Ɛfɛsɛ 5

1Lá á dɛ Lua nɛ́ yenzideↄ ũ, à aà ↄlɛsɛ́. 2Lá Kilisi yewázi à gì a wɛ̃nii wá yã́i sa'obↄ pↄ́ a gĩ ì kɛ Luaɛ na ũ, à to yeakↄ̃i dↄaaɛ́ màa sↄ̃. 3Lá á dɛ Lua gbɛ̃́ↄ ũ, i kũ wà káaluakaa ń dↄ́ɛ'ĩi bui píio ń bĩikɛao ma dↄ á lɛ́u bauo. 4Wisaiyã'oa ń yãdↄↄsai oao ń faai bɛ̃̀ɛ boao maaánↄo lↄ, sema sáau yã́. 5Àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ káaluae ge dↄ́ɛ'ĩidee ge bĩidee a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i ble ń Kilisioo. Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ lɛ́ a bĩikɛ gↄ̃̀ aà dii ũ. 6Ásu to gbɛ̃e á sã́sã ń yãpã giioo. Yã́ bee taaↄ mɛ́ a to Lua pↄkũmabↄbↄ a yãdansaiↄwa. 7Á bàa su àↄ kúńnↄo. 8Á kú yãa gusiau, tiasa naa Diiwa guu á kú gupuau. Àↄ ku gupua gbɛ̃́ↄ ũ, 9asa gupua ì maa bui píi inɛ́ ń yã́zɛdeo ń sĩanao. 10À yã́ pↄ́ ì ka Diigu dada. 11Á baa su àↄ kú ń gusia yãkɛa pↄ́ lí kã́fĩakɛnɛ́oo. À bↄ yã́ beeↄ kpɛ wɛliwɛ. 12Baa yã́ pↄ́ gbɛ̃́piↄ ì kɛ asii guu oaá wíyãɛ. 13Tó wà bↄ̀ yã́ kpɛ gupuau, wì a sã́asã dↄ̃, 14asa pↄ́ pↄ́ bↄ̀ gupuau gↄ̃̀ gupua pↄ́ ũɛ. A yã́i tò wì mɛ: I'ona vu fɛlɛ bↄ gɛↄ guu, Kilisi i gupunɛ. 15Àↄ á táa'ozɛ dↄ̃ maamaa. Ásu àↄ dɛ sↄũↄ ũo, sema ↄ̃nↄnaↄ. 16Àli yã́ pↄ́ Lua a zɛ́ bↄ̀ɛ́ kɛ, asa gↄↄɛ beeↄ maao. 17A yã́ mɛ́ tò ásu àↄ sↄũo, àↄ dↄ̃ lá Dii pↄeã dɛ. 18Ásu àↄ kú ń wɛ̃dɛkɛaoo, ì lalasizĩmáɛ. À to Lua Nisĩna paɛwá, 19í faaibo ń kↄ̃o ń soũo ń Lua táasilɛao ń lɛ pↄ́ Lua Nisĩnapi ì daɛ́o. À lɛsi, í Dii táasilɛ á sↄ̃ guu, 20íↄ Mae Lua sáaukpa gↄↄpii yã́pii guu ń wá Dii Yesu Kilisi tↄ́o. 21À misiilɛkↄ̃ɛ Kilisi vĩa pↄ́ á vĩ yã́i. 22Nↄɛↄ, á baade lí misiilɛ a zã́ɛ lá i kɛ Diiɛwa. 23Asa gↄ̃ɛ mɛ́ nↄɛ mi ũ, lá Kilisi dɛ a gãlide pↄ́ dɛ a mɛ ũↄ mi ũ an Suabana ũwa. 24Lá gãlidepiↄ ì misiilɛ Kilisiɛ, màa sↄ̃ nↄɛↄ baade lí misiilɛ a zã́ɛ yã́pii guu. 25Gↄ̃ɛↄ sↄ̃, á baade líↄ ye a nazi, lá Kilisi ye a gãlideↄzi à gì a wɛ̃nii ń yã́iwa. 26À ń gbãsĩ wòlo da'ilɛkɛa guu ń yã́ pↄ́ aa òo, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà pↄ́ ũ, 27kɛ́ à ń kpán'aɛkɛ ń gawio tèbatebasai, yuunkasai, sãasai, gbãsĩsai, tàaesai. 28Màa à kũ̀ gↄ̃ɛↄ baade àↄ ye a nazi lá azĩa mɛwa. Gbɛ̃́ pↄ́ ye a nazi ye azĩai. 29Gbɛ̃e líↄ za azĩa mɛuo. Ì blɛ kpawà, ì laaidↄwà, lá Kilisi ì kɛ a gãlideↄnɛwa, 30kɛ́ wá dɛ aà mɛguↄ ũ yã́i. 31A yã́ mɛ́ tò gↄ̃ɛ ì go a de ń a daowa, ì na a nawa, aaì gↄ̃ lán sàwakula ń gbalaowa. 32Yã́ gbia ulɛa yã́pi guu, mɛ́ má è a dɛ Kilisi ń a gãlideↄ yã́ ũ. 33Ń beeo a dɛ á yã́ ũ sↄ̃. Á baade líↄ ye a nazi lá azĩawa. Nↄɛ sↄ̃ aàli a zã́ yãda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\