Ɛfɛsɛ 1

1Mámɛmaa Pↄlu, Kilisi Yesu zĩna lá Lua yeiwa, ma láɛ bee kɛ̃̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Kilisi Yesu náaikɛ Ɛfɛsɛↄnɛ. 2Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. 3Wà Lua wá Dii Yesu Kilisi Mae sáaukpa! Wá naa Kilisiwa musu Lua báaa píi dàwágu wá nisĩnau. 4Wá naawà guu à wá sɛ́ dṹniakalɛa ãa, kɛ́ wá kua àↄ adoaɛ̀ sãasai. Aà yeawázi guu 5à dↄ̀aa wá dílɛ a nɛ́ↄ ũ ń Yesu Kilisi gbãao, lá àlɛ yá a pↄeã guuwa, 6kɛ́ à tↄbↄ a gbɛ̃kɛ gawide pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ a Yenzidepi guu yã́i. 7Wá naawà guu wa bↄ aà au sabai. À wá tàaeↄ kɛ̃̀wá a gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ 8pↄ́ a kɛ̀wɛ̃ɛ à kɛ̀ zài guu. Ɔ̃nↄ píi ń wɛzɛ̃ píio guu 9a tò wà a pↄeã asii dↄ̃̀, lá à zɛ̀ò à kɛ Kilisi sabaiwa. 10Tó aà pↄeãpi kɛgↄↄ kà, a pↄ́pii kãaa an mide Kilisiɛ, pↄ́ pↄ́ kú musu ń tↄↄlɛo píi. 11Lua pↄ́ ì yã́pii kɛ lá à zɛ̀ò a pↄeã guuwa dↄ̀aa wá dílɛ lá álɛ yáwa, à wá sɛ́ a pↄ́ ũ wá naa Kilisiwa guu, 12kɛ́ wá gbɛ̃́ pↄ́ wá wɛ́ dↄ Kilisizi káauↄ, wàↄ dɛ aà tↄbↄnaↄ ũ. 13Ápiↄ sↄ̃ a sĩana yãmà, a bao pↄ́ a á suabapi sì. Á naawà guu Lua a seela kɛ̀wá a Nisĩna pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ ũ. 14A dɛ gba pↄ́ Lua dↄ̀aa dàwɛ̃ɛ e àↄ gɛ́ a gbɛ̃́ↄ boi ũ, kɛ́ aa aà tↄbↄ yã́i. 15A yã́ mɛ́ tò za gↄↄ pↄ́ ma á Dii Yesu náaikɛa mà ń á yea Lua gbɛ̃́ↄ píizio, 16mili kã́mabo ń Lua sáaukpaa á yã́ musuoo. Á yã́ ìↄ dↄmagu wabi pↄ́ mi kɛ Luawa guu. 17Mi wabikɛ Mae Gawide, wá Dii Yesu Kilisi Luawa, aà á gba ↄ̃nↄ, i á wɛ́ kɛ̃́ɛ́ ń a Nisĩna gbãao, kɛ́ à e à a dↄ̃ wásawasa. 18Mi wabikɛwà aà á nↄ̀sɛ wɛ̃ɛ́, kɛ́ à e zia'ea yã́ pↄ́ à á káwà dↄ̃. À gba zↄ̃ↄ gawidepi dìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ 19ń a gbãa zↄ̃ↄ bↄnsaɛ pↄ́ lɛ́ zĩkɛ wá gbɛ̃́ pↄ́ wálɛ a náaikɛↄ guuo. Iko gbãapi zĩkɛ̀ Kilisi guu 20gↄↄ pↄ́ Lua aà bↄ̀ gau à aà zↄ̃̀lɛ musu a ↄplaai. 21We Kilisi dɛu kpalablenaↄ ń ikodeↄ ń gbãadeↄ ń diiↄla píi ń tↄ́ pↄ́ wì misiilɛnɛ́ↄ píi. I kɛ dṹnia tiaɛ bee ado no, ń a pↄ́ pↄ́ a mↄòɛ lↄ. 22Lua tò pↄ́pii mikpàwà, ↄ̃ à aà dìlɛ yã́pii mide ũ Yesudeↄnɛ. 23Aamɛ Kilisi mɛ ũ, aa dɛ Kilisi pↄ́ ì gupii pa pɛɛa ũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\