Ikoyã 34

1Mↄizi bↄ̀ Mↄabu bùsu sɛ̃u, à dɛ̀dɛ Nɛbo gbɛwa e Pisiga misonaa bↄaa ń Yelikoo, ↄ̃ Dii bùsupi ↄ̀lↄɛ̀ píi za Galada bùsu e Dã 2ń Nɛfatali buiↄ bùsuo píi ń Ɛflaiũ buiↄ bùsuo ń Manase buiↄ bùsuo ń Yuda buiↄ bùsuo píi e ísia pↄ́ kú bɛ'aɛ 3ń Nɛgɛvɛo ń wɛ̃́lɛ daminalikpɛde Yeliko guzulɛo e Zoaa. 4Ɔ̃ Dii òɛ̀: Bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ Ablahaũɛ ń Izaakio ń Yakↄbuo, ma mɛ̀ má kpá ń buiↄwapin we. Má tò n wɛsìɛ, ãma ńyↄ̃ bua Yuudɛ̃wa ǹ gɛ̃uo. 5Ɔ̃ Dii zↄ̀blena Mↄizi gà Mↄabu bùsuu we lá Dii òwa. 6Ɔ̃ Dii aà vĩ̀ sĩ̀sĩpↄlɛu we bↄaa ń Bɛpeooo. Gbɛ̃e aà mia dↄ̃o e ń a gbão. 7Mↄizi gà a wɛ̃̀ basoolode guuɛ. Aà wɛ́ na, mɛ́ aà gbãa i laoo. 8Isailiↄ aà gɛ'ĩanabↄ̀ gↄↄ baakwi sɛ̃u Mↄabu bùsuu, ↄ̃ gɛ'ĩanabↄa ń ↄↄlↄo làa. 9Ɔ̃nↄ pà Nuni nɛ́ Yozueeɛ, kɛ́ Mↄizi ↄnàwà yã́i. Isailiↄ misìilɛɛ̀, aa kɛ̀ lá Dii dà Mↄiziɛwa 10Ãnabie i bↄ Isailiↄ guu lán Mↄiziwa lↄo. Aaì yãbↄ kↄ̃ lɛ́u ń Diioɛ, 11mɛ́ à seelaↄ ń dabudabu pↄ́ Dii a zĩoↄ kɛ̀ Egipi, Falaↄ̃ↄ ń a ìwaↄ ń a gbɛ̃́ↄ aɛ píi. 12Gbɛ̃e i yãbↄnsaɛ zↄ̃ↄ pↄ́ Mↄizi kɛ̀ ń iko gbãao Isailiↄ wɛsìɛ kɛ lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\