Ɛsitɛɛ 10

1Kí Aasuelu tò gbɛ̃́ pↄ́ kú a bùsu guuↄ píi ń ísia gũgũnaↄ falubↄ̀ɛ. 2Yãzↄ̃ↄ pↄ́ a kɛ̀ↄ ń a ikokɛyãↄ ku Mɛdɛↄ ń Pɛɛsiↄ kíaↄ ladau. Lá kí Maadose gbà gbãa à gↄ̃ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, a ku lápi guu lↄ. 3Yuda bui Maadose mɛ́ kí Aasuelu plaade ũ. À tↄbↄ̀ Yudaↄ guu, mɛ́ aà yã́ kà ń gbɛ̃́ dasidegu, asa à a gbɛ̃́ↄ aafia wɛ̀ɛlɛɛ, mɛ́ à kua na zɛ́ kɛ̀kɛ a buipiↄnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\