Ɛfɛsɛ 6

1Nɛ́ↄ, naa Diiwa guu àli á de ń á dao yãma, asa bee mɛ́ maa. 2- 3Àli á de ń á dao kpɛla, kɛ́ àↄ aafia, í gɛ̃gɛ̃ dṹniau. Yã́ pↄ́ Lua dìlɛ ń lɛgbɛ̃ao sɛ̃́ian we. 4Maeↄ sↄ̃ ásuli á nɛ́ↄ pↄ fɛ̃o. Àli ń toto, íli lɛdamá Dii gbɛ̃́ↄ nɛgwaa ũ. 5Zↄↄ, àli á dṹnia la diiↄ yãma ń nↄ̀sɛmɛndoo ń vĩao ń lualuao, lá Kilisi álɛ kɛɛ̀wa. 6Ásuli zĩ ↄkunwɛiana kɛnɛ́o. Àli Lua pↄeã kɛ ń nↄ̀sɛpuao Kilisi zↄↄ ũ. 7Àli zĩkɛ ń ãiao, lá Dii álɛ kɛɛ̀wa, i kɛ gbɛ̃nazĩna no. 8Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii a baade maakɛa fĩaboɛ̀, zↄ ge wɛ̃́ɛ. 9Diiↄ sↄ̃ àli kɛnɛ́ màa lↄ. À yãpãsĩ'oanɛ́ tó. Àↄ dↄ̃ kɛ́ ampiↄ ń ápiↄ píi, á Dii ku musu, ìli gbɛ̃e zãboo. 10Yã́ pↄ́ gↄ̃̀n kɛ: Àↄ gbãa naa Diiwa guu ń aà iko gbãa zↄ̃ↄo. 11À gↄ̃kɛbↄ pↄ́ Lua kpàwáↄ da píi, kɛ́ à e zɛ gíũgiũ, í Ibiisi dↄfↄ̃. 12Asa i kɛ gbɛ̃nazĩnaↄ wálɛ dɛ̃ɛkańnↄo, sema nisĩn vãi pↄ́ kú musuↄ. Aa dɛ dṹniaɛ bee gusia kiblenaↄ ũ ń ń mideↄ ń ń ikodeↄ. 13A yã́ mɛ́ tò àↄ gↄ̃kɛbↄpiↄ kũa píi, kɛ́ à fↄ̃ zɛ gi gↄↄ vãi zĩ́, í gↄ̃ zɛa gíũgiũ apii kɛ láaa gbɛa. 14Àↄ zɛa gbãa, í sĩana dↄ ápi asana ũ, í yã́zɛde da mↄ̀ ula ũ. 15À kɛa na ń Luao baokpaa ãia kpa kyale ũ, 16íↄ luanaaikɛa kũa sɛ̀ngbao ũ gↄↄpii, kɛ́ à fↄ̃ zɛzↄ̃ Setãu kagbaↄnɛ píi. 17À suabaa si kpa mↄ̀ fùa ũ, íↄ Lua yã́ pↄ́ dɛ aà Nisĩna fɛ̃nda ũ kũa. 18Àliↄ wabikɛ gↄↄpii, íↄ Lua dↄnlɛ gbɛa yã́pii guu ń aà Nisĩna dↄaaaɛ́o. Àli a itɛ̃kɛ ń mɛna zↄ̃ↄo, íↄ wabikɛ Lua gbɛ̃́ↄnɛ píi. 19À wabikɛmɛɛ sↄ̃, kɛ́ tó málɛ yã'o, Lua ma gba lɛ́ mà a bao asii onɛ́ sↄ̃̀deedeesai. 20Baonapi yã́i má dɛ kↄ́ↄ pↄ́ wa dàkpɛu ũ. Àↄ wabikɛmɛɛ mà kpa sↄ̃̀deedeesai, lá à kũ̀ mà owa. 21Wá gbɛ̃do yenzide Tisiki, Dii zĩkɛnnáaide, a ma yã́ↄ píi baokpaɛ́, kɛ́ à e àↄ ma kua dↄ̃. 22Ma aà zĩ̀wá, kɛ́ aà wá kua oɛ́ɛ, á nↄ̀sɛ i níni. 23Mae Lua ń Dii Yesu Kilisio wá gbɛ̃́ↄ gba aafia, aa ń yeakↄ̃i kã́fĩnɛ́ ń ń Lua náai pↄ́ aalɛ kɛo. 24Lua gbɛ̃kɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ ye wá Dii Yesu Kilisizi láasaiↄnɛ ḿpii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\