa bùsu'ũfãa guuↄ. 20Gada buiↄ yã́ musu à mɛ̀: Wà Gada buiↄ bùsu Kãfĩna sáaukpa! Aaↄ wúlɛa we lán nↄ̀ↄmusuwaɛ, aa gbɛ̃́ↄ taitai ń gã̀sĩↄwa ń ń miↄ. 21Aa tↄↄlɛ sɛ̃́ia sɛ̀ ńzĩa pↄ́ ũ, wa gbɛ̃zↄ̃ↄↄ baapi kũanɛ́ we. Kɛ́ Isailiↄ dↄaanaↄ kã̀aa, Gada buiↄ zĩkɛ̀ Dii ikoyã zɛdewa ń yã́ pↄ́ a dìlɛ Isaili bui píiɛo. 22Dã buiↄ yã́ musu à mɛ̀: Dã buiↄá nↄ̀ↄmusu nɛ́ bↄlↄↄnɛ, aai bↄ Basana bùsuu aa kusimá. 23Nɛfatali buiↄ yã́ musu à mɛ̀: Nɛfatali buiↄ na ń Diio maamaa, à báaadàńgu à kɛ̀ zài. Ísida ń gɛↄmidↄkĩi oi bùsuo a gↄ̃ ń pↄ́ ũɛ. 24Asɛɛ buiↄ yã́ musu à mɛ̀: Pↄnadeↄ Asɛɛ buiↄ dɛ bui kĩniↄla, aaↄ naaànↄ dɛ ń gbɛ̃́ↄla, aa ń gbá pípi ń nísio. 25Aa ń bↄlɛ gbã́aↄ pi ń mↄsio ń mↄgotɛ̃o, aaↄ ku dↄdↄaɛ e ń wɛ̃ni lɛ́u. 26Bui maaↄ, gbɛ̃e muaa ń á Luaoo, ì di luabɛpuana kpɛ musu, ì mↄ dↄiálɛ a zↄ̃ↄkɛ guu. 27Lua pↄ́ kú za zipi mɛ́ á ulɛkĩi ũ, ìↄ ↄliaázi zĩ́lɛ la gↄↄpiiɛ. Ì á ibɛɛↄ yáɛ́, ì oɛ́ à ń kaalɛ. 28Isailiↄ iↄ ku dↄdↄa ńtɛ̃ɛ, Yakↄbu buipiↄ iↄ ku bùsu pↄ́ pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo diu, gu pↄ́ a mↄ̀sɛ ìↄ bↄ musu. 29Báaadeↄn á Isailiↄ ũ, asa Dii á suabà. Dé mɛ́ kú lááwai? Ɔ̃mɛ á sɛ̀ngbao ń á dↄnlɛo ń á fɛ̃nda gawideo ũ. Á ibɛɛↄ vlãnauɛ́ á aɛɛ, íↄ bɛ ń bùsu gulɛsĩↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\