Ikoyã 9

1Isailiↄ, à ma! Á bua Yuudɛ̃wa tia, í gɛ bui pↄ́ an zↄ̃ↄ ń ń gbãao dɛálaↄ bùsu símá. An wɛ̃́lɛↄ zↄ̃ↄ, a bĩ́iↄ zↄ̃̀ Luawa. 2Gbɛ̃́piↄ gbãa mɛ́ aa gbã̀a. Anaki buiↄnɛ! Á ń dↄ̃, á mà wì mɛ, dé mɛ́ a fↄ̃ kpa Anaki buiↄnɛi? 3Àↄ dↄ̃ gbã kɛ́ Dii á Lua mɛ́ dↄaaaɛ́ lán tɛ́ pↄ́ ì kṹmáwa. Ɔ̃mɛ a gbãamↄnɛ́, i ń dɛdɛ, í ń midɛ, í ń bùsu símá gↄ̃̀ↄ, lá a òɛ́wa. 4Tó Dii á Lua ń yáɛ́, ásu làasookɛ à mɛ á maa yã́i Dii mↄ̀iánↄ a bùsupi sìo. Buipiↄ vãi yã́i ↄ̃ Dii lɛ́ ń yáiɛ́. 5I kɛ á nↄ̀sɛmaa ge á maakɛa mɛ́ tò álɛ gɛ́ ń bùsupi síimáo. Buipiↄ vãi yã́i ↄ̃ Dii á Lua lɛ́ ń yáiɛ́ ń lɛ́ pↄ́ a gbɛ̃̀ á dezi káau Ablahaũɛ ń Izaakio ń Yakↄbuo yã́io. 6Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii á Lua lɛ́ bùsu maapi kpáwá à gↄ̃ vĩ á maa yã́i no, asa swã́gbãadeↄn á ũ. 7Lá a Dii á Lua pↄ fɛ̀lɛɛ̀ guwaiwaiu, à to a yã́ dↄágu. Ásu to à sã́águo. Za gↄↄ pↄ́ a bↄ Egipi e a gɛ ka guɛ beeu, iↄ bↄ Dii yã́ kpɛɛ. 8A Dii pↄ fɛ̀lɛɛ̀ Olebu, ↄ̃ à fɛ̃̀ánↄ, a ye á kaalɛ. 9Kɛ́ ma dɛdɛ gbɛwa, ma gɛ Dii bàakuaánↄ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄ síi, má kú gbɛpi musu we gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao pↄblesai imisai. 10Dii gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n pla pↄ́ à yãkɛ̃̀wà ń ↄtonaoↄ kpàa. Yã́ pↄ́ Dii òɛ́ tɛ́ guu za gbɛ musu gↄↄ pↄ́ a kãaaↄ ku gbɛ̀ pɛ̀pɛɛpiↄwa píi. 11Gↄↄ blapi gbɛa Dii bàakuaánↄ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n plapiↄ kpàa. 12A òmɛɛ mà fɛlɛ pila gↄ̃̀ↄ, asa ma gbɛ̃́ pↄ́ ma ń bↄ́lɛ Egipiↄ ↄ̃̀ↄkpàɛ, aa kɛ̃̀ zɛ́ pↄ́ á dànɛ́wa kↄ̀, aa tã́a pì ń dii ũ. 13Ɔ̃ Dii òmɛɛ a gbɛ̃́piↄ è, swã́gbãadeↄnɛ fá! 14À mɛ̀ mà to à gɛ gbɛ̃́piↄ kaalɛ, an tↄ́ i midɛ dṹniau, i ma buiↄ kɛ bui pↄ́ an gbãa ń ń dasioↄ dɛńla ũ. 15Ɔ̃ ma ɛa pila gbɛ pↄ́ tɛ́ kuwàpiwa, má Dii bàakuaánↄ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n plapiↄ kũa. 16Má è a duunakɛ̀ Dii á Luaɛ, a kɛ̃ zɛ́ pↄ́ a dàɛ́wa gↄ̃̀ↄ, a mↄkàsa zugaae ũ. 17Ɔ̃ ma gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n pla pↄ́ má kũapiↄ pã̀lɛ, má wìwi á wáa. 18Ɔ̃ ma ɛa gɛ wulɛ Dii aɛ gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao lán káauwa. Mi pↄbleo, mi imio duuna pↄ́ á kɛ̀ yã́i. A yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀, a aà pↄ fɛ̀lɛɛ̀. 19Má Dii pↄkũma ń aà zafɛ̃ao vĩa vĩ, asa aà pↄ pàázi maamaaɛ, a ye á kaalɛɛ. Ɔ̃ Dii ɛ̀a ma yãmà gↄↄ bee lↄ. 20Dii pↄ pà Aalonazi maamaa, a ye aà dɛ, ↄ̃ ma awakpàɛ́ Diiɛ gↄↄbeezĩ lↄ. 21Ma zugaae pↄ́ á pì duunkɛbↄ ũpi sɛ̀, má kpàsa à tɛkũ̀, ↄ̃ má gbɛ̃̀gbɛ̃ kɛ́lɛkɛlɛ e a tí bↄ̀, ↄ̃ ma a típi zù í pↄ́ lɛ́ bàalɛ gbɛpi pↄlɛua. 22A Dii pↄ fɛ̀lɛɛ̀ Tabela ń Masao ń Lɛ́'udeↄ Miao. 23Kɛ́ Dii á gbáɛ Kadɛsi Baanɛa, a òɛ́ à gɛ́ bùsu pↄ́ á kpàwá síi, ↄ̃ a bↄ Dii á Luapi yã́ kpɛ, i aà náaikɛo, i aà yãmao. 24Iↄ bↄ Dii yã́ kpɛɛ sɛa za gↄↄ pↄ́ má á dↄ̃ e gbã. 25Ma wulɛ Dii aɛ gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao, kɛ́ Dii òmɛɛ á á kaalɛ yã́i. 26Ma wabikɛ̀ Diiwa ma mɛ̀: Dii Lua, ńsu ǹ ń gbɛ̃́ↄ midɛo, n gbɛ̃́ pↄ́ n ń bó ń n iko zↄ̃ↄo, n ń bↄ́lɛ Egipi ń n gã̀sa gbãaopiↄ. 27To n zↄ̀blenaↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo yã́ dↄngu. Ńsu gbɛ̃́piↄ swã́gbãa ń ń vãikɛo ń ń duunao yãdao. 28Tó ni kɛ màao, bùsu pↄ́ n ń bↄu gbɛ̃́ↄ mɛ n fua gɛ́ińnↄ bùsu pↄ́ ń a lɛgbɛ̃̀nɛ́ guuɛ. Aa mɛ lↄ n gɛńnↄ guwaiwaiu, kɛ́ n zańgu yã́iɛ. 29Kási n gbɛ̃́ↄnɛ sↄ̃, ḿmɛ ń ń vĩ. N n gã̀sĩ pòo, n ń bↄ́lɛ ń n iko zↄ̃ↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\