Ikoyã 6

1Yã́ pↄ́ Dii á Lua dìlɛↄ ń aà ikoyã pↄ́ a òmɛɛ mà daɛ́ àↄ kũa bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síipi guuↄn kɛ. 2Ápiↄ ń á nɛ́ↄ ń á tↄũnaↄ àↄ Dii á Lua vĩa vĩ, íↄ aà yãdilɛaↄ ń aà ikoyã pↄ́ málɛ daɛ́ↄ kũa gↄↄpii, kɛ́ à e gɛ̃gɛ̃ yã́i. 3Isailiↄ, à yã́pi ma, íↄ zĩkɛwà, kɛ́ à e àↄ ku aafia, í dasikũ maamaa bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupi guu, lá Dii á dezi káauↄ Lua a lɛgbɛ̃̀wa. 4À ma Isailiↄ! Dii wá Lua mɛ́ Dii mɛ̀ndona ũ. 5Àↄ ye Dii á Luazi ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai á gbãa pua lɛ́u. 6Sema àↄ yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa á nↄ̀sɛu. 7À gãnaò á nɛ́ↄwa, í onɛ́ gↄↄ pↄ́ á zↄ̃lɛa bɛ ge á bɛ zɛ́un nò, ge gↄↄ pↄ́ álɛ wúlɛ ge álɛ fɛlɛn nò. 8À da á ↄwa seela ũ, í ye á mi'aɛwa a dↄaágu yã́i. 9Í kɛ̃́ á kpɛ́ kpɛɛlɛ gĩↄwa ń á bↄlɛↄ. 10Dii á Lua lɛ́ gɛ̃ánↄ bùsu pↄ́ á ò á dezi káauↄnɛ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo, à mɛ̀ á kpáwá guu. Wɛ̃́lɛ zↄ̃ↄ maaↄ ku we, i kɛ ámɛ á kàlɛo. 11Kpɛ́ pↄ́ pↄmaaↄ ká ń paiↄ ku we, i kɛ ámɛ á kàuo. Lↄ̀ↄↄ ku we, i kɛ ámɛ á yↄ̃̀o. Vɛ̃ɛbuↄ ń kù kpɛ́ↄ ku we, i kɛ ámɛ á bào. Tó a pↄblè a kã, 12à laaika Dii yã́ sã́aágui. Ɔ̃mɛ á bↄ́ zↄbleu Egipi. 13Àliↄ Dii á Lua vĩa vĩ, íli zↄbleɛ̀ ado, íli lɛgbɛ̃ ń aà tↄ́o. 14Ásu tɛ dii pãleↄzio, bui pↄ́ liaaázipiↄ diiↄ, 15asa Dii á Lua pↄ́ kú á guu lí sí sàao. Tó á tɛ́ńzi, Dii á Lua pↄ a paáziɛ, i á midɛ bùsupiu. 16Ásuli Dii á Lua lɛ à gwa, lá á kɛ̀ Masawao. 17Àliↄ Dii á Lua yãdilɛaↄ kũa ń aà ikoyã pↄ́ a dàɛ́ↄ, íↄ aà ↄtondↄkĩi gwa. 18Àliↄ yã́zɛde pↄ́ Dii yei kɛ, í e àↄ aafia, í gɛ́ bùsu maa pↄ́ Dii a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛpi síi, 19í á wɛ̀lɛↄ ya à ń bↄlɛ bùsupiu, lá Dii òwa. 20Tó á nɛ́ↄ á lá zia, bↄ́ mɛ́ ikoyãↄ ń yãdilɛaↄ ń ↄtondↄkĩi pↄ́ Dii wá Lua dàwɛ̃ɛo ũi, 21à onɛ́ Falaↄ̃ↄ zↄↄn á ũ Egipi yãa, ↄ̃ Dii á bↄ́ ń a gbãa zↄ̃ↄo. 22À seela zↄ̃ↄↄ ń dabudabu pãsĩↄ kɛ̀ á wɛ́ è, a kpà Falaↄ̃ↄzi ń a bɛdeↄ ń Egipiↄ píi. 23À wá bↄ́lɛ we, kɛ́ à e gɛ̃wanↄ bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ wá dezi káauↄnɛ guu, i kpáwá. 24Ɔ̃ a òwɛ̃ɛ wàↄ ikoyãpiↄ kũa, wíↄ a vĩa vĩ, wí e wàↄ aafia lá wá kú tiaɛwa. 25Wáↄ maa Dii wá Luaɛ, tó wá ikoyãpi kũa, mɛ́ wálɛ zĩkɛwà lá a òwɛ̃ɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\