Ikoyã 8

1Àↄ yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbãↄ kũa píi, í zĩkɛwà kɛ́ àↄ ku, í dasikũ, í gɛ́ bùsu pↄ́ Dii a lɛgbɛ̃̀ á dezi káauↄnɛ síi. 2Lá Dii á Lua dↄ̀aaɛ́ guwaiwaiu, à to a yã́ dↄágu. À zɛmikũ̀ɛ́ e wɛ̃̀ bla, kɛ́ à á wɛtã̀. À á yↄ̃́ à e yã́ pↄ́ kú á sↄ̃u dↄ̃, tó áↄ a yãdilɛaↄ kũa ge áↄ kũao. 3À á wɛtã̀, a tò nↄana á dɛ́, ↄ̃ à mana pↄ́ ápiↄ ń á deziↄ dↄ̃ yãao kpàwá á blè, kɛ́ àↄ dↄ̃ pↄblea ↄ̃ gbɛ̃nazĩna kuò adoo, sema yã́ pↄ́ Dii lɛ́ o píi. 4Wɛ̃̀ blapi guu á zwãaↄ i yaao, á gbá i sɛ́sɛo. 5Àↄ dↄ̃ á sↄ̃u, kɛ́ Dii á Lua ì á toto, lá mae ì a nɛ́ totowaɛ. 6Àↄ Dii á Lua yãdilɛaↄ kũa, àↄ tɛ aà yã́i, íↄ aà vĩa vĩ, 7asa Dii á Lua lɛ́ gɛ́ánↄ bùsu maauɛ, bùsu pↄ́ swaↄ ń nibↄnaↄ diu, aaì bↄ tↄↄlɛ nↄnau guzulɛↄ ń sĩ̀sĩↄ guu. 8Mase ń éseo ń vɛ̃ɛo ń kaadↄɛnao ń gbɛafuo ń kuo ń zↄ́'io di bùsupiuɛ. 9Á pↄble ń taasio weo, pↄe a kɛ̃́sãwáo. Mↄ̀si ku bùsupi gbɛↄ guu, íↄ mↄgotɛ̃ yↄ̃́ a gusĩsĩdeu. 10Tó a pↄblè a kã, à Dii á Lua sáaukpa bùsu maa pↄ́ a kpàwápi yã́ musu. 11À laaika! Ásu to Dii á Lua yã́ sã́águo. Àↄ aà yãdilɛaↄ ń aà ikoyã pↄ́ málɛ daɛ́ gbãↄ kũa, í aà ↄtondↄkĩi gwa. 12Tó a kpɛ́ maa dↄ̀dↄ a zↄ̃lɛu, mɛ́ a pↄblè a kã, 13tó á zuↄ ń á pↄtuo kĩniↄ dasikũ̀, mɛ́ á ã́nusu ń á vuao kↄ̃̀ ń á àizɛɛↄ píi, 14ásu ázĩa sɛ lɛsĩo. Dii á Lua pↄ́ á bↄ́lɛ zↄbleu Egipi yã́ su sã́águo. 15À dↄ̀aaɛ́ guwaiwai zↄ̃ↄ pãsĩ guu, gugii pↄ́ mlɛ̃̀ sɛwɛdeↄ ń sóiↄ kuu. Í kú weo, ↄ̃ à ibↄ̀ɛ́ gbɛ̀ gbãau. 16À mana pↄ́ á deziↄ dↄ̃o kpàwá guwaiwaiu we á blè. À á wɛtã̀ò, à á yↄ̃́ò, kɛ́ à e bↄ maa gbɛzã yã́i. 17Ásu o á sↄ̃ guu à mɛ ázĩa gbãa ń zĩ pↄ́ á kɛ̀o mɛ́ tò a àizɛɛpi èo. 18À to Dii á Lua yã́ dↄágu, asa ↄ̃mɛ ì á gba zɛ́ à àizɛɛ e, kɛ́ aà bàa gi kú ń á dezi káauↄ e tia yã́i. 19Tó Dii á Lua yã́ sã̀águ, mɛ́ á tɛ́ dii pãleↄzi, a kulɛ a zↄblènɛ́, málɛ oɛ́ gbã, a kaalɛɛ. 20Lá Dii lɛ́ buipãleↄ kaalɛɛ́, tó i Dii á Luapi yãmao, a á kaalɛ màa sↄ̃ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\