Bↄa 1

1Isaili pↄ́ aa tà Egipi ń ń mae Yakↄbuoↄ, baade ń a bɛ gbɛ̃́ↄ tↄ́n kɛ: 2Lubɛni, Simɛↄ, Levii, Yuda, 3Isakaa, Zabulↄni, Bɛ̃yãmɛɛ, 4Dã, Nɛfatali, Gada, Asɛɛ. 5Yakↄbu buipiↄ píi gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiɛ. Yosɛfu gbɛ̃́ bee sↄ̃ a ku Egipi yãa kↄ̀ɛ. 6Ɔ̃ Yosɛfu gà ń a vĩ̀iↄ ń a gↄↄ gbɛ̃́ↄ píi. 7Isailiↄ nɛ'ì aa kↄ̃̀ aa kã̀fĩ aa dasikũ̀ maamaa, aa lì bùsupia. 8Kí dafu pↄ́ Yosɛfu dↄ̃o kpalablè Egipi, 9ↄ̃ a ò a gbɛ̃́ↄnɛ: À Isailiↄ gwa, aa dasikũ̀ aa lìwála. 10Wà gɛ́ ↄ̃nↄkɛinɛ́ kɛ́ aasu kã́fĩo yã́i. Tó zĩ sù fɛ̀lɛ, aa na wá ibɛɛↄwa, aa zĩkawanↄɛ, aai bↄlɛ wá bùsuu. 11Ɔ̃ wà gbɛ̃́ↄ dìlɛnɛ́ ń diiↄ ũ, aa ń wɛtã ń zĩ gbãao. Beewa ↄ̃ aa Pitoũ ń Lamɛsɛo kàlɛ Falaↄ̃ↄɛ aà blɛwɛkakĩiↄ ũ. 12Kási lá wàlɛ ĩadamá lɛ́u, màa aaìↄ kã́fĩ, aaìↄ ligua, ↄ̃ gili gɛ̃̀ Egipiↄgu ń yã́i. 13Ɔ̃ wà ń dá zↄzĩ pãsĩu, 14wà ń pↄ yà, wà gĩbozĩ gbãa dànɛ́ ń bilikibↄao ń bua zĩ píio. Wà zĩpiↄ dànɛ́ píi pãsĩpãsĩɛ. 15Ɔ̃ Egipiↄ kía Ɛbɛlu nↄɛ nɛ'inaↄ sìsi, ado tↄ́n Sifila, ado Pua. 16A ònɛ́: Tó a nɛ'ì Ɛbɛlu nↄɛↄnɛ sa, tó gↄ̃ɛɛ, à aà dɛ. Tó nↄɛɛ sↄ̃, à aà tó. 17Ãma nↄɛpiↄ Lua vĩa vĩ, ↄ̃ aai yã́ pↄ́ a ònɛ́ kɛo, aalɛ nɛgↄ̃ɛↄ tó. 18Ɔ̃ kíapi ń sisi à ń lá à mɛ̀: Àkɛa á kɛ̀ màa a nɛgↄ̃ɛↄ tòi? 19Aa wèwà aa mɛ̀: Ɛbɛlu nↄɛↄ dɛ lán Egipi nↄɛↄwao, aa wãa, aaì nɛ'i e wàↄ gɛ́ mↄ́iɛ. 20Màa Isailiↄ lɛ́ kã́fĩ, aalɛ dasikũ. Ɔ̃ Lua maakɛ̀ nↄɛ nɛ'inapiↄnɛ, 21à ń gbá nɛ́ↄ, kɛ́ aa a vĩa vĩ yã́i. 22Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ yãdìlɛ a gbɛ̃́ↄnɛ píi à mɛ̀: À Ɛbɛlu nɛ́tɛ̃na pↄ́ dɛ nɛgↄ̃ɛ ũↄ ka Niili íu píi, ãma à nɛnↄɛↄ tó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\