Làasoode 1

1Làasoode Davidi nɛ́, Yelusalɛũ kía yã́n kɛ: 2Mámɛmaa Làasoode ma mɛ̀: Yãpã búubuu, yãpã búubuu, yã́pii pãɛ. 3Bↄ́ ài gbɛ̃nazĩna ì e dṹniau taasi pↄ́ àlɛ kɛ a zĩ píi guuwai? 4Kpàiↄ ì gɛ̃, Wueↄ ì su, ń beeo dṹnia ìↄ ku gↄↄpiiɛ. 5Ĩatɛ̃ ì bilɛ ì gɛ̃ kpɛ́u, ì wã à ɛa gɛ́ gu pↄ́ a bↄu. 6Ĩana ì na gɛↄmidↄkĩi oi, ì liaa su gugbãntoo oi, ìↄ liaaliaa à gɛ́ le à su la. 7Swa píi í ìↄ ka ísiauɛ, kási ísia lí pao, ípiↄ i ɛa su swapiↄ miwa. 8Pↄ́pii ì ń kpasa, kpasapi yã́ gɛ̃̀ oaa. Gugwaa lí mↄ́ wɛ́wao, yãmaa lí swã́ pao. 9Yã́ pↄ́ kú yãa mɛ́ a ɛa àↄ ku lↄ, yã́ pↄ́ wa kɛ̀ yãa ↄ̃ wa ɛa kɛ lↄ. A dafue ku dṹniauo. 10Pↄe ku kɛ́ wà mɛ: Pↄ́ dafue gwaa? Aawo! À dↄ̀aa kú wá ãa za zi kↄ̀. 11Gbɛ̃́ káauↄ yã́ líↄ dↄ gbɛ̃egu lↄo. Baa gbɛ̃́ pↄ́ aaↄ ku ziaↄ, an yã́ a dↄ gbɛ̃egu gbɛzão. 12Ma làasoode ma kɛ Isailiↄ kía ũ Yelusalɛũ. 13Ma mɛkpà yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau píi tàasikaawa, má yↄ̀ɛ ↄ̃nↄ'ↄ̃nↄ, má è Lua zĩ pãsĩ dà gbɛ̃nazĩnaↄnɛ aa kɛ. 14Ma yã́ pↄ́ wàlɛ kɛ dṹniau è píi, a píiá pãɛ mɛ́ gugiiyaaɛ. 15Pↄ́ fĩaa pooa vĩo, wìli e pↄ́ pↄ́ kɛ̃̀sã nào ń a kĩniↄo. 16Ɔ̃ má ò ma nↄ̀sɛu ma mɛ̀: Gwa! Ma ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kpalablè Yelusalɛũ ma ãaↄla píi, ma ↄ̃nↄ ń ma dↄ̃ao wɛbↄ̀ maamaaɛ. 17Ɔ̃ ma mɛkpà ↄ̃nↄ asii dↄ̃awa mà sↄũkɛ ń mìsaiyão asii dↄ̃, ↄ̃ má è beeá gugiiyaaɛ lↄ. 18Asa ↄ̃nↄ zↄ̃ↄ ì mↄ́ ń pↄyaa zↄ̃ↄoɛ, mɛ́ wì yã'ↄ̃ma e ń dↄ̃a lɛ́uɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\