Ikoyã 5

1Mↄizi Isailiↄ sìsi píi, ↄ̃ a ònɛ́: Isailiↄ, à laaidↄ Dii yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ↄwa ń ikoyã pↄ́ málɛ kã́ɛ́ á swã́wa gbãↄ. À yã́piↄ dada, íↄ kũa à zĩkɛwà. 2Dii wá Lua a bàakuawanↄ yãdìlɛwɛ̃ɛ Olebu. 3I kɛ wá dezi káauↄ ↄ̃ a dìlɛnɛ́o, wámɛ, wá gbɛ̃́ pↄ́ wá kú la gbãↄ píi. 4Dii bↄ̀ mↄ̀wá, à yã'òɛ́ tɛ́ guu za gbɛ musu. 5Zĩbeezĩ má kú kↄ́ↄ ũ Dii ń ápiↄ zãnguo, ma Dii yã'òɛ́, asa vĩa á kṹ tɛ́pi yã́iɛ, á fↄ̃ dɛdɛ gbɛpiwao. Dii mɛ̀: 6Mámɛmaa Dii á Lua. Ma á bↄ́ zↄbleu Egipi. 7Ásu àↄ diie vĩo, ma bàasio. 8- 9Ásuli pↄe taa kɛ à kúlɛ à zↄbleɛ̀o, pↄ́ pↄ́ kú musu ge tↄↄlɛ ge í guun nò, asa ma Dii á Lua, mili sí sàao. Mi mae pↄ́ yemazioↄ yãvãi wi an buiↄnɛ ń musu e à gɛ pɛ ń sĩ́wɛnaↄ ń ń sↄ̃kpaɛↄwa. 10Gbɛ̃́ pↄ́ yemazi aa ma yãdilɛaↄ kũaↄ sↄ̃, miↄ gbɛ̃kɛ vĩńnↄɛ e ń bui lɛ́wa. 11Ásuli ma Dii á Lua tↄ́ sí pão, asa gbɛ̃́ pↄ́ ma tↄ́ sì pã a bↄ pão. 12Àli kã́mabogↄↄzĩ dↄ̃ ma pↄ́ ũ, lá ma Dii á Lua má dìlɛɛ́wa. 13Àli á bua zĩ ń á zĩ píio kɛ gↄↄ soolo, 14a soplade iↄ dɛɛ́ kã́mabozĩ ũ, asa ma Dii á Lua ma pↄ́ɛ. Ásuli zĩe kɛ gↄↄpi zĩ́o, ápiↄ ge á nɛgↄ̃ɛ ge á nɛnↄɛ ge á zĩkɛna gↄ̃ɛ ge nↄɛ, ge á zu ge á zàa'ĩna ge á pↄtuo pãle, ge nibↄ pↄ́ kú á bɛ, kɛ́ á zĩkɛna gↄ̃ɛ ge nↄɛ lí kã́mabo lááwa. 15Àↄ dↄ̃ kɛ́ zↄↄn á ũ Egipi yãa, ↄ̃ ma Dii á Lua ma a gã̀sĩ pòo, ma á bↄ́ ń ma gã̀sa gbãao. A yã́i tò ma Dii á Lua ma mɛ̀, à kã́mabogↄↄzĩ dilɛ. 16Àli á de ń á dao kpɛla, lá ma Dii á Lua má dìlɛɛ́wa, kɛ́ à e wɛ̃ni kɛ bùsu pↄ́ málɛ kpáwáu, íↄ aafia. 17Ásuli gbɛ̃dɛo. 18Ásuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo. 19Ásuli kpã́i'oo. 20Ásuli yãdↄ á gbɛ̃́deewao. 21Ásuli lua á gbɛ̃́dee nↄzio. Ásu à aà ua bĩikɛo ge aà bua ge aà zĩkɛna gↄ̃ɛ ge nↄɛ ge pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi. 22Yã́ pↄ́ Dii ò bílaɛ ń lↄↄ gbãao tɛ́ ń luabɛsianao ń guduuduuo guu za gbɛ musun we. I yãe kã́fĩ a guuo. A kɛ̃̀ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄwa mɛ̀n pla, ↄ̃ a kpàa. 23Kɛ́ a lↄↄpi mà dↄ gusiau gↄↄ pↄ́ tɛ́ kulu kù gbɛpi musu, á bui dↄaanaↄ ń á gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mↄ̀ ma kĩ́i 24aa mɛ̀: Dii wá Lua a gawi ń a zↄ̃ↄkɛo ↄ̀lↄwɛ̃ɛ, wa aà lↄↄ mà dↄ tɛ́u. Wá mà Lua yã'ò ń wá gbɛ̃nazĩnaↄ gbã, ↄ̃ wi gao. 25Ń beeo wá kú ga lɛ́zĩɛ, asa tó wa ɛa Dii wá Lua lↄↄ mà, tɛ́ zↄ̃ↄpi a kṹwáɛ, wí gaga. 26Dé mɛ́ Lua bɛ̃́ɛ yã'o mà, aà lↄↄ dↄ tɛ́u, mɛ́ i gao láwáwai? 27Gɛ ǹ yã́ pↄ́ Dii wá Lua lɛ́ o ma ndo, ní mↄ yã́ pↄ́ a ònɛ owɛ̃ɛ, wí ma wà zĩkɛwà. 28Dii yã́ pↄ́ á òmɛɛ mà, ↄ̃ a òmɛɛ a yã́ pↄ́ á òmɛɛpi mà, a maa. 29Tó á dìlɛ á sↄ̃u màa mɛ́ á aà vĩa vĩ, á aà yãdilɛaↄ kũa gↄↄpii lé, áↄ ku aafiaɛ gↄↄpii ń á buiↄ. 30A òmɛɛ mà gɛ oɛ́ à ɛa ta á zwã̀akpɛↄ guu, 31mí ɛa mↄ màↄ kúanↄ we, i a yãdilɛaↄ ń a ikoyãↄ omɛɛ, mí daɛ́, íↄ zĩkɛwà bùsu pↄ́ álɛ kpáwá à gↄ̃ vĩ guu. 32Tↄ̀ↄ, àↄ yã́ pↄ́ Dii á Lua dìlɛɛ́ↄ kũa, íↄ zĩkɛwà. Ásu pãalɛ ↄplaai ge zɛɛio. 33À zɛ́ pↄ́ Dii á Lua dàɛ́ sɛ́, íↄ ku aafia, í gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síipi guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\