Làasoode 10

1Ũsĩn gɛↄ ì to tulalekɛna nísi gĩ ĩ́ikũ, sↄũkɛ yↄↄna ì gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ ń bɛɛɛo vĩ tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa. 2Ɔ̃nↄna làasoo ì ta ↄplaai, sↄũ pↄ́ ì ta ↄzɛɛi. 3Baa tó sↄũ bɛ zɛ́u, aà ↄ̃nↄ ìↄ kɛ̃́sãwàɛ, ì to gbɛ̃́pii a mìsaikɛ dↄ̃. 4Tó gbãade pↄ pànzi, ńsu go n tíao. Kua n laaiwa ì láka tàae zↄ̃ↄa. 5Ma yãvãie è dṹniau, a dɛ gbãade zãa yã́wa ũɛ. 6Wì sↄũↄ kpa kpala gbiau dasi, mɛ́ ↄdeↄ ìↄ ku kpala yãfũnau. 7Ma zↄↄ è di sↄ̃́ kpɛ, mɛ́ wɛ̃́ɛↄ bɛ kɛ̀sɛ lán zↄↄwa. 8Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ɛyↄ̃ a zu a guu, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gĩ gboo, mlɛ̃ a aà só. 9Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gbɛwi, gbɛ a aà kɛ'ĩa, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lipaa, lí a aà kaikɛ. 10Tó mↄo lɛnao, mɛ́ wi a lɛkɛo, sema ǹ gã̀sĩwa bↄbↄwà ń gbãao, ãma ↄ̃nↄ ì to wà zɛ́ eɛ. 11Tó mlɛ̃ bↄn'ãa kɛ̀ a kↄ̃̀ↄ'onaɛ à aà sò, a ài vĩ a guu lↄo. 12Ɔ̃nↄna lɛgbɛ'i na, ãma sↄũ lɛ́ ì aà kaalɛɛ. 13Ì na yã'owa sↄũsↄũ, ì a midɛ ń mìsaiyãvãio, 14asa sↄũ ì da yãaɛ. Lá gbɛ̃e yã́ pↄ́ a mↄ dↄ̃o, dé mɛ́ a fↄ̃ yã́ pↄ́ a kɛ aà kpɛ oɛ̀i? 15Sↄũ zĩ ì aà kpasa, ↄ̃ ìliↄ wɛ̃́lɛ zɛ́ dↄ̃o. 16Waiyoo bùsu pↄ́ a kía dɛ ɛ̀waasona ũ, mɛ́ aà ìwaↄ ìↄ blɛ gbɛ̃ kↄↄ. 17Násaa bùsu pↄ́ a kíaá kíabuiɛ, mɛ́ aà ìwaↄ ì pↄble a gↄↄwa gbãakãfĩa yã́i, i kɛ idɛkɛa yã́i no. 18Tó gbɛ̃́ màa vĩ, aà kpɛ́ zaↄ ìↄ wó zuzuaɛ, tó à ↄkpà a sì, aà kpɛ́ ì ibↄ. 19Wì blɛ zↄ̃ↄ kɛ pↄnakɛa yã́iɛ, vɛ̃ɛmia ì mↄ́ ń yaalↄo, ãma ↄ̃a mɛ́ ì mↄ́ ń a píio. 20Ńsu kía sↄ̃́sↄ̃o, baa n nↄ̀sɛu, ńsu ↄde kao, baa n kpɛa, asa bã a yã́pi sɛ́lɛ gɛ́ siuinɛ́ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\