Ɛsitɛɛ 6

1Gwãasĩna bee kí i fↄ̃ i'òo. Ɔ̃ à mɛ̀ wà mↄ́ ń a bùsu ladao. Wà a kyokɛ̀ɛ̀, 2ↄ̃ wà Maadose yã́ è we, lá kí dↄai bↄlɛdↄ̃ana gbɛ̃ↄn plaↄ Bigana ń Tɛlɛsio lɛkpàaĩaàzi, ↄ̃ Maadose bↄ̀ò. 3Kí a ìwaↄ là à mɛ̀: Wà Maadose kpɛlà wà aà gbà gbãa yã́pi yã́i kpeletaawa ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Wi yãe kɛɛ̀o. 4Ɔ̃ kí mɛ̀: Dé mɛ́ kú ua wei? À mↄ lè Amani gɛ̃̀ kibɛ ua gↄ̃̀ↄ Maadose looa lí pↄ́ á pɛ̀lɛɛpiwa yã'oiɛ̀. 5Ɔ̃ kí ìwaↄ wèwà aa mɛ̀: Amani mɛ́ kú ua we. Ɔ̃ kí mɛ̀ aà mↄ gɛ̃. 6Kɛ́ à gɛ̃̀, kí aà là à mɛ̀: Bↄ́ wa kɛ gↄ̃ɛ pↄ́ má ye aà kpɛlaɛi? Amani làasookɛ̀ à mɛ̀: Dé kí ye aà kpɛla, mɛ́ i kɛ ma bàasio ni? 7Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Tó ń ye ǹ gbɛ̃́ kpɛlaɛ, 8wa kía gomusu pↄ́ ń dà yãa sɛ mↄò ń n sↄ̃́ pↄ́ kíafua kpaao. 9Gomusupi ń sↄ̃́pio kpa n gbãade bɛɛɛdeↄ dowa, i gomusupi da gbɛ̃́ pↄ́ ń ye ǹ aà kpɛlaɛ, i aà di sↄ̃́pi kpɛ, iↄ bɛ aà aɛ wɛ̃́lɛ zɛaↄ guu, iↄ pũna àↄ mɛ: Màa kí ì kɛ gbɛ̃́ pↄ́ á ye à aà kpɛlaɛ. 10Ɔ̃ kí òɛ̀: Gɛ ǹ gomusupi sɛ gↄ̃̀ↄ ń sↄ̃́o lá ń òwa, ní yã́pi kɛ Yuda bui Maadose pↄ́ ìↄ zↄ̃lɛ ma bɛ bↄlɛuɛ. Ńsu yã́ pↄ́ n mɛ̀ wà kɛɛ̀pi kee too. 11Amani gɛ̀ gomusupi sɛ̀ ń sↄ̃́pio à sùò. Ɔ̃ à gomusupi dà Maadoseɛ, à aà dì sↄ̃́pi kpɛ, a bɛ aà aɛ wɛ̃́lɛ zɛaↄ guu, àlɛ pũna àlɛ mɛ: Màa kí ì kɛ gbɛ̃́ pↄ́ á ye à aà kpɛlaɛ. 12Kɛ́ aa sù, Maadose gɛ̀ zↄ̃̀lɛ kibɛ bↄlɛu, ↄ̃ Amani ↄkù a wɛ́wa, àlɛ tá a bɛ ń ↄↄlↄo. 13À yã́ pↄ́ a le dàu a sìu a na Zɛlɛsiɛ ń a gbɛ̃naↄ píi. Ɔ̃ aà lɛdamadepiↄ ń Zɛlɛsio òɛ̀: Lá Maadose pↄ́ ńlɛ gↄ̃ kpɛɛ aà yã́ musupiá Yuda buiɛ, ńyↄ̃ aà fↄ̃ lↄo, ńyↄ̃ↄ kɛ̃́sãaàzi ǹyↄ̃ gɛ́ɛ. 14Gↄↄ pↄ́ aalɛ yã́pi oɛ̀, kí dↄaiↄ kà, ↄ̃ aa aà sɛ̀ ń wãao, aa gɛ̀aànↄ blɛ pↄ́ Ɛsitɛɛ kɛ̀ blei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\