Ɛsitɛɛ 7

1Ɔ̃ kí ń Amanio gɛ̀ pↄblei ń Ɛsitɛɛo. 2Kɛ́ aalɛ vɛ̃ɛ mi a gↄↄ plaadepi zĩ́, ↄ̃ kí Ɛsitɛɛ là à mɛ̀: Ɛsitɛɛ, bↄ́ ńlɛ a wabikɛai? Má kɛnɛ. Yã́ kpele ńlɛ gbɛaai? Baa ma kpala guo má n gba. 3A wèwà à mɛ̀: Tó n ma wɛgwà, mɛ́ yã́pi kànguɛ, to màↄ ku wɛ̃ni guu. Wabi pↄ́ má kɛ̀man we. To ma gbɛ̃́ↄ aaↄ wɛ̃ni vĩ. Yã́ pↄ́ má gbɛ̀an we. 4Asa mapi ń ma gbɛ̃́ↄ, wa dìlɛ wà wá dɛdɛ wà wá midɛ wà wá buibↄɛ. Tó wàlɛ wá yia zↄↄ ũ yãaɛ, dↄ̃ má nílɛ. Taasi bee taa i ka mà ĩadamao. 5Ɔ̃ kí aà là à mɛ̀: Dé ni? Dé mɛ́ a fↄ̃ yã́ bee taa kɛa làasoo da a sↄ̃ui? 6A wèwà à mɛ̀: Amani bɛ̃̀ɛɛ bee mɛ́ ibɛɛ pↄ́ zawágupi ũ. Sↄ̃ kɛ̃̀ Amanigu kí ń a napio yã́ musu. 7Kí fɛ̀lɛ a vɛ̃ɛa ń pↄkũmao, à gɛ̀ líkpɛu a ua. Amani gↄ̃̀ we ń Ɛsitɛɛo, ↄ̃ Amani lɛ́ kulɛkɛɛ̀ a wɛ̃ni yã́ musu, asa a è kí zɛ̀ò à vãikɛɛɛ. 8Amanipi kùlɛ Ɛsitɛɛ gbázĩ wúlɛbↄ pↄ́ a zↄ̃lɛwà saɛ. Wegↄ̃ↄ kí bↄ̀ líkpɛu à sù pↄblekĩi, ↄ̃ à mɛ̀: A ye kusi ma nawa ma wáa kpɛ́u la yã̀? Kɛ́ yã́pi bↄ̀ kí lɛ́u gↄ̃̀ↄ, wà mↄ̀ pↄ́ yè Amani oawa. 9Kí dↄaiↄ do Aabona òɛ̀: Lí pɛ́lɛa Amanipi bɛ saɛ à kà gã̀sĩsuu blakwi. Aàpi lípi pɛ̀lɛ kɛ́ à e Maadose pↄ́ yãmaakɛ̀nɛ loowàɛ. Ɔ̃ kí mɛ̀: À aàpi loowà. 10Kɛ́ aa Amani lòo lí pↄ́ a pɛ̀lɛ Maadoseɛpiwa, kí pↄ wèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\